קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה פד  
והשביעית תשמטנה
מצות עשה   לד  
שמות כ"ג י"א
 
 
   

משרשי המצוה לקבוע בלבנו ענין חדוש העולם, כי ששת ימים עשה ה' את השמים ואת הארץ וביום השביעי שבת, שלא ברא דבר, ובא המצוה להוציא כל ימי חיינו יום ויום שנה ושנה על דרך זה למנות שש ולשבות בשביעית, ולהרס דעת הכופרים שמאמינים בקדמותו. גם שיזכור האדם כי הארץ יש לה אדון על אדוניה, וכשהוא חפץ מצוה להפקירה. ועוד יש תועלת בדבר לקנות מדת הבטחון והותרנות, שיפקיר בכל שנת השביעית כל גידולי קרקעותיו ונחלת אבותיו, עי"ז ירבה בטחונו בה' ית"ש. ועד"ה לימי שנותינו בהם שבעים שנה, והשביעית תשמטנה, והבן.

  :מצוה

מס' שביעית, ר"מ פ"ד משמיטה, סה"מ מ"ע קל"ד, סמ"ג עשין קמ"ח, יראים קפ"ו.

 :מקור 

פד) {הפקר פירות שביעית}קיום המצוה, מצות עשה להפקיר כל פירות שתוציא הארץ בשנת השמיטה הפקר גמור בין לעניים בין לעשירים, נעל שדהו או כרמו או תלש הפירות והחזיקם, בטל עשה זו, ומותר להביא מעט לתוך ביתו כדרך שמביאין מן ההפקר.1 ונחלקו המהרי"ט2 וב"י3 ואחרונים היכא דלא הפקיר אי הוה אפקעתא דמלכא וממילא הוה הפקר, או בעי דוקא הפקר בעלים וכל כמה דלא הפקירו הוה גזל. ובירושלמי4 הנוטע כרם להקדש חייב בשביעית, והרמב"ם השמיט הלכה זו, ובחידושי להגאון מוהרי"ז מינצבערג זצ"ל5 הארכתי בזה דס"ל להתוס' והרמב"ם דלא קיי"ל כהירושלמי בזה וזה תלוי במחלוקת אי שביעית אפקעתא דמלכא או לא. {דיני פירות שביעית}פירות שביעית פטורין מן המעשר.6 ואין עושין בהן סחורה,7 או מלוגמא, או רטייה לרפואה.8 ואם אינו מיוחד למאכל אדם עושין ממנו מלוגמא לאדם, אינו מיוחד לא למאכל אדם ולא לבהמה כגון פואה ואיזוב וקורנית תלוי במחשבת אדם, חשבן לאכילה דינן כמאכל חשבן לעצים דינן כעצים.9 לא יאכיל פירות אדם לבהמה ופירות בהמה לאדם.10 {ביעור}כלה לחיה מן השדה חייב לבער מן הבית פירות שביעית שנלקטו מן ההפקר.11 ומוציא הפירות לתוך השוק ומפקירן בפני שלשה ואפילו אוהבים, ויאמר כל מי שרוצה ליטול יבא ויטול, ויכול לחזור ולזכות בהם לעצמו.12 (ועיין שו"ת ח"ג סי' קל"ז). ופירות שביעית תופסין דמיו,13 לקח בשר בפירות שביעית אלו ואלו מתבערין בשביעית, לקח בבשר דגים, יצא בשר ונכנסו דגים, וכן לעולם.14 {ספיחים}וספיחי תבואה בשביעית אסרו חכמים מפני הרמאים שלא יזרעו שדותיהם ויאמרו ספיחים הם,15 ובשדה ניר וכיוצא בזה לא גזרו.16 {כללי המצוה}ונוהג מצוה זו בזכרים ונקבות בארץ ישראל בלבד, בזמן שישראל שם. ובזמן הזה מחלוקת הפוסקים גדולה אי שמיטה דאורייתא או דרבנן.17 ומהרה יבא תשבי ויברר לנו האמת. פה

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ד מה' שמיטה הכ"ב. 2 ח"א סי' מ"ג. 3 שו"ת מהרי"ט שם סי' מ"ב. 4 פאה פ"ז ה"ז פסחים פ"ד ה"ט. 5 משנה הלכות ח"ד סי' רט"ז רי"ז. 6 ר"מ הל' מתנות עניים פ"ו ה"ה. 7 ר"מ הל' שמיטה פ"ו ה"א. 8 ר"מ שם פ"ה ה"ח, ט'. 9 ר"מ שם פ"ה ה"י. 10 ר"מ שם ה"ד י"א. 11 ר"מ שם פ"ז ה"א. 12 כ"מ שם ה"ג. 13 ר"מ שם פ"ו ה"ו 14 ר"מ שם ה"ז. 15 ר"מ שם פ"ד ה"ב. 16 שם ה"ד. 17 עי' כ"מ ומל"מ שם פ"ד הכ"ה ומנ"ח כאן. פה
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations