קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קלט  
דין חטאת הנעשה בפנים
מצות לא תעשה   עו  
ויקרא ו' כ"ג
 
 
   

משרשי המצוה כי כל מה שנכנס בפנים הוא קודש קדשים, אם נכנס בהיכל דרך ביאה, שנאמר אשר יובא אל הקודש פנימה וגו', וכיון שעלה לא ירד, כי הדברים שנתקדשו בפנים אין להוציאן חוץ ממחיצתן, כי מי יוכל להנות מן ההקדש או להוציאה מקדושה חמורה לקדושה קלה אחרי אשר הובא אל הקודש פנימה. ועד"ה חטאת הפנימית, שרומז לפני ולפנים, סודה למעלה, ולכן באש תשרף לפי הפנימיות (ועיין מצ"ד מצוה שנ"ג).

  :מצוה

זבחים פ"ב פסחים פ"ג, ר"מ פי"א ממעשה"ק ופ"ב מפהמ"ק, סה"מ ל"ת קל"ט, סמ"ג לאוין שכ"ד.

 :מקור 

קלט) {חטאות הפנימיות}חטאות הפנימיות הם, פר ושעיר של יום הכפורים, ופר כהן משיח, ופר העלם דבר של צבור, ושעירי ע"ז, ונקראין פרים הנשרפים ושעירים הנשרפים.1 {הכנסת דם חטאות לפנים}חטאת החצון שנכנס דמה לפנים נפסל ונשרף.2 ובכלל לאו זה שלא יאכלוהו.3 חטאת הפנימי שהעלה דמו לפני ולפנים נפסל הקרבן.4 ודוקא שהכניס דרך ביאה,הכניס הדם בפשפוש, או דרך חלון, או דרך גג, לא נפסל דלאו דרך ביאה הוא.5 {מעשה חטאות פנימיות}שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון,6 ודמן טעון ז' הזאות על הפרוכת, וד' מתנות על ד' קרנות המזבח הזהב7, חוץ מפר ושעיר של יום הכפורים שטעונין שמונה הזיות על בין הבדים ושמונה על הפרוכת וארבע על ארבע קרנות מזבח הזהב ושבע על אמצעו של מזבח הזהב8 ומתנה אחת מהן מעכבת.9 שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי,10 אם לא נתן לא עכב.11 {שאר דיני הכנסה לפנים}קבל דמן בשתי כוסות והכניס כוס אחד לפנים נפסל הקרבן, וכוס שני שנשתמר בחוץ נפסל ולא יזרקנו ונשרף בעזרה כדין קדשים שנפסלו בעזרה.12 הכניס חטאת כלו בצוואר מלא דם לפנים לא נפסלה דבעינן קבל דמו בכלי.13 הכניס חטאת העוף בצווארו לפנים איבעיא דלא איפשטא בגמ'14 אי נפסל הקרבן כיון דלא בעי כלי, ושורפין אותו מספק.15 פר ושעיר של יוה"כ שהזה בקדשי קדשים כדינו, והוציא להיכל להזות, ואח"כ חזר והכניסו לקדשי קדשים נפסל הקרבן, אע"ג דמקודם שם היה מקומו עכשיו דנפיק לאו מקומו הוא.16 ונחלקו הפוסקים17 אי בהכנס לחוד נפסל הקרבן או בעי דקא זרק בפנים או בחוץ. ונוהגת בזמן הבית בזכרים ונקבות. והאוכל ממנו כזית לוקה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ הל' מעה"ק פ"א הט"ו ט"ז. 2 ר"מ פסוהמ"ק פ"ב ה"י פי"ט ה"ב. 3 מנ"ח. 4 ר"מ שם הי"ד. 5שם הי"ג. 6 שם הל' מעשה"ק פ"ה ה"ב ג'. 7 שם הי"ג ט"ו ט"ז. 8 שם הי"ב. 9 עי' ר"מ הל' פסהמ"ק פ"ב ה"ג. 10 שם הל' מעשה"ק הי"א. 11 עי' הל' פסוהמ"ק שם. 12 שם הל' מעשה"ק הט"ו מנ"ח.. 13 שם הי"ז. 14 זבחים דף צ"ב ע"ב. 15 ר"מ שם הי"ז י"ט. 16 שם הי"ד. 17 שם הט"ז ועי' בכ"מ ולח"מ, ועי' מנ"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations