ספר מצות המלך


הנקרא סמ"ה
והוא סדר מצות היום
עם מטעמי המצות ומשנה הלכות
מחובר ומיוסד ללמוד מצוה אחת בכל יום ברבים ולחדש תקנת חד מקמאי מבעלי התוספות רבינו יצחק מקורביל בעל הסמ"ק ז"ל כמבואר בהקדמה
חובר ונברר על ידי, אשר חנן ה' את עבדו מקים מעפר דל
מנשה הקטן
אבדק"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים ברוקלין, נוא יארק
בן לאאמו"ר הקדוש חסיד ועניו מרן ר' אליעזר זאב זלה"ה הי"ד

 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations