קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה צא  
מצות ביכורים
מצות עשה   לז  
שמות כ"ג י"ט
 
 
   

משרשי המצוה כדי לקבוע בנפשינו שהכל מאתו ית"ש, ואין התבואות והפירות בכח שור, ולא ברוב השתדלות ויגיעה, אלא הכל מאתו ית"ש אשר ישלח ברכה במעשה ידינו כשנשמע למצותיו. ולכן צוה להביא ראשית הפרי למקדש ולהניחו לפני ה' להורות כי הפירות ויתר כל הטובה מאתו יבואו, ועל ידי זה נהיה ראוים לברכה ויתברכו הפירות ותתחזק האמונה.

  :מצוה

תרומות פי"א ב"ב דף כ"ו מס' בכורים, ר"מ מפ"ב עד פ"ה מבכורים, סה"מ מ"ע קכ"ה, סמ"ג עשין קל"ט.

 :מקור 

צא) {הפרשת בכורים}קיום המצוה. אדם נכנס בתוך שדהו ורואה תאנה שבכרה, אשכול ענבים שבכרו, קושרן בגמי ואומר הרי אלו בכורים, והם נעשים בכורים במחובר משקרא להם שם.1 לא הפרישם במחובר מפרישם אחר שנתלשו.2 {העלאתם}ולא יעלהו יחיד, אלא כל העיירות שבמעמד מתכנסין לעירו של מעמד שנאמר ברוב עם הדרת מלך, ולנים ברחובה של עיר מפני הטומאה שבבתים. בשחר הממונה אומר קומו ונעלה ציון אל ה' אלקינו.3 שור הולך לפניהם וקרניו מצופין זהב ועטרה של זית בראשו, והחליל מכה לפניהם וקורין בדרך שמחתי באומרים לי בית ה' נלך.4 הגיעו קרוב לירושלים עטרו בכוריהן, והפחות והסגנין והגזברים יוצאין לקראתם מירושלים, נכנסו לירושלים קוראין עומדות היו רגלינו בשעריך ירושלים5. בעלי אומנות שבירושלים עומדים מפניהם ושואלין בשלומם.6 הגיעו להר הבית, כל אחד נוטל סלו על כתפו ואומרים הללויה הללו א-ל בקדשו וגו' עד כל הנשמה, הגיעו לעזרה דברו הלוים שיר ארוממך ה' כי דליתנו7. {חיובי המביאם}והמביא בכורים טעון לינה בירושלים, שנאמר ופנית בבקר והלכת לאהלך. 8 נמצאת הבכורים טעון שבעה דברים הבאת מקום, וכלי, קריאה, וקרבן, ושיר, ותנופה, ולינה.9 {אישים ופירות הפטורים}האפטרופסין והעבד והשליח, האשה והטומטום והאנדרוגינוס מביאין ואינם קורין10. בכורים אינו נוהג אלא בשבעה מינים חטים, ושעורים, ענבים, תאנים, רמונים, זיתים, ותמרים11. אין מביאין משקין חוץ מזיתים וענבים בלבד, שנאמר פרי האדמה12. ואינו נוהג אלא בארץ ישראל, ומדרבנן בערי סיחון ועוג13. {שאר פרטים}ומה"ת אין להם שיעור, ומדרבנן צריך להפריש אחד מששים, הרוצה לעשות כל שדהו בכורים עושה14. הקרובין לירושלים מביאין פירותיהן לחין, והרחוקין יבשין.15 ואין מביאין מחדש על ישן, ומישן על חדש16. ואינו מביא אלא מקרקע שלו.17 קונה אילן אינו מביא, קונה קרקעו עמו מביא. 18 זמנם מעצרת עד חנוכה.19 והעובר ולא הביא ביטל עשה זו.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ב מה' בכורים הי"ז. 2 ר"מ שם הי"ח. 3 ר"מ שם פ"ד הי"ג. 4 ר"מ שם הי"ד. 5 ר"מ שם הט"ו. 6 ר"מ שם הט"ז. 7 ר"מ שם הי"ז. 8 ר"מ שם פ"ג הי"ד. 9 ר"מ שם הט"ו. 10 ר"מ שם פ"ד ה"א וב'. 11 ר"מ שם פ"ב ה"ג. 12 ר"מ שם ה"ה. 13 ר"מ שם ה"א. 14 ר"מ שם הט"ו. 15 ר"מ שם ה"ה. 16 ר"מ שם ה"ז. 17 ר"מ שם ה"ט. 18 ר"מ שם הי"ב. 19ר"מ שם ה"ו.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations