קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תק  
שלא לשוב בדרך מצרים לעולם
מצות לא תעשה   רצה  
דברים י"ז ט"ז
 
 
   

משרשי המצוה מפני שהיו המצרים רעים וחטאים לה' מאד, כמו שנאמר כמעשה ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וגו', ורצה הקב"ה שלא ללמוד ממעשיהם הרעים, ולא נלך בדרכם. וידוע כי דרכם של בני אדם להמשך אחר השכנים הן לטוב והן לרע, ואם יצאו מבני ישראל לארץ מצרים ילמדו מהם לעבוד ע"ז, כדכתיב ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם. ולכן הזהירה התורה שלא נוסיף לשוב מצרימה עוד. ומזה הטעם לא נאסרה רק דירת קבע להתיישב במצרים, אבל לסחורה מותר, כמבואר בירושלמי לישובה אי אתה חוזר, אבל אתה חוזר לפרקמטיא, כי בעברו דרך ארעי לא ילמוד מהם. גם כי דבר מושכל הוא, מאחר שהשם גואלם משם בשובם לשם יחללו השם. ואוריה הנביא בסכנת נפש ברח לשם, וירמיה בעל כרחך הלך לשם.

  :מצוה

סוכה נ"א ע"ז דף י"ג כתובות ק"י ב"ב קס"ט מנחות ק"ב, ר"מ פ"ה ממלכים, סה"מ ל"ת מ"ו, סמ"ג לאוין רכ"ז.

 :מקור 

תק) {גדר האיסור}מצות עשה לבני ישראל לדור בארץ ישראל,1 ומותר לשכון בכל העולם אם אי אפשר לו לדור בארץ ישראל חוץ מארץ מצרים לעולם, וארץ מצרים הוא ארבע מאות פרסה על ארבע מאות פרסה, כנגד ארץ כוש, וכנגד המדבר, הכל אסור להתיישב בה, ואלכסנדריה בכלל,2 וכתב הרדב"ז דגם דמיא"ט בכלל לפי שהגבול הוא מנחל מצרים הנקרא וא"ד א"ל ערי"ש, והדבר ברור כי דיאמ"ט היא משוכה יותר לצד מצרים. ואין אסור אלא להשתקע שם והיורד לסחורה מותר.3 {צדדי היתר בזה"ז}ויש מי שכתב דלאחר שבא סנחריב ובלבל את כל העולם מותר להתיישב גם במצרים, וחלקו עליו שאין האיסור תלוי אלא בארץ ולא ביושביה,4 עוד כתבו שאין האיסור לשוב אלא מארץ ישראל למצרים, אבל משאר ארצות מותר,5 ואין ראוי לסמוך על היתר זה. וכתב הרדב"ז (מצ' תקצ"ב)6 וגם אני הכותב שכנתי שם שנים רבות, אבל לא היה דעתי להשתקע שם אלא ללמוד תורה וללמד, לפי שישיבת ארץ ישראל קשה מאד, ומי יוכל לעמוד בה ולא יצטרך לבריות ושוב באתי לירושלים. וכתב הרמב"ם7 ויראה לי שאם כבש ארץ מצרים מלך ישראל ע"פ ב"ד שהיא מותרת, והכי משמע בירושלמי.8 ובס' כפתור ופרח9 הביא בשם הר"ר שמואל מבני בניו של הרמב"ם, דהרמב"ם כשהיה חותם שמו באיגרת שלוחה היה מסיים הכותב העובר בכל יום ג' לאוין. מיהו הרדב"ז ז"ל בהל' מלכים כתב וא"ת תקשה לרבינו שנשתקע במצרים י"ל דאנוס היה ע"פ המלכות, שהיה רופא למלך ושרים וא"כ אינו עובר. גם כי לכ"ע ליכא אלא לאו אחד, וכבר הקשו אבעל כפתור ופרח בזה. {מעלות הדר בא"י}ואע"פ שמותר לשכון בכל העולם מצות עשה לדור בארץ ישראל וכל השוכן בה עונותיו מחולין לו, ואפילו הלך בה ד' אמות זוכה לחיי העוה"ב, וכן הנקבר בה כאלו היה מזבח כפרה10 והוא שמאמין בתורת ה' באמונה שלימה,11 ויה"ר שנזכה להתיישב בה במהרה בבגצ"א.

 :משנה הלכות   
1 רמב"ן סה"מ מצות ששכח אותן הרב עשין מצוה ד', ועי' שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' קפ"ט קצ"ב ח"ח סי' י"א. 2 ר"מ פ"ה מהל' מלכים ה"ז. 3 ר"מ שם ה"ח. 4 סמ"ג וריטב"א יומא ל"ח ע"א בשם יש אומרים, עי' הגהות מיימוני אות ב', מנ"ח. 5 יראים, הובא בסמ"ג והג"מ הנ"ל. 6 וכ"ה בביאורו לרמב"ם שם. 7 שם. 8 סנהדרין פ"י ה"ח, ומובא בהגהות מיימוניות אות ג' בשם ירושלמי מסכת ידים. 9 פרק ה' 10 ר"מ שם הי"א. 11 עיין שו"ת משנה הלכות ח"ח סי' רצ"ו.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations