קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תקס  
לא יבא ממזר בקהל ה'
מצות לא תעשה   שלג  
דברים כ"ג ג
 
 
   

משרשי המצוה מה שאמרו רז"ל אל תקרא ממזר אלא מום זר, שכיון שבא מטיפה רעה חייבי כריתות ומיתות ב"ד תקנתו והרכבתו רעה הוא, כי טבע האדם צפון בבנו וחטאו יסבול, ולכן צוה הא-ל ב"ה להרחיקו מזרע הקודש, והתירו לו לישא בת מינו או ישא שפחה לטהר את זרעו (חינוך ומצ"ד). ואני אדון בקרקע שאם מפני טעם זה שטבע האב צפון, תקשה והלא האב גופיה מותר בקהל וכן אמו והבנים שיולדו עוד בהיתר גם כן יהיו מותרים, ואיך יהיה הפרי חמור מהעיקר. ולולא דבריהם הקדושים נראה עוד לפי שאמרו רז"ל אין השכינה שורה אלא על משפחות מיוחסות בישראל, והבא על הערוה והוליד ממנה ממזר דוחה רגלי השכינה מישראל, ולכן צותה התורה שלא לבא בקהל ישראל ושלא ירבה פסולים כמותו ומיהו בבת מינו או בשפחה מותר שהני ממילא פסולים הם ויבא הפסול ויזדווג עם הפסול, אבל לא יתערב בקהל הכשרים ומיוחסים לה'.

  :מצוה

יבמות מ"ט ע"ח קדושין ס"ח, ר"מ פט"ו מא"ב, סה"מ ל"ת שנ"ד, סמ"ג לאוין קי"ז, סמ"ק סי' רצ"ה, אה"ע סי' ד'.

 :מקור 

תקס) {גדר ממזר ודינו}איזהו ממזר, זה בהא מאחת מכל העריות, בין מחייבי כריתות ובין מחייבי מיתות ב"ד, חוץ מהבא על הנדה שאע"פ שהולד פגום אינו ממזר אפילו מדרבנן.1 (ופגום פירשו המפרשים2 דלא פגום לכהונה אלא שפגום ומקולקל בטבעו ואין משפחתו מיוחסת וראוי להרחיק ממנו למיוחס). וממזר אחד זכרים ואחד נקבות אסורים לבא בקהל לעולם.3 ויש לדייק דבעמון ומואב כתיב לא יבא עד עולם, ובממזר כתיב גם דור עשירי ולא כתיב עד עולם אף דאיסורו לעולם הוא, ופירשתי במקום אחר4 דקיי"ל ממזר דלא ידוע לא חי, וקיי"ל דעד דור עשירי מדרכי משפחתו וכדאמרו גיורא עד עשרה דרי לא תבזה ארמאה באפי', נמצא דלאחר דור עשירי נשתכח שם הממזרות מהם ולא יחיו עוד, ולכן כתבה התורה גם דור עשירי, והבן. {שאר דיני ממזר}אשת איש שנתעברה באמבטי או באופן שלא ע"י ביאת איש, אפילו קלטה זרע מאיסורי ערוה אין הולד ממזר, ומיהו אסור להזריע אשה באופן זה.5 אשה שבעלה במדינת הים ושהה יותר משנים עשר חדש וילדה אחר שנים עשר חדש הולד ממזר, ודעת רבינו בה"ג שאינו בחזקת ממזר דחיישינן שמא בא ע"י שם, ועכ"פ הוה ספק ממזר, ואם ניכר בה פריצות ממזר ודאי הוא.6 ממזר שנשא ישראלית או להיפך כיון שבעל אחר הקידושין לוקה (ועיין ח"ג סי' קמ"ט), וממזר מותר בגרים והבנים ממזרים,7 ויכול לטהר בניו שישא שפחה וישחרר הבנים.8 {ממזר ספק ומד"ס}ספק ממזר כגון הבא על ספק אשת איש, וולד הנמצא בשוק, ואשה פנויה שילדה ולא אמרה ממי נתעברה, או שאמרה מפלוני נתין או ממזר, מן התורה מותרין לבא בקהל, וחכמים עשו מעלה ביוחסין בכל הספקות ואסורין לבא בקהל ואסורים בממזרים ובספק ממזרים.9 ממזר מד"ס מותר בממזר מד"ס.10 {נאמנות}נאמן האב לומר זה בני ממזר, או בן גרושה או בן חלוצה,11 ודוקא שלא הוחזק עדיין בכשרות על פי האב, ואם הוחזק אינו נאמן, ואם אמר עליו ממזר וחזר ונתן אמתלא לדבריו נאמן. 12 ועיין בה"ג הל' עריות ותוס' קדושין (ובספרי שו"ת ח"ב סי' כ"א) וא"ע סי' ד'. הנולד מאשה פנויה ואומרת לכשר נבעלתי הולד כשר אף דהוה פגום.13 ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. תקס

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פט"ו מהל' איסורי ביאה ה"א אה"ע סי' ד' ס י"ג. 2 עיין אה"ע שם בב"ש ס"ק ט"ו ועי' חי' משנה הלכות יבמות הל' עריות סי' ע"ד ושו"ת משנה הלכות ח"ז סי' רי"א-רי"ג. 3 ר"מ שם אה"ע שם ס"א. 4 עי' חי' משנה הלכות יבמות הל' עריות סי' ע"ג. 5 עיין בח"מ אה"ע סי' א סק"ח ובב"ש שם ס"ק י' ועי' שו"ת משנה הלכות ח"ד סי'קנ"ד קנ"ה ק"ס. 6 ר"מ שם הי"ט אה"ע סי' ד' סי"ד. 7 ר"מ שם ה"ז ח' אה"ע שם סכ"ב. 8 ר"מ שם ה"ג אה"ע שם ס"כ ועי' חי' משנה הלכות יבמות הל' עריות סי' מ"ב. 9 ר"מ שם הכ"א כ"ב כ"ג כ"ד אה"ע שם סל"ו. 10 אה"ע שם סט"ז. 11 ר"מ שם הט"ז אה"ע שם סכ"ט. 12 רמ"א שם. 13 ר"מ שם פי"ח הי"ג י"ד ט"ו אה"ע סי' ו' סי"ז י"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations