קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה עה  
פסולי עדות
מצות לא תעשה   מד  
שמות כ"ג א
 
 
   

משרשי המצוה שמי שעל עצמו לא חס ולא יחוש על מעשיו הרעים, והוא חמסן או גזלן או בעל עבירה אחרת, ודאי שלא יחוש על לאחרים ואין ראוי להאמינו, ומכ"ש אם יגיע לו הנאת ממון וכיוצא בזה שלא יחוש מלהעיד שקר לטובתו, ואם קבלת עדותו נעשית כמותו, וידך כידו וסופך להעיד עליו בשבועה שהוא ירא אלקים (ועיין מש"כ מצ' ל"ז).

  :מצוה

ב"ק ע"ב סנהדרין כ"ה, ר"מ פ"י מה"ע, סה"מ ל"ת רפ"ו, סמ"ג לאוין רי"ד, סמ"ק סי' רל"ז, חו"מ סי' ל"ד.

 :מקור 

עה) {מי הם פסולים לעדות}עשרה פסולי עדות מדאורייתא הן (עיין לעיל מצוה ל"ז),1 ובזויים שחשב שם ג"כ הם מדרבנן.2 עבר עבירה דאורייתא פסול דאורייתא, ודרבנן פסול דרבנן.3 הפסול מדרבנן עדותו עדות עד שיכריזו עליו.4 עד זומם למפרע הוא נפסל, וכל מה שהעיד בנתיים נפסל עדותו. 5 מלוה ברבית הלוה והמלוה פסולים,6 והעדים שמא כשרים (סמ"ק). כל מי שאינו סבור לעשות עבירה כשר לעדות.7 אוכלי צדקה של עכו"ם אם אפשר להיות נזונים בצנעה ומבזה עצמו בפרהסיא פסולים, האוכל בשוק פסול.8 סומא בשתי עיניו פסול,9 ואפילו להעיד מה שראה קודם שנסתמא.10 מפריחי יונים, ומשחקי בקוביא, וסוחרי שביעית פסולין להעיד, ואם יש להם אומנות אחרת כשרים. 11 הרועים12 והמוכסין13 פסולין. {חזרה בתשובה}וכולן שחזרו בתשובה כשרים.14 וחזרתן בתשובה משחק בקוביא משישברו פספסיהן מעצמם.15 מפריחי יונים משישברו הכלים שצדים בהם, ואפילו במדבר לא יעבדו כן.16 מלוי ברבית שיקרעו את שטרותיהם מעצמם ויחזרו בהם חזרה גמורה שלא ילוו ברבית אפילו לעכו"ם ואפילו בכדי חייו.17 {שאר פרטים}עד כשר היודע בחבירו שהוא רשע אסור לו להעיד עמו אפילו העיד אמת.18 ונוהג בכ"מ ובכ"ז כשהעיד בב"ד ובכשרים להעיד. עבר והעיד עבר על לאו ואינו לוקה.19

 :משנה הלכות   
1 ר"מ הל' עדות פ"ט ה"א. 2 ר"מ שם פי"א ה"ה חו"מ סי' ל"ד סי"ח. 3 ר"מ שם פ"י ה"ג חו"מ שם ס"ג. 4 ר"מ שם פי"א ה"ו חו"מ שם סכ"ג. 5 ר"מ שם פ"י ה"ד חו"מ שם ס"ח. 6 ר"מ שם פ"י ה"ד חו"מ שם ס"י. 7 חו"מ שם ס"ד. 8 ר"מ שם פי"א ה"ה חו"מ שם סעי' י"ח. 9 ר"מ שם פ"ט הי"ב חו"מ שם סי' ל"ה סי"ב. 10 חו"מ שם סי"ג. 11 ר"מ שם פ"י ה"ד חו"מ סי' ל"ד סט"ז. 12 ר"מ שם חו"מ שם סי"ג. 13 ר"מ שם חו"מ שם סי"ד. 14 ר"מ שם פי"ב ה"ד חו"מ שם סעי' כ"ט. 15 ר"מ שם ה"ו חו"מ שם ס"ל. 16 ר"מ שם ה"ז חו"מ שם סל"א. 17 ר"מ שם ה"ה חו"מ שם סעי' כ"ט. 18 ר"מ שם פ"י ה"א חו"מ שם ס"א. 19 חינוך. עו
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations