קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תקיו  
לשמוע בקול הנביא
מצות עשה   ריא  
דברים י"ח ט"ו
 
 
   

משרשי המצוה כי מאחר שנתחזק לנביא ה' ותמיד מגמתו לחזק התורה והמצות וכל מעשיו ע"פ ציווי ה' כי משחו לנביא, ואליו ידבר בחזיון לטובתינו, ואשרי הדור שזכה לכך, ומעטים מבני העולים זוכים בה ועולים אליה, כי הסולם גדול מאוד, רגלו בארץ וראשו מגיע משמימה, וא' מאלפי אלפים ורבבות אנשים בכמה דורות הוא המשיג למעלה זו, ורק בדור שראוי לכך, ולכן צויתנו התורה כי בהגיע איש יחידי בדור אל המעלה הזאת, ויתברר אצלינו כי הוא נביא אמת, מצוה לשמוע לכל דבריו, ואפילו בביטול מצוה לפי שעה כאליהו בהר הכרמל, כי ה' צוה כן חזק הדת. והחולק עליו כחולק על השכינה וחייב מיתה, וגם הנביא העובר על פי עצמו או כבש נבואתו חייב מיתה כיון שעבר על דבר ה'.

  :מצוה

סנהדרין ק"ט, ר"מ פ"ז ט' מיסה"ת, סה"מ מ"ע קע"ב, סמ"ג עשין י', סמ"ק סי' כ"ה.

 :מקור 

תקטז) {גדרי המצוה}נביא שנתאמת אצלינו שהוא נביא אמת, כגון אדם שהיינו יודעים בו מתחילתו שהוא ראוי לנבואה בחכמתו ובמעשיו שנתעלה בהם על כל בני גילו, ומהלך בדרכי הנבואה בקדושתה ופרישותה, ואחר כך בא ועשה אות ומופת ואמר שהא-ל ב"ה שלחו ובא האות והמופת, מצוה לשמוע ממנו.1 אפילו צוה לעבור על המצוה לפי שעה כאליהו בהר הכרמל נשמע לו, והוא שהיה לפי שעה, חוץ מע"ז דאין שומעין לו כלל, והעובר על דברי נביא חייב מיתה.2 ודעת הרמב"ם3 דדוקא בעובר בדבר שאמר שכך נצטוה מפי הקב"ה, אבל דעת התוספות4 דמצוה לשמוע לו אפילו כשאומר דעת עצמו לעבור על מצוה ממצות התורה לשעה, נביא שאמר על מצוה שנעקרית לעולם, אפילו מצוה קלה, הרי זה חייב מיתה ומיתתו בחנק ואין שומעין לו. 5 {שאר דרכים לעבור על מצוה זו}וכן אם רצה לעקור דבר שלמדנו מפי השמועה, או שאמר בדיני התורה שה' צוה לו שהדין כך הוא והלכה כדברי פלוני, הרי זה נביא שקר, אף על פי שעשה אות, שהרי מכחיש התורה שאמרה לא בשמים היא.6 ובכלל הלאו נביא שעבר על דברי עצמו, כגון עדו שנצטווה שלא לאכול וציית לנביא השקר ואכל, והכובש נבואתו שנאמרה לו ולא אמרה חייב גם כן מפסוק זה דקרינן לא ישמיע, ומתרין בו חבריו הנביאים.7 {יונה הנביא ושאר פרטים}ויונה שכבש נבואתו לפי שרצה למסור נפשו לטובת ישראל כמפורש במכילתא ובחז"ל שעכו"ם קרובים לתשובה, אלא דאפילו הכי נענש.8 ונוהגת מצוה זו בזכרים ונקבות כל זמן שימצא נביא אמת ואפילובזמן הזה. והעובר על דברי תורה אף על פי שנתנה על ידי אדון הנביאים, מכל מקום אינו עובר בכל מצוה כשיעבור משום לאו דאליו תשמעוין, דהתורה יעדה עונש לכל מצוה ומצוה.9

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ז מהל' יסוה"ת ה"ז. 2 שם פ"ט ה"ג. 3 שם 4 סנהדרין דף פ"ט ע"ב ד"ה אליהו בהר הכרמל. 5 ר"מ שם. 6 שם ה"ד. 7 שם ה"ג ועי' מנ"ח ע"פ הש"ס סנהדרין דף פ"ט. 8 מנ"ח. 9 רמב"ן סה"מ שורש ב' מנ"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations