קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה רסח  
איסור גרושה לכהן
מצות לא תעשה   קסג  
ויקרא כ"א ז
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא ישא כהן, בין גדול ובין הדיוט, אשה גרושה ויבעול אותה, שנאמר (ויקרא כ"א ז') ואשה גרושה מאישה לא יקחו. משרשי המצוה לפי שהכהן הוא ממדת החסד צריך שיהיה תמים במעלות ולעשות שלום בין ישראל לאביהם שבשמים, ולהיות אוהב שלום ורודף שלום כמדתו של אהרן, והגרושה היא היפוך זה בעלת מריבה, שעשתה פירוד בין הדבקים, ואין לחבר שני הפכים. גם כי שמא עיניה על בעלה הראשון שעשאה כלי, ועל דרך שאמרו רז"ל (פסחים קי"ב) גרוש שנשא גרושה ארבע דיעות במטה, זה לבו לאשתו ראשונה וזאת לבעלה הראשון ונמצא שאין לו אשה, שהוא חצי הגוף. וכבר ידעת מה שקרה לנדב ואביהו שלא היו נשואים נשים. ואולי דעתה לבעלה הראשון ובניו קרובין לממזרין ג"כ, דתניא לא ישמש אדם עם אשתו ויתן עיניו באשה אחרת. ועד"ה כי יש למעלה כיתות מכוונות לגרושה חללה, וזונה, וכשיהיה הכהן אחיו במשמרתם נעשה ממינם, ואינו יכול להלחם עמהם.

  :מצוה

הציונים עיין מצוה רס"ו.

 :מקור 

רסח) {גדרי האיסור}כל כהן שנשא אשה גרושה, בין מן האירוסין, ובין מן הנשואין, ובעלה לוקה.1 והבא עליה בלא קדושין נחלקו הפוסקים כדלעיל במצוה רס"ו. וכתבו הסמ"ג והסמ"ק דלוקה שתים, משום לא יקח, ומשום לא יחלל. {ממאנת וחלוצה}הממאנת, אפילו גירשה בגט והחזירה ומיאנה בו הרי זה מותרת לכהן.2 חלוצה אסורה לכהן מדרבנן.3 כנס ספק גרושה או זונה וחללה, מוציאה בגט ואינו לוקה.4 כנס ספק חלוצה אינו מוציאה.5 {ריח הגט}ואמרו חז"ל6 ריח הגט פוסל בכהונה. ואיזהו ריח הגט, כגון שאמר לה הרי את מגורשת ממני ואי את מותרת לכל אדם פוסל לכהונה7. גט יבמין פוסל לכהונה.8 נתן לה גט על תנאי ולא נתקיים התנאי אינו פוסל.9 יצא קול על אשה שנתקדשה ונתגרשה חוששין לאוסרה לכהונה,10 ואם יצא אמתלא אין חוששין,11 ועיין שו"ת חוט השני (סי' י"ז בדיני אמתלא). {שאר פרטים}כל הגרושות שצריכות גט מדרבנן כגון חרש שנשא חרשת וכיוצא בהן נפסלו לכהונה.12 כהן שאמר הריני מוחל קדושתי ואשא גרושה מלקין אותו ומוציאין ממנו, דוקדשתו בע"כ (ועיין ר"ן גיטין ושו"ת ח"ס בטענת הבעל שאשה שגרשה את בעלה מותרת לכהן. ועיין א"ע סי' ו'.). גרושה מחציה שפחה וחציה בת חורין מסופק במנ"ח אי לוקה משום גרושה. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרי כהונה. ופעמים שיתחייב כהן גדול ד' מלקיות בביאה אחת, וכגון שהיתה אלמנה, ונעשית גרושה, ונעשית חללה, ונעשית זונה, ועל כיוצא בזה אמרו חז"ל איסור מוסיף, ולדעת הסמ"ג חייב ה'. אבל אם נשתנה הסדר וכגון שנעשית מתחלה זונה וכו' אינה חייב על ביאתה אלא מלקות אחד, לפי שאין איסור חל על איסור אלא אם כן באים כאחד או במוסיף או בכולל.13 רסח

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פי"ז מה' איס"ב ה"ב י"ח. 2 שם הי"ח אה"ע סי' ו' ס"ב. 3 ר"מ שם ה"ז פי"ט ה"ח אה"ע שם. 4 ר"מ שם ה"ז אה"ע שם ס"א. 5 שם ה"ז. 6 יבמות דף צ"ד ע"א. 7 ר"מ פ"י מה' גירושין ה"א אבה"ע סי' ו' ס"א. 8 מנ"ח. 9 אה"ע שם. 10 עי' ר"מ גירושין פ"י ה"כ איס"ב פי"ז ה"כ, אה"ע שם ה"ה. 11 אה"ע שם. 12 מ"ל פ' י"ט ה"ח. 13 ר"מ פי"ז מה' איס"ב ה"ט י'.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations