קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תקנד  
ולא יוכל לשלחה
מצות לא תעשה   שכט  
דברים כ"ב י"ט
 
 
   

משרשי המצוה מה שנתבאר במצוה הקודמת. ולפי שנתנה התורה רשות למי שאינו מתדייר עם אשתו לאחר כל האתאמצות מותר לו לגרשה, ולפעמים מצוה לגרשה כי אנחנו תולים ברשעתה דאין אדם שותה בכוסו אלא אם כן בודקו, ואיזה אשה כשרה שעושה רצון בעלה, וכיון שבא לגרשה מפני שאינה עושה רצונו נתנה לו התורה רשות לגרשה. לא כן המוציא שם רע שנתברר לנו על ידי שקריו ועלילות שהוא הוא הגורם למריבות וקטטות, לא יוכל לשלחה כל ימיו לאונסה. ומיהו אם נתרצית האשה בגט מותר לגרשה כי אין אדם דר עם נחש, ולטובתה צותה התורה ולא יוכל לשלחה ולא לעונש לדור עם מי ששנאה נגד רצונה. והעונש עליו הוא שלא תהא קלה בעיניו ולא יוכל להוציאה לעולם, ודרכיה דרכי נועם.

  :מצוה

מראה מקומות עיין מצוה תקנ"ג.

 :מקור 

תקנד) {גדרי הלאו ומלקות}המוציא שם רע על אשתו שלא מצא לה בתולים ונמצא שקרן שהוזמו או הוכחשו העדים, אסור לגרשה כל ימיו בעל כרחה, ואפילו היא גידמת או חיגרת או שאר מומין גדולים ומוכת שחין. ואפילו הכל ביחד ואם עבר וגירשה אינה לוקה, אלא לעולם הרי הוא בעמוד והחזר. היה כהן ואסור להחזירה, או אשת ישראל וקדם אחר וקדשה, הרי זה לוקה על גרושיה.1 וקצת צ"ע בקדם אחר וקדשה אמאי לוקה, כיון שהיא נתרצית לשני הוה ליה כאלו אמרה לא בעינא ליה וליכא מצוה להחזירה, ולא קשה דמ"מ בשעה שגירשה עבר בלאו כבר, והמחזיר הוא רק לאו הניתק לעשה ואם לא קיים העשה והרי נשאר הלאו. {המותרות לגרשן}אמרה היא להתגרש מותר לגרשה.2 קידש נערה וגירשה וחזר וקידשה והוציא עליה שם רע, היתה יבמתו שכנסה והוציא עליה שם רע והביא עדים והוזמו פטור מן המלקות וממון ומותר לגרשה.3 היתה אסורה עליו מצוה לגרשה.4 היתה גיורת או משוחררת מותר לגרשה.5 ואינו חייב עד שיבעול ויוציא שם רע בכדרכה, לפיכך בעלה שלא כדרכה ואמר לא מצאתיה בתולה פטור, ומכין אותו מכת מרדות,6 ומותר לגרשה. הוציא שם רע משבגרה ונמצא שקר אין לוקין ואין משלם קנס, וכן המוציא שם רע על קטנה, 7 ואפילו היא עתה נערה והעדים מעידים שזנתה בקטנותה כיון דאינה נסקלת אין לוקין ומשלם.8 כללו כל דבר כל היכי דאינו לוקה ומשלם אינו בעשה של ולא תהיה ובלאו דלא יוכל לשלחה. {דין כתובתה}ואשה זו שאסור לגרשה יצא כסף קנסה בכתובתה כיון דאינו יכול לגרשה.9 ויש להסתפק מי מחייב לקוברה, כיון דקיי"ל כתובה תחת קבורתה ומי שזכה בכתובתה חייב לקוברה, והכא כיון דאין לה כתובה א"כ אפשר שהאב חייב לקוברה דהוי כאלו גבה כתובתה, גם במת בעלה דקיי"ל התובעת כתובתה אבדה מזונותיה מתי אבדה זו שאין לה כתובה, ויש עוד הרבה ספקות כאלו שיש לעיין בהם. ונוהג לענין מלקות וקנס בזמן הבית, ולענין שלא יוכל לשלחה גם בזמן הזה. תקנד

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ג מהל' נערה בתולה ה"ד. 2 עי' כתובות מ' ע"א ואה"ע סי' קע"ז ס"ג לענין אנוסה. 3 שם ה"ט. 4 שם ה"ה. 5 שם ה"ח. 6שם ה"י. 7 שם ה"ב. 8 מנ"ח. 9 ר"מ שם פ"א ה"ד.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations