קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה צד  
שלא לשכון עובדי ע"ז בארצינו
מצות לא תעשה   נז  
שמות כ"ג ל"ג
 
 
   

שורש המצוה והטעם מבואר בתורה שלא נלמוד ממעשיהם ח"ו כמ"ש פן יחטיאו אותך לי, כי הם אשר הרבו אשמה ומשוקעים בע"ז וכל מיני תועבות משנים קדמניות, להכעיס ליוצר כל ברוך הוא וברוך שמו בכל תועבותם אשר שנא. שאם ישבו בארצך יעשו אתכם חטאים כמותם. ומאמר המלך ויתערבו בגוים וילמדו ממעשיהם. וימנעו מכם השפע הטוב, ותקיא אתכם הארץ כאשר עשתה להם. ונכפלה האזהרה להיות הענין ע"ז חמור מאד.

  :מצוה

ע"ז כ' ע"א, ר"מ פ"י מע"ז, סה"מ ל"ת נ"א, סמ"ג לאוין מ"ט, יו"ד סי' קנ"א.

 :מקור 

צד) {באיזה אומות נוהג}בקיום המצוה כבר הבאתי לעיל (מצוה צ"ג) מחלוקת הפוסקים, דעת הרמב"ם ז"ל דנוהג בכל עע"ז, והסמ"ג והראב"ד ועוד פוסקים פוסקים דרק בז' עממין הכתוב מדבר. הניחו מלעבוד ע"ז מותרין לשכון בארצינו, וזה נקרא גר תושב.1 {בתים ושדות}לא רצו להניח הע"ז אין שוכרין לו דירה וכ"ש שאין מוכרין לו, לפי שמכניס שם ע"ז, ולסחורתו מותר להשכיר, ובלבד שלא ישכיר לשלשה עכו"ם יחדיו, דג' הוי דבר קבוע ואין ראוי לקובעם בארץ, ואין מוכרין להם פירות במחובר על מנת לקוץ.2 ואינו אסור אלא בא"י המקודשת או בכיבוש שני ע"י עזרא, ובסוריא מוכרין להם בתים אבל לא שדות, והחמירו בשדות מפני שיש בה הפקעת מעשרות, ונותן להם חניה בקרקע,3 ועיין מש"כ מרן כק"ז בבית שערים (יו"ד סי' ת"ה). {שאר פרטים}ואין מקבלין גר תושב אלא בזמן שהיובל נוהג להרמב"ם,4 והראב"ד חולק. ואין לוקין על לאו זה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ הל' עכו"ם פ"י ה"ח. 2 ר"ם שם ה"ד ה'. 3 שם ה"ד. 4 שם ה"ח. צה
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations