קריאה מאת גאוני וצדיקי וגדולי זמננו בעד לימוד מצוה יומית


(וזכרתם את כל מצות ה' ועשיתם אותם (במדבר ט"ו ל"ט

דרש ר' שמלאי שש מאות ושלש עשרה מצות נאמרו לו למשה, שס"ה מצות לא תעשה כמנין ימות החמה ובכל יום מזהירין עליו שלא לעבור ורמ"ח מצות עשה כנגד אבריו של אדם ובכל אבר ואבר אומר לו עשה בי מצוה (מכות דף כ"ג). ובמ"ר בראשית חייב אדם ללמוד תרי"ג מצות וששה סדרי משנה, ובס' פועל צדק להש"ך שאולי ע"ז אמרו (שבת קל"ה) עתידה תורה שתשתכח מישראל ולכן חייב אדם לשננם לבניו שנאמר ושננתם לבניך, ועיין בהקדמה לספר מצות השם להגאון החסיד מהרי"ש ז"ל. ובהקדמה למנ"ח כתב ומה אענה ליום פקודה אם ישאלוני משפט צדק על יסוד המצות ומנינם אשד חובה על כל ישראל לידע אותם כי הם יסוד התורה שבכתב ושבע"פ וכו.

ויען כי בעונ"ה התורה משתכחת ורבים שלא יודעים ביאור המצות ומהותן שנצטוינו מאת הבורא ב"ה וב"ש עד שכמעט לא יודעים איזהו מצות עשה או לא תעשה, שהם יסוד ועיקר אמונתינו. בקשתינו מכל איש ירא ה' לקבל על עצמו 'לימוד מצוה אחת בכל יום' מהתרי"ג מצות למען ייטב לו. גם כי יש הרבה מצוות שא"א לקיימם, ושאין אדם חייב לעשותם עד שיבואו לידו וכשקוראים אותם ומעלה בלבו לעשותם מעלה עליו הקב"ה כאלו עשאם.

והננו פונים בבקשה למען תורתינו הקדושה, לראשי ישיבות, רבנים, נשיאי בתי כנסיות, גבאים, בעלי בתים חשובים, ומנהלי תלמודי תורה; להנהיג אצלם לימוד מצוה אחת בכל יום מהתרי"ג מצות. כן בקשתינו לאותם הנוסעים בכל יום לעבודתם וכיו"ב לקיים בעצמם 'ובלכתך בדרך' ויקחו להם ספר המצות וילמדו בו כי זה הוא אשר אפשר ללמדו בלי עיון רב, והיה במקום להיות מהלך בדרך ומפנה לבו לבטלה יפנו לעסוק ב'מצות המלך', וזאת התורה לא תהא מוחלפת, ויתנו דעתם וילמדו בכל יום ויום לכה"פ מצוה אחת עד שבמשך הימים ילמדו כל התרי"ג מצות ואח"כ פרטיה ודקדוקיה ויהיה להם חלק ונחלה בתורתינו הקדושה.

וזאת למודעי כי אנן בזה שליחותא דקמאי עבדינן רבינו הר"י מקורביל ז"ל מבעלי התוס' אשר חבר סמ"ק [ספר מצות קטן] ותקן שילמדו בכל יום מצות ברבים ואף קבע ברכה לברך בכל יום לאיש אשר יכנס בברית הזאת כמ"ש בהקדמתו שם. ואני לא להתגדר עשיתי כי אין גידור בזה כי מעשה הדיוט הוא אך כי עת הצורך הוא פן ישתכחו המצות מפי ישראל כאמרם ז"ל לא עם הארץ חסיד (פרקי אבות פ"ב) ולפעמים האדם סבור לעשות מצוה ועושה עבירה כמעשה דר"ע, וצריך כל איש להתחזק בה, ובודאי כל הנכנס בברית הזה יתברך בברכת הר"י מקורביל ז"ל הנ"ל.

קריאת גדולי וצדיקי הדור זצוק"ל
לקראת הופעת 'מצות המלך' - מהדורת תשכ"ג

רצוי עד כמה שאפשר שכל אחד מישראל ישתתף ללמוד את המצוה בציבור כפי שהודע בלוח "מצוה יומית" וגדולה מצוה דרבים. ובזכות למוד וקיום המצות נזכה לגאולה שלימה במהרה, בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל ישראל.

(אברהם יפהן (ר"מ בית יוסף נאוואהרדק שליט"א
(אברהם יהושע העשל (כ"ק אדמו"ר מקאפישניץ שליט"א
( אברהם קלמנוביץ (ראש ישיבת מיר שליט"א
(אהרן קאטלר (ראש ישיבת בי"מ גבוה לעקוואד שליט"א
(אליעזר זוסיא פורטיגאל (כ"ק אדמו"ר מסקולען שליט"א
(גדליה שאר (ר"מ במתיבתא תורה ודעת שליט"א
(יוסף אליהו בר' אליעזר הענקין (מנהל עזרת תורה שליט"א
(יוסף ברויער מפפד"מ (רב ור"מ דקהל עדת ישורון שליט"א
(יוסף גרינוואלד (גאב"ד פאפא שליט"א
(יעקב יוסף טווערסקי (כ"ק אדמו"ר מסקווירא שליט"א
(יעקב קמינצקי (ר"מ מתיבתא תורה ודעת שליט"א
(יצחק הוטנר (ר"מ מתיבתא חיים בערלין שליט"א
(לוי יצחק גרינוואלד (גאב"ד צעהלים שליט"א
(משה פיינשטיין (ראש ישיבת תפארת ירושלים שליט"א
(מרדכי שלמה פריעדמאן (כ"ק אדמו"ר מבויאן שליט"א
(מרדכי שלום יוסף פריעדמאן (כ"ק אדמו"ר מסדיגורא שליט"א
(שלמה הלברשטאם (כ"ק אדמו"ר מבאבוב שליט"א
(שמואל בלאאמוה"ג מוהרש"ב שליט"א (גאב"ד מאטרסדארף שליט"א

קטעים ממכתב הגה"צ כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש שליט"א

[מכתב זה לא נדפס באגרות קודש של כ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל]

'הרה"ג וכו'... מוה"ר מנשה שי

נעם לי לקבל מכתבו אודות יזמתו לסדר ענין דמצוה יומית, ז. א. שבכל יום ילמדו ע"ד מצוה אחת ממצות תורתינו תורת חיים, אשר עליהן נאמר וחי בהם. ויהי רצון שיצליח המפעל ויתפשט בחוגים הכי רחבים של עמינו בני ישראל גוי קדוש, אשר קדושתם היא, כהודעת אנשי כנה"ג במטבע ברכות, קדשנו במצותיו, וכו', ועלה בלבו לעשות, מעלה עליו הקב"ה כאלו עשה, וזה השכר גדול לאין קץ, וכו'. ויהי רצון שיהי' לימוד האמור בחיות ואור, וכמו שנאמר בעשיית המצות, וחי בהם, בדחילו ורחימו, שאז פרחא לעילא, ועד מעל לשמים, וכו'.

בכבוד ובברכת הצלחה בכל האמור

מנחם מענדל שניאורסאהן

תשלום המכתב ומכתבי קודש מפורטות מהגאונים הצדיקים שליט"א יתפרסמו בקונטרס מיוחד בקרוב עם הלוח היומי שליט"א.

נודע כי כ"ק אדמו"ר מגור ה'לב שמחה' זצוקל"ה קבע שיעור לימוד יומי בספר 'מצות המלך'.

מכתב ברכה מכ"ק אדמו"ר מליובאוויטש זצ"ל עם הערות לספר מצות המלך

פרסום ראשון מכתב זה עדיין לא נדפס בשום מקום.

ב"ה, ימי הסליחות, ה' תשכ"א ברוקלין, נ.י.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ וכו' מוה' מנשה שי'

!שלום וברכה

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בכבוד ובברכה

מ. שניאורסאהן

הערות לקונ' הראשון דמצות היום שז"ע נתקבל:

בתחלתו. [מצוה א'] משנה הלכות: ראה הל' ת"ת לרבנו הזקן רפ"ג.

שם. בזרע מלאכותי. בטח כוונתו הזרעה מלאכותית, כי בזרע מלאכותי – אין לזה שייכות להאב.

שם. כופין אותו כו' – פשטות הל' (ולכמה פי') בפס"ד הרמ"א (אה"ע ס"א ס"ג) – אין כופין.

בסופו. [מצוה ל"א] משנ"ה. אסור לטעום כלום כו' והבדלה. להוסיף (בהבדלה) חוץ ממים.

שם. נחלה כו' ומשאלות כו' וניצול כו' – כיוו דמעתיק לכולהו רבנן דשבת (קיח, א ושם) – צ"ל ע"ס הכתוב (משאלות, ניצול, נחלה). ובפרט (ועיקר) שזהו סדר הגיוני – מן המועט אל – בלי מצרים, ופרצת גו'.

קריאת קודש מאגודת הרבנים, איגוד הרבנים, ואגודת האדמו"רים דארה"ב וקנדה ב"ה י"ג אייר, תשכ"ג

הנה ידוע מה שכתבו כמה ראשונים על דבר גודל לימוד התרי"ג מצוות. בהתאם לזה הציע ידידנו הרב הגאון מורנו הרב רבי מנשה קליין שליט"א להנהיג בכל יום לימוד מצוה. אסיפת אגודת הרבנים החליטה כבר לתמוך בהצעה זו.

לכן אנו פונים לחברינו הרבנים להנהיג בקהלותיהם בכל יום למוד מצוה לפי סדר הלוח של למוד תרי"ג מצוות. מקוים אנו שלמוד זה יתפשט בין אחינו בנ"י, וגדול תלמוד שמביא לידי מעשה.

אגודת הרבנים דארצות הברית וקנדה.

* * *

כ"ה סיון התשכ"ג הנה ידוע לכל יודעי דת גודל החיוב ללמוד ולדעת התרי"ג מצות שנצטוונו בהם מסיני, ומימות הראשונים שקדו להנהיג למוד התרי"ג מצות לעם ישראל, ולכן שמחים אנו לתמוך בהצעת ידידנו הרב הגאון המובהק מוה"ר רבי מנשה קליין שליט"א, להנהיג לימוד מצוה בכל יום ברבים, ולזכות אחינו בני ישראל בתורה ברבים וזכות הרבים תלוי בו. אסיפת איגוד הרבנים כבר החליטה לתמוך בהצעה זו אשר נתפשטה בחלק ניכר מחבריה.

הננו פונים לחברינו הרבנים, וללומדי תורה בכלל להנהיג בקהלותיהם למוד מצוה בכל יום, ולארגן חבורות בכל מקום אשר דבר ה' מגיע, לפי סדר הלוח של הועד למצוה יומית, ומצפים אנו שלימוד זה יעשה לו כנפים ויתפשט בחוגים הרחבים בין אחינו בני ישראל, ויתרבו הדעה, יגדיל תורה ויאדיר, ובזכות למוד תורה ומצות ברבים נזכה להושע בגאולה שלמה במהרה אמן.

איגוד הרבנים דארה"ב

* * *

ב"ה, יום ג' ז' אלול תשכ"ג

כבר ידוע מה שכתב רבנו הר"י מקורביל בהקדמתו לספרו הסמ"ק גודל הברכה והשכר ללימוד מצוות בכל יום, אשר בעבור זה חיבר את ספרו.

אפריון נמטיה לידידנו הרב הגאון המפורסם רבי מנשה קליין שליט"א יוזם הרעיון להפצת לימוד מצוה יומית ע"פ הלוח שסידר.

אנחנו פונים בזה לשלומי אמוני ישראל וביחוד לבתי כנסיות ובתי מדרשות לארגן ולהנהיג את למוד מצוה היומית ע"פ סדר הלוח שסידר הרב הנ"ל. ויהא רעוא והמפעל הזה יצליח ויתפשט בכל אתר ואתר כי רב ברכה בו.

זכות למוד התורה והמצוה תגן עלינו שנזכה לגאולה שלימה ע"י משיח צדקנו בבי"א.

בברכת כתיבה וחתימה טובה

אגודת האדמו"רים דארצות הברית וקנדה יצחק יואל רבינוביץ, ממאנאסטרישט מזכיר 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations