קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תקכח  
שלא נחיה אחד משבעה אומות
מצות לא תעשה   שיג  
דברים כ' ט"ז
 
 
   

טעם מצוה זו מבואר בקרא למען אשר לא ילמדו אתכם לעשות כל תועבותם אשר עשו לאלהיהם וחטאתם לה' אלקיכם. והתועבות אשר עשו כשריפת בניהם ובנותיהם, ולעבוד ע"ז וכל תועבת ה' אשר שנא. ולכן הזהירה התורה שלא ישבו בארצך פן יחטיאו אותך לי כי תעבוד את אלהיהם ויהיה לך למוקש. ואם תכרות להם ברית ולאלהיהם ישבו בארצך ויפתוך לעבוד עכו"ם. והוסיף הכתוב להזהיר שלא להחיות כל נשמה כי אפילו היחיד הנשאר, אפילו לעבוד לך, יזכיר פעמים דרך עבודתם לאלהיהם ואולי מתוך זה יתפתה נפש מישראל לעשות כן להשם הנכבד ותחטא לפניו ית"ש, כי שנא הוא התועבות האלו. ועד"ה כי כל אומה יש לה שר למעלה וכאשר תחרימם למטה יחרמו שר שלה למעלה.

  :מצוה

סוטה פ"ח, ר"מ פ"ו ממלכים, סה"מ ל"ת מ"ט, סמ"ג לאוין רכ"ה.

 :מקור 

תקכח) {גדרי הלאו}אסור להחיות נשמה משבעה עממין, שהם הכנעני והחתי והפריזי והחוי והיבוסי והגרגשי והאמורי, ומי שרואה אחד מהם ויש בידו להמיתו ולא הרגו הרי זה עובר בלאו ועשה שנתבאר במצוה (תכ"ה), מאחר שלא השלימו עם ישראל.1 {כיבוש יהושע}ושלשה מכתבים שלח יהושע עד שלא נכנס לארץ, הראשון שלח להם מי שרוצה לברוח יברח, חזר ושלח מי שרוצה להשלים ישלים, חזר ושלח מי שרוצה לעשות מלחמה יעשה, ומפני מה הערימו אנשי גבעון כיון דשלח להם לשלום, לפי ששלח להם בכלל ולא קבלו, וחשבו אלו שמא לא יקבלום עוד.2 ודעת הראב"ד ז"ל3 דלאחר שעברו ישראל את הירדן שוב אין מקבלין אותן לעולם. {פרטי דינים}ועיין מצוה הקודמת דעת הרבה פוסקים דבמלחמת מצוה לא צריך להתחיל בשלום. אחד משבעה אומות או רבים שנתגיירו אסור להרגם, ועיין לעיל (מצוה צ"ג). {עיר תערובת של ז' עממים ושאר אומות}חיל ישראל שצרו על עיר משאר עממין במלחמת הרשות וכבשו אותה ומצאו בה משבעה עמין, או מזרע עמלק, הזכרים הורגין אותן, והנשים והטף ניצולין כיון שיושבין בין אומה אחרת (לח"מ4 בשם הספרי). ומותרות הנשים ביפת תואר שדרשו ושבית שביו לרבות כנעניות, עיר של ז' עממין שדינם להרוג כל נשמה ונמצאו בתוכה משאר עממין הנשים והטף אין נהרגין, ועד כמה נקרא טף זכרים עד בן י"ג שנים, ואף דקיי"ל לא נתנו שיעורין לבני נח, כיון דנוגע לדידן כדידן פסקינן.5 {שאר פרטים}כשצרין על עיר מקיפין אותה מג' רוחות ומניחים מקום לברוח מרוח ד', ובמלחמת מצוה מקיפין מד' רוחות.6 ואף ע"פ שדוד המלך הרג מהם עד שכמעט כלה אותם ואבד זכרם עדיין נשארו מהם מעט שטבעו בין האומות וכל מי שימצא מהם בכל מקום שהם חייב לאבדם בכל מקום ובכל זמן.7

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ה מהל' מלכים ה"ד. 2 ר"מ שם פ"ו ה"ה. 3 שם. 4 שם פ"ו ה"א. 5 מנ"ח לעיל מ' תקכ"ז. 6 חינוך מצוה תקכ"ז. 7 חינוך כאן.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations