קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה לט  
שלא לעשות צורת אדם
מצות לא תעשה   כה  
שמות כ' כ
 
 
   

משרשי המצוה לפי שמי שיצייר בלבו יופי צורתו מיד נתפס והוי ע"ג של ישראל, והשי"ת רצה להרחיק את ישראל מכל שמץ ע"ז, לכך נאסר להם לעשות אפילו לנוי. ובא האזהרה בלשון אתי, כי בצלם אלקים עשה את האדם ולכן לא תעשון אתי, אף כי הכוונה בפסוק מצד השכל שנתן בו השי"ת, אבל אין דמיון שום צלם אחר כלל להשי"ת כביכול בינו ובין שום ברי' ח"ו.

  :מצוה

ר"ה כ"ד ע"ז מ"ג, ר"מ פ"ג מה' ע"ז ופ"ז מה' בית הבחירה, סה"מ ל"ת ד', סמ"ג לאון כ"ב, סמ"ק קס"ב, יראים מצ' ס"ד, יו"ד סי' קמ"א

 :מקור 

לט) {על איזו צורה עוברים}אינו אסור רק צורת אדם ושתהא בולטת.1 טבעת שיש עליה חותם בולטת מותר לחתום בה ואסור להניחה, שוקעת מותר להניחה ואסור לחתום בה.2 ובכלל האיסור לעשות צורת חמה ולבנה כוכבים ומזלות.3 וכן אסור לעשות לאחרים.4 תבנית אולם מנורה של שבעה קנים של מתכות אסור, ושאינה של מתכות מותר לעשות אפילו של ז' קנים. 5 {צורת מזל אחד}והב"ח6 כתב דאפילו מזל אחד לחוד אסור לעשות. ובמנ"ח הקשה לדעת הב"ח יהא אסור לעשות מאזנים לשקול, דמזל מאזנים משמש בתשרי, ובשו"ת בית שערים7 לכק"ז כתב בפשיטות כיון דאינו מתכון מותר, ועוד דאינו עושה ממש כדמות מאזנים שבמזלות, רק משנה ומותר. ולפי"ז א"כ לכאורה נפל פיתא בבירא, דלעולם א"א לעשות ממש כדמות מזלות, רק קטן ממנו ומשנה הוא וי"ל. מותר לעשות צורת ארי' לרפואה כי אין בשמים דמות אריה לבדו, הרשב"א בתשו' סי' קס"ז. {חומר האיסור}עבר ועשה צורה בולטת דעת הרמב"ם8 דלוקה, וי"ח.9 ונוהג בכ"מ ובכ"ז בזכרים ונקבות.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ג מה' עכו"ם ה"י יו"ד סי' קמ"א ס"ד. 2 ר"מ שם הי"א יו"ד שם ס"ה. 3 ר"מ שם הי"א יו"ד שם ס"ד. 4 ר"מ שם ה"ט יו"ד שם ש" ס"ק כ"ב וט"ז ס"ק ח'. 5 יו"ד שם ס"ח וש"ך ס"ק ל"ה. 6 יו"ד שם בקונטרס אחרון, הובא בש"ך ס"ק ל'. 7 או"ח סי' רל"ז. 8 שם ה"י. 9 חינוך. מ
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations