קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תקיא  
לא ימצא בך מעונן ומכשף
מצות לא תעשה   שא  
דברים י"ח י
 
 
   

משרשי המצוה מה שאמרו רז"ל למה נקרא שמו כשפים שמכחישים פמליא של מעלה. פירוש כי ענין הכישוף הוא שיעשו המכשפים תחבולות במיני עשבים ואבנים והרבה דברים להכין האדם עצמו לקבל רושם ממלאכי חבלה שנבראו לחבל לרשעים. ולפעמים מכחיש סדר בראשית, כי הכל עשה הקב"ה יפה בעתו, וזה בכשפיו יכוין העתים ואומר שעה זו רעה, אפשר שהיא טובה לעולם וגם למעלה היא טובה והוא אמר שהיא רעה, וכן להיפוך, נמצא לפי טעותו מחליף עת רצון בעת רעה ומביא רעה לעולם. ועוד שמעכב הפעולות מלהיות על כל פנים בזמנם. וכבר העיד הרב ר' אברהם בן עזרא שהיא ידיעת השעות הראויות לעשות בהם מעשיהם, ועל ידי זה מסירים בטחונם מיוצר כל ית"ש שהוא המשלים כל חפץ עמו לטוב בבוטחם על חסדיו הרבים, כדכתיב תמים תהיה עם ה' אלקיך.

  :מצוה

סנהדרין ס"ז, ר"מ פי"א מע"ז, סה"מ ל"ת ל"ד, סמ"ג לאוין צ"ב, סמ"ק סי' קל"ח, יו"ד סי' קע"ט.

 :מקור 

תקיא) {גדרי הלאו}אסור לעשות שום מעשה כשוף, והעושה מעשה כשפים במזיד ובהתראה חייב סקילה, ובלא התראה במזיד חייב כרת, ובשוגג חטאת, אחיזת עינים שנראה כעושה מעשה ואינו עושה לוקין אותו מכת מרדות.1 {דברים המותרים}מותר לעשות כשפים לחולה שיש בו סכנה, ואם יש בו סכנת אבר אחד הש"ך2 בשם רש"ל וב"ח אוסר ויש מתירין, דכל שיש בו משום חולי מותר בכל ענין. ואפילו לעשות כשוף להציל מן הכשוף שעשו לו מותר.3 מותר לעיין בס' יצירה ולעשות מעשה.4 ומיהו המשתמש בשמות הקדושים לא ינקה ח"ו מכל רע, שלא נמצא בדורות הללו מי שישתמש בקדושה ובטהרה.5 {שאר פרטי דינים}נעשה דבר על ידי כשוף, אם הוא דבר מאכל ונעשה על ידי מכשף ישראל אסור לאכלו, ואם המכשף עכו"ם מותר לאכלו. 6 ומותר ללמוד ממכשף שאינו מין עניני כשוף להבין ולהורות, ודוקא שיודעין בו שאינו מין, אבל סתם מכשף מין הוא ואסור ללמוד ממנו אפילו להבין ולהורות. 7 והסנהדרין חייבים להיות בקיאין בחכמת הכשופים, כדי לידע ולהבחין בהמכשף אם עשה על דרך האסור או המותר. ולשאול במכשפים לא נתבאר איסור בתורה, אבל אסור משום תמים תהיה. 8 ויש פוסקים דס"ל דאסור מדאורייתא ויש ס"ל דאינו אלא מדרבנן. 9 ומכל מקום אסור לומר לעכו"ם לכשף לו אפילו למ"ד שאינו אלא דרבנן.10 {אי הוי בכלל ע"ז}ובמצ"ד להרדב"ז כתב דכל אלו לאוין יש בהם שמץ עבודה זרה, וכן כתב החינוך, ואם כן בכלל יהרג ואל יעבור הוא. ואסור לתמוך המכשף ולעשות סחורה או ליתן לו צדקה ולעשות עמו גמילות חסדים, הכלל כל דבר תמיכה שמחייהו, כיון דבכלל יהרג הוא (מהר"ם שי"ק). ונראה דכל אלו שהם במיתה מן התורה אסור לתומכם. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פי"א מהל' עכו"ם הט"ו סה"מ חינוך, אך בהל' שגגות משמע שאין בו כרת וחטאת, ועי' במנ"ח. 2 יו"ד סי' קע"ט סק"א. 3 שם. 4 יו"ד שם סט"ו. 5 מהרח"ו. 6 ש"ך שם סקי"ח. 7 יו"ד שם סי"ט ועיין ש"ך ס"ק כ"ג. 8 מנחת חינוך. 9 משנ"ח, ומהר"ם שיק אות ג. 10 מנ"ח מצוה ר"נ בשם משנת חכמים, ועי' דרכ"ת יו"ד שם ס"ק א'.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations