קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה שמב  
מגרשי הלוים
מצות לא תעשה   רח  
ויקרא כ"ה ל"ד
 
 
   

משרשי המצוה לפי שערי הלוים היו נכונים לצרכי כל שאר השבטים, כי הוא שבט נבחר לעבודת השי"ת וכל עסקם בחכמה, ולא יהיו מוטרדים בעבודת האדמה ועליהם נאמר יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל, ומתוך כך היה עסק כל ישראל עליהם. ומן הדין שיהיו אותם הערים אשר יד הכל שוה בהן ולב הכל עליהן בתכלית היופי ושבח כל ישראל בכל, ולכן בא הצווי שלא לשנותם, כי אדון החכמה יסדן ותקנן והגביל גבולו, וירא כי כן טוב וכל חלוף אינו אלא גרוע (חינוך). ועד"ה לקחת מוסר השכל לכל מי שנדכה רוחו לעמוד לשרת לפני ה', פורק מעליו הנאות העולם הזה וחשבונות בני האדם, אזי מיד נתקדש קדש קדשים בשמירת המצות בדקדוק והחזיק בנחלתו ונקרא גוי קדוש, אזי למעלת שדה מגרש עריהם לא ימכר.

  :מצוה

ערכין ל"ג, ר"מ פי"ג משמיטה, סה"מ ל"ת רנ"ח, סמ"ג לאוין רע"ח.

 :מקור 

שמב) {מספר וגודל עריהם}ערי הלוים המפורשים בתורה הם שש ערי מקלט, ועליהם שתים וארבעים עיר, סך הכל ארבעים ושמונה עיר, ובימי המשיח שיתגלה לנו במהרה יוסיפו עוד שלש ערי מקלט ויהיו הכל ללוים.1 שיעור גודל הערים נתפרש בתורה שלשת אלפים אמה לכל רוח מקיר העיר וחוצה, אלף הראשונים מגרש, ואלפים הנותרות לשדות וכרמים.2 ונותנין לכל עיר בית הקברות חוץ לתחום זה, שאין קוברין מתיהן לתחום עריהם.3 {שאין משנין אותן}אין משנין בערי הלוים לעשות מעיר מגרש, ולא מגרש עיר, ולא מגרש שדה, ולא שדה מגרש.4 ומפי השמועה למדו דהאי לא ימכר פירושו לא ישונה, אלא השדה והמגרש והעיר כל אחד משלשתן כמו שהוא לעולם, וגם בערי ישראל נוהג דין זה,5 שלא יסתור אדם ביתו לעשות גינה, ולא יטע חרבתו גינה, שלא יחריבו ארץ ישראל.6 ומכאן נפשט חקירת המנ"ח במצוה שמ"א שנשרף הבית שתוך שנתו אי קרקע הבית נעשה שדה ויוצא ביובל או נחשבת כבית ונחלטת, אבל נראה כיון דאסור ליטע חרבתו גינה ממילא לא נעשה שדה לעולם, ופשוט. {איסור נחלה וביזה ללוים}כל שבט לוי מוזהרין שלא ינחלו בארץ כנען ושלא יטלו חלק בביזה,7 והוא דוקא בארץ שנכרתה עליה ברית לאברהם יצחק ויעקב.8 וכתב הרמב"ם ז"ל9 למה לא זכה לוי בנחלת ארץ ישראל ובביזה עם אחיו, מפני שהובדל לעבוד את ה' לשרתו ולהורות דרכיו הישרים ומשפטיו הצדיקים לרבים, לפיכך הובדלו מדרכי העולם ולא נוחלין ולא זוכין לעצמן בכח גופן, אלא הם חיל ה' שנאמר ברך ה' חילו, והוא ברוך הוא זוכה להם שנאמר אני חלקך ונחלתך, ולא שבט לוי בלבד, אלא כל איש ואיש מכל באי העולם אשר נדבה רוחו אותו והבינו מדע להבדל לעמוד לפני ה' לשרתו ולעבדו לדעה את ה' והלך ישר כמו שעשהו האלקים ופרק מעל צוארו עול החשבונות הרבים אשר בקשו בני האדם הרי זה נתקדש קודש קדשים ויהיה ה' חלקו ונחלתו לעולם ולעולמי עולמים, ויזכה לו בעוה"ז דבר המספיק כמו שזכה לכהנים ללוים, הרי דוד ע"ה אמר ה' מנת חלקי וכוסי אתה תומיך גורלי עכל"ק (פי"ג משמיטה), ופוק חזי מי המבטיח. ונוהג בארץ ישראל בזמן שישראל על אדמתם בזכרים ונקבות.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פי"ג מהל' שמיטה ה"א. 2 שם ה"ב. 3 שם ה"ג. 4 שם ה"ד. 5 שם ה"ה. 6 שם ה"ו. 7 שם ה"י. 8 שם הי"א. 9 שם הי"ב י"ג.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations