קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה צג  
לא תכרות להם ברית
מצות לא תעשה   נו  
שמות כ"ג ל"ב
 
 
   

משרשי המצוה שלא לאהוב ולא להתחבר באיזה אופן שהוא אלא להתרחק מהכופרים שהיו מחזיקין בארצינו טרם בואינו שמה, ולהיותינו מתרחקים מהע"ז כדי שלא נלמד ממעשיהם הרעים. ואלו הז' עממין היו עיקר ע"ז ויסודה הראשון, ולכן נעקרו מארצינו. ואנחנו נצטוינו לשרש אחריהם ולאבד זכרם לעולם, וכמ"ש בתורה החרם תחרים אותם. וכ"ש שלא נכרות להם ברית כי הוא רומז למעלה בברית שלום, והכורת ברית לעע"ז כאלו מחבר אל אחר לברית הנזכר, ומעשיו גורמין שישפיע באל אחר.

  :מצוה

ר"מ פ"י מהל' עכו"ם ופ"ו ממלכים, סה"מ ל"ת מ"ח, סמ"ג לאוין מ"ז, יראים פ"ז.

 :מקור 

צג) {באיזה אומות נוהג}דעת הרמב"ם1 שזו אזהרה בכל האומות שלא לכרות להם ברית, כלומר לעשות עמהם שלום ולהניח אותם לעבוד ע"ז, אלא יחזרו מעבודתם או ילכו מארצינו, ובשעת מלחמה מצוה להורגם, ושלא בשעת מלחמה אסור להרוג אף מז' עממין. אמנם דעת שאר פוסקים2 לחלק בין ז' עממין לשאר עע"ז אם אינם עע"א אינו נוהג לאו זה. ודעת הרמב"ם3 שצריך לקבל עליהם ז' מצות בני נח שנתחייבו בהם. {דעת הרמב"ם בחזרו מעבודתם}ודע דהרמב"ם בפ"י מה' ע"ז כתב אין כורתין ברית לז' עממין כדי שנעשה עמהן שלום ונניח אותם לעבוד עכו"ם שנאמר לא תכרות להם ברית אלא יחזרו מעבודתם או יהרגו, משמע חזרו מעבודתם אסור להרגם. אבל בפ"ח מהל' מלכים ה"ד כתב מצות עשה להחרים שבעה עממין שנאמר החרם תחרימם, וכל שבא לידו אחד מהם ולא הרגו עובר בלא תעשה, משמע דבז' עממין מצוה להורגן לעולם, אפילו חזרו מעבודתם, דלא חילק בין חזרו או לא. ומה שנראה בזה בס"ד דמה שכתב הרמב"ם בפ"י מע"ז שאם חזרו מעבודתם מקבלים אותם אפילו בז' עממין, כוונתו רק שאם היו חוזרין אז בזמן יהושע והשלימו אז היו מקבלין אותם, אבל אחר שלא השלימו אז שוב אין מקבלין אותן לעולם ומצוה להורגם בכל עת. ובזה מדויק לשון הרמב"ם ז"ל בפ"ו הנ"ל אבל שבעה עמים ועמלק שלא השלימו, אין מניחים מהם נשמה, ועיין בהשגות שם. ונראה דבכיון דייק הרמב"ם ז"ל שלא השלימו, כלומר שלא השלימו כבר, מעתה אין מניחין מהם נשמה ומצוה להחרימם, ודו"ק כי קצרתי.4 {כללי המצוה}נוהג דין זה כשידינו תקיפה על העכו"ם מצוה להורגם, ולענין שלא תכרות להם ברית נוהג לעולם.

 :משנה הלכות   
1 פ"י מה' עכו"ם ה"א הל' מלכים פ"ו ה"א פ"ח ה"ט ע' מנ"ח. 2סמ"ג ראב"ד. 3 ה' מלכים פ"ט. 4 ועי' במנ"ח שנתקשה בזה. צד
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations