קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תקמו  
ועשית מעקה לגגך
מצות עשה   רכג  
דברים כ"ב ח
 
 
   

משרשי המצוה כי חייב אדם להסיר מכשול מבני אדם, וכל שכן שלא לבנות ולעשות מכשול לבני אדם בממונו, כמו שאסור להכשיל אדם בנשמתו. ואם היות כי כל מקרה בני אדם מטוב ועד רע בגזירותיו ית"ש הם, ואין אדם נוקף אצבעו מלמטה אלא אם כן מכריזין עליו מלמעלה, ואם יפול הנופל בגזירת עירין פתגמין הוא נפל, מכל מקום מגלגלין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייב. ואם בר מות הוא לא ינקהו ה' ואתה וביתך תהיו נקיים, ומה גם כי הזהיר אותנו הקב"ה שלא נסמוך על הנס, וכל הסומך על הנס אין עושין לו נס, ונתחייבנו לשמור מן המקרים הנהוגין כי הוא ברא עולמו על יסודות עמודי הטבע, וגזר על האש שיהא שורף והמים מכבין הלהבה והאבן אשר יפול מגובה על ראש האיש שירצוץ את מוחו, וחונן דעת באדם לשמור מאלו. ולא יהפך ה' הטבע לכל אדם כי אם לחסידים גדולים וקדושים לפעמים כרצונם, דע זה.

  :מצוה

חולין קל"ו יומא י"א סוכה ג' ב"ק ט"ו נ"א, ר"מ פי"א מרוצח, סה"מ מ"ע קפ"ד ל"ת רצ"ח, סמ"ג עשין ע"ט לאוין קס"ז, סמ"ק קנ"ב קע"א, ח"מ תכ"ז.

 :מקור 

תקמו) {גדרי המצוה}הבונה בית או קנה, או ירש, או ניתן לו במתנה, ואין לו מעקה חייב לעשות לו מעקה מיד,1 ומדרבנן השוכר בית ואין לו מעקה חייב לעשות לו,2 וי"א מדאורייתא.3 היו שניהם רוצים לקיים המצוה להמשכיר נותנין, כי הוא חייב דאורייתא והשוכר דרבנן.4 {בתים החייבים והפטורים}כל דבר שאינו מיוחד לדירה פטור ממעקה,5 ואינו חייב אלא דבר המיוחד לדירה לפיכך בתי כנסיות ובתי מדרשות שאין עשוין לדירה פטורין, ואם יש בהם בת דירה לחזן חייבים.6 כל בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות פטור ממעקה.7 בית האוצר ובית הבקר וכיוצא בהן אין זקוק לו.8 בית של שני שותפים חייב במעקה, 9 היתה ר"ה גבוה מגגו אינו זקוק, שנאמר כי יפול הנופל והאי לא יפול.10 {דיני המעקה}גובה המעקה אין פחות מעשרה טפחים כדי שלא יפול ממנו הנופל, וצריך להיות מחיצה חזקה כדי שישען אדם עליו ולא תפול, וכל המניח גגו בלא מעקה ביטל עשה זו ולא תעשה.11 {החיוב}ובכל רגע ורגע שלא עשה מעקה עובר על לאו ועשה, ואם תקן אחר כך לא נתקן מה שעבר למפרע, כמו הלובש בגד שאין בו ציצית ולאחר זמן הטיל עליו ציצית לא נתקן על למפרע כיון שבכל רגע מצוה אחרת הוא, ומה שהיה חייב אתמול חלף הלך לו.12 נפל המעקה איכא עשה דועשית מעקה ואינו עובר בלא תעשה,13 ופעמים איכא לא תעשה בלא עשה כגון מעמיד סולם רעוע, לא תשים דמים איכא ועשית מעקה ליכא (סמ"ק). אין אדם מחויב לעשות מעקה בבית של אחרים אפילו אין הבעל הבית עושה.14 המוכר בית בלא מעקה אף שהמוכר עבר, מכל מקום חל על הלוקח משעת לקיחה.15 נשים חייבות לעשות מעקה בבתיהם.16 {עשה מעקה ע"י עכו"ם}ונחלקו האחרונים17 העושה מעקה על ידי עכו"ם אם קים המצוה או בעינן דוקא על יד עצמו או שליח, ומיהו עיין רמב"ן עה"ת פרשת תצוה ואתה תצוה בעבור שאמר במשכן ועשית והוא בציווי אמר כאן ואתה בעצמך וכו', נמצא דלשון ועשית אינו מוכרח דוקא בעצמו. {כללים}ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ויש להזהיר מאד ליושבי מדינתינו לאנשים החרדים שיעשו מעקות לגגותיהם ופלא מאד שהזניחו מצוה זו כי הגגים שוים פה ומחויבים במעקה.18

 :משנה הלכות   
1 ספרי, הובא בהגהות מיימוניות פרק יא מהל' רוצח ה"א אות א'. 2 הג"מ שם. 3 ארעא דרבנן, הובא בפ"ת חו"מ סי' תכ"ז ס"ק ב', ועי' מנ"ח בשם פאה"ש, ועי' שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' רמ"ג רמ"ד. 4 מנ"ח. 5 ר"מ שם ה"ב חו"מ סי' תכ"ז ס"א. 6 ר"מ שם חו"מ שם ס"ג משנה הלכות שם סי' רמ"ג. 7 ר"מ שם ה"א חו"מ שם ס"ב. 8 ר"מ שם חו"מ שם ס"א. 9 ר"מ שם ה"ב חו"מ שם ס"ג. 10 ר"מ שם חו"מ שם ס"ד. 11 ר"מ שם ה"ג חו"מ שם ס"ה ו'. 12 מנ"ח. 13 מנ"ח בשם תוס' קידושין ל"ד ע"א ד"ה מעשה. 14 עי' שו"ת משנה הלכות שם סי' רמ"ד. 15 מנ"ח. 16 חינוך. 17 עיין מנ"ח ומה שהביא בשםמחנ"א הל' שלוחין סי' י"א. 18 עי' שו"ת משנה הלכות הנ"ל סי' רמ"ג.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations