קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תקכז  
לקרות קודם המלחמה לשלום
מצות עשה   ריה  
דברים כ' י"א
 
 
   

משרשי המצוה לפי שמדת הרחמנות היא מן המדות הטובות בעולם, וגדול השלום שאפילו בשעת מלחמה צריכים שלום, ואף על פי שהעובדי ע"ז אינם ראוים לרחמים וחסד מכל מקום עם קדוש ראוי להתקרב אל החסד יותר משאר האומות שלא יאמרו ישראל שוים לאומות במדת האכזריות, ואם יקבלו עליהם שבע מצות שבן נח נתחייב בהן אין הורגין אותן אלא יהיו למס ועבדוך. ושלום שמו של הקב"ה, וכתיב והלכת בדרכיו. גם כי בהשלם אתנו יהיה בזה תועלת לנו להיות עבדים למלכנו לעשות מלאכתו אם יצטרך בלי שיוציא בהם הוצאה של כלום, ואחרי שהם רוצים לעמוד כבושים תחתינו אסור להראות מדת אכזריות, ואם לא ישלימו אז מחויבין להרגם.

  :מצוה

סוטה פ"ח, ר"מ פ"ו ממלכים, סה"מ מ"ע ק"ד, סמ"ג עשין קי"ח.

 :מקור 

תקכז) {גדרי המצוה}אין עושין מלחמה עם אדם בעולם עד שיקראו לו לשלום קודם, אחד מלחמת הרשות ואחד מלחמת מצוה, אם השלימו יקבלו עליהם שבע מצות בני נח, ואין הורגין מהם נשמה והרי הן למס ועבדים למלך, קבלו המס ולא קבלו העבדות, או שקבלו העבדות ולא קבלו המס, אין שומעין להם עד שיקבלו שניהם.1 {עבדות ומס}וכתב הרמב"ם2 והעבדות הוא שיהיו שפלים ונבזים למטה ולא ירימו ראש בישראל, אלא יהיו כבושים תחת ידם, ולא יתמנו על ישראל לשום דבר שבעולם, והמס שיקבלו הוא שיהיו מוכנים לעבודת המלך בגופם וממונם אם יצטרך להם, שנאמר כל העם הנותר מן האמורי ויעלם שלמה למס עובד עד היום הזה, ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד כי הם אנשי המלחמה ועבדיו ושריו ושלישיו, ושרי רכבו ופרשיו. {איך להתנהג בהשלימו ובלא השלימו}אומה אחר שקבלו עליהם שבע מצות ב"נ והשלימו עם בני ישראל אסור לשקר בבריתם ולכזב להם, וכן עשו אבותינו לגבעונים אף שהטעו אותם, ואם משקר בהם יש בדבר חלול השם.3 ואם לא השלימו, או השלימו ולא קבלו עליהם שבע מצות, עושים עמהם מלחמה והורגין מהם כל הזכרים הגדולים, ובוזין כל ממונם וטפם, ואין הורגין אשה וקטן.4 {מלחמת הרשות}ודעת הראב"ד5 דבמלחמת הרשות אין שואלין להן אלא שיהיו למס, ולא שיקבלו שבע מצות, אלא שאם ירצו אח"כ לדור בארץ ישראל אין מניחים אותם עד שיקבלו שבע מצות. ועיין נושאי כלי הרמב"ם. {אומות שלא משלימים אתם}ז' אומות ועמלק שלא השלימו את ישראל אין מניחין מהם נשמה,6 ולדעת הראב"ד אפילו השלימו אין מניחין מהם נשמה אלא אם כן השלימו להתגייר ולקבל כל המצות שבתורה, וכן דעת הרמב"ן ורש"י.7 עמון ומואב אין שולחין להם לשלום ואין דורשין בטובתם, ומיהו אם השלימו מעצמן תחלה מקבלין אותן.8 ונוהג בזמן שישראל על אדמתן בראשי המלכות והעם.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ו מהל' מלכים ה"א. 2 שם. 3 שם ה"ג וברדב"ז. 4 שם ה"ד. 5 שם ה"א. 6 ר"מ שם ה"ד. 7 ראב"ד שם ועי' לח"מ ה"א. 8 ר"מ שם ה"ו.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations