תפלה קצרה לפני הלימוד ואחריה


רבון העולמים מלך עליון אדון הכל אב הרחמים והסליחות מודים אנחנו לך ה' אלהינו ואלהי אבותינו בקידה והשתחויה על אשר בחרת בנו מכל העמים והבדלתנו מן התועים וקרבתנו לעבודתיך ונתת לנו תורת אמת חוקים ומשפטים ישרים וחיי עולם נטע בתוכינו ושמך הגדול והקדוש עלינו קראת.

אנא מלך מלכי המלכים פתח לבנו בתורתיך ואחרי מצותיך תרדוף נפשינו ומבינתך תביננו להבין ולהשכיל לשמוע ללמוד וללמד לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורתך ומצותיך באהבה לכוון לאמיתה ולהבין עמקי סודותיה, ותצילנו מכל שגיאה וטעות, ותשים בלבנו אהבתך ויראתך כל ימי חיינו וכוף את יצרנו להשתעבד לך ותתננו לחן לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו ושיראו מעלותינו ולא חסרונותינו, וכן אנחנו מהם, ותגביה קרננו למעלה, ותצילנו מכף כל אויב, וכל החושבים עלינו רעה מהרה הפר עצתם וקלקל מחשבתם ועשה עמנו לטובה אות.

והריני כולל עצמי בשם כל ישראל בלימוד המצות והלכותיה שאני לומד היום ובכל יום, ולאהוב כל נפש מישראל הקדושים ולהיכלל בהם בכלל ופרט, ותהא לימוד זה עולה לפניך אבינו מלכנו כאלו קיימתי כל מצות המלך חקיו ומשפטיו וגזרותיו ונשלמה פרים שפתינו, וזכות משה רבינו ע"ה עבד נאמן אשר על ידו נתת אלה המצות יעמוד לנו ולכל ישראל ונהיה אנחנו וצאצאינו וצאצאי צאצאינו וצאצאי עמך בית ישראל כולנו יודעי שמך ולומדי תורתך לשמה ותמהר ותחיש לגאלינו על ידי משיח צדקנו ותבנה בית מקדשנו ושם נעבדך ביראה כימי עולם וכשנים קדמוניות.

(אחר הלימוד יאמר גם ברוך אלהינו שבראנו לכבודו וכו').

 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations