קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה צז  
דין לחם הפנים
מצות עשה   לט  
שמות כ"ה ל
 
 
   

משרשי המצוה לפי שהלחם הוא עיקר מזון כל בני העולם, צוה הקב"ה להיות הלחם מסודר תמיד על השלחן הטהור לפני ה' כדי שתהא השגחתו עליו תמיד בלי הפסק, ועי"כ תחול הברכה על כל פרנסת העולם. ולכן תדע שכל כהן המגיע לו כפול היה אוכל ושבע, לפי שהברכה חלה עליו, ומשם לכל העולם. ולכן היו שם בזיכי לבונה להקטיר על המזבח, והלחם מתחלק לכל בני המשמורות, ודומה להקרבנות שהיו מקטירים האימורים ע"ג המזבח, והבשר נאכל לכהנים, ובעלים מתכפרים. וכיוצא בזה אמרו רז"ל הקריבו לפני עומר כדי שיתברכו לכם תבואות שבשדות, נסכו לפני מים שבחג וכו'. ולכן היו י"ב חלות כדי שיתברכו י"ב שבטי י-ה. והיה ביום השבת דוקא לפמ"ש בזוהר דכל ברכאן דלעילא ולתתא ביומא דשביעי תליין, ויתברכו בזה כל השבוע. ולהורות כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם אלא ברכת ה' הוא המשביע.

  :מצוה

מנחות צ"ו, ר"מ פ"ד ופ"ה מתמידין, סה"מ מ"ד כ"ז, סמ"ג קצ"ו.

 :מקור 

צז) {השלחן}קיום המצוה, השלחן ארכו י"ב טפחים, ורחבו ששה טפחים,1 ואמה וחצי קומתו.2 עומד בהיכל בצפון,3 וד' סניפין של זהב קשות היו לשלחן, מפוצלין בראשיהן שהיו סומכין המערכות של לחם הפנים שנים לכל צד.4 וי"ד קנים של זהב כל אחד כחצי קנה חלול היו לו לכל סדר (והם מנקיותיו), ושני הבזיכין שמניחין בהן הלבונה.5 {סדור י"ב חלות}מביאין י"ב חלות, כל חלה שני עשרונים,6 ארכה י' טפחים, ורחבה חמשה, ועביה טפח7 (עיין פסחים ל"ז ע"א וירושלמי פרק כל שעה, ותימה על הרמב"ם ז"ל פ"ה מתו"מ8). מניח אורך החלה על רוחב השלחן,9 ונותן בין כל חלה וחלה ג' קנים, ובין חמישית ושישית שני קנים בלבד.10 ב' שלחנות היו באולם מבפנים על פתח הבית, אחד של שיש נותנין עליו לחם בכניסתו, ואחד של זהב נותנין עליו לחם ביציאתו.11 סדור קנים אינו דוחה שבת, אלא בע"ש שומטן וביום א' מכניסם בחדש.12 נעשית בח' כהנים, שנים כל אחד מהם מערכה של שש חלות בידם, ושנים בידם שני בזיכי לבונה, ושנים ליטול הלחם, ושנים ליטול הלבונה משבת העברה.13 שני בזיכין מעכבין זה את זה, ושני הסדרים מעכבין זא"ז, החלות מחלקן לכהנים,14 חל יוה"כ בשבת מחלקין לערב.15 {נפרס הלחם}נפרס הלחם קודם שהסיר מהשלחן פסול ואינו מקטיר הבזיכין. נפרס לאחר שהוסר מקטיר הבזיכין והלחם פסול. 16 נפרס לאחר הקטרה כשר דכבר נעשה מצותו.17 {עשיית הלחם}הלחם הפנים נעשה מכ"ד סאה חטים ראוים למנחות, שפין אותם ובועטין בהן כחטי מנחות, וטוחנין ומנפין אותן באחת עשרה נפה, ולוקח כ"ד עשרון סולת, ועושין מהם י"ב חלות מצות18 לישתן ועריכתן, ואפייתן, בפנים העזרה,19 ואין דוחה שבת ויו"ט ואופין קודם שבת ויו"ט.20 צז

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ג מה' בית הבחירה הי"ג תמידין ומוספין פ"ה ה"ט. 2 שמות כ"ה כ"ג, ועי' תוס' פסחים ק"ט ע"ב ד"ה אמתא באמתא. 3 שמות כ"ו ל"ה ורש"י שם, יומא כ"א ע"ב ל"ג ע"ב וש"ד. 4 ר"מ הל' בית הבחירה שם הי"ג. 5 שם הי"ד. 6 ר"מ הל' תמידין ומוספין פ"ה ה"ב. 7 שם ה"ט. 8 שם שכתב שרומה שבע אצבעות. 9 ר"מ שם ה"ט. 10 שם פ"ג מה' בית הבחירה הט"ו. 11 שם הט"ז. 12 שם פ"ה מה' תמידין הי"א. 13 שם ה"ד. 14 שם ה"ג. 15 ר"מ שם ה"ה. 16 שם הט"ו. 17 שם הט"ז. 18 שם ה"ו. 19 עי' מנ"ח. 20 שם ה"י. צח
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations