קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תצו  
שלא לחלוק על בעלי הקבלה
מצות לא תעשה   רצב  
דברים י"ז י"א
 
 
   

משרשי המצוה כי קיום התורה תלוי בקבלה האמיתית, וזולת הקבלה אי אפשר לבא למכוון, ורוב מעשי בני אדם תלויים בקבלה מאבותיהם ורבותי', וכ"ש פירושי התורה והמצוות, שאם לא נסמוך על הקבלה שקבלנו, שבראשית פירושו בקדמין, נסכים לפרש בראשית לבסוף, וכן בכל התיבות ולשונות שבתורה והמעשים, נמצא מהפך הקערה על פיה ועוקר הכל. וכל הלכות למשה מסיני ותורה שבעל פה הכל תלוי בקבלה. והוציאו הכתוב בלשון לא תסור כי החולק על הקבלה מסיר עצמו ואחרים מהאמת המקובל לחכמינו הקדמונים ע"ה בחכמת אלקית השלמה, ויגעו לילות כימים להבין עומק פירושה ע"פ הקבלה האמיתית ורוח הקודש שהופיע עליהם, ואם נפתה אחר מחשבותינו ועניות דעתינו לא נצלח לכל. ובא הצווי אפילו יאמרו על ימין שהוא שמאל או להיפוך לא נסור מדבריהם, שלא יעשה כל אחד כפי דעתו ויגרום לחורבן הדת, ומיהו הבטיח לנו השם שישגיח על הב"ד ואור ה' חופף עליהם שלא יטעו במקום הקדוש.

  :מצוה

מראה מקומות עיין מצוה תצ"ה.

 :מקור 

תצו) {גדרי הלאו}כל מי שאינו עושה כהוראת הב"ד הגדול שבירושלים שלמדו דבר בפי' התורה, או אפילו במילי דרבנן כגון גזירות ותקנות ומנהגות, ואומר שאין הוראתם אמתית, עובר בלא תעשה, לבד העשה (מצ' תצ"ה), ואין לוקין על לאו זה מפני שניתן לאזהרת מיתת ב"ד בזקן ממרא,1 זולת כי הוא לאו שאין בו מעשה. ודעת הרמב"ן בהשגות2 דעל מצות דרבנן ליכא לא תעשה דאורייתא, והדברים עתיקים, מיהו עובר מדרבנן. {דיני זקן ממרא}העובר על לאו זה דלא תסור אין לו דין זקן ממרא עד שיהא חולק על הב"ד הגדול, ויהיה חכם סמוך בסנהדרין והגיע להוראה, ויחלוק עליהם בדבר שזדונו כרת ושגגתו חטאת, ובין שהוא מיקל והם מחמירין ובין שהוא מחמיר והם מקילין ויורה לעשות כהוראתו או יעשה בעצמו מעשה כפי הוראתו, ואפילו הוא גדול בחכמה מראש סנהדרין, ואפילו אמר כך קבלתי מרבותי, והם אומרים כך נראה בעינינו, ואינו חוזר, הרי זה זקן ממרא ומיתתו בחנק, אבל אם היה תלמיד שלא הגיע להוראה והורה, ואפילו עשה מעשה, פטור ממיתה.3 מצאם חוץ ללשכת הגזית והמרה עליהם פטור.4 זקן ממרא דנין אותו בב"ד שבעירו, ואין צריך התראה אלא עדים שבאו ואמרו שראו שעשה כפי הוראתו או שהורה לעשות דנין אותו וממיתין אותו בירושלים בחוה"מ פסח או סוכות או ביום אחר עצרת, כדי שכל ישראל ישמעו ויראו.5 זקן ממרא מתודה בשעת מיתה ויש לו חלק לעולם הבא.6 {הכופר בתושבע"פ}אבל מי שאינו מודה בתורה שבעל פה אינו זקן ממרא האמור בתורה אלא היא בכלל האפיקורסין המינים, והוא מן המורידין ולא מעלין,7 ואין לו חלק לעוה"ב.8 ונוהגת מצוה זו לענין זקן ממרא בזמן הבית, ולענין חיוב לשמוע ולא להסיר מדברי חכמי ישראל הקודמים, וחכמי הדור וגדולינו ושופטינו בחכמת התורה בכל דור ודור, בכל מקום ובכל זמן, בזכרים ונקבות.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"א מהל' ממרים ה"ב. 2 לסה"מ שורש הראשון, והובא בלח"מ שם. 3 ר"מ שם פ"ג ה"ה. 4 שם ה"ז. 5 שם ה"ח. 6 שם ה"ד. 7 שם ה"א ב'. 8ר"מ הל' תשובה פ"ג ה"ו ח'.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations