קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תצב  
שלא לנטוע אילן במקדש
מצות לא תעשה   רפט  
דברים ט"ז כ"א
 
 
   

משרשי המצוה כתב הרמב"ם ז"ל שהיו עושין כן עובדי עבודה זרה בבתי עבודה זרה שלהם שהיו נוטעין שם אילנות יפות כדי להטעות בני אדם אחריה, וכדי להרחיק ממנה וכל הדומה ממחשבת בני אדם הבאים לעבודת הא-ל ב"ה במקום ההוא הנבחר נמנענו מלנטוע שם כל אילן. והרמב"ן ז"ל כ' כל אילן הנטוע על פתחי בית אלקים יקרא אשרה וכו', יזהיר הכתוב שלא יטע אילן אצל מזבח ה' לנוי ויחשוב שהוא כבוד והדר למזבח השם, ואסר אותו שהוא מנהג עכו"ם לטעת אילנות בפתחי בתי עכו"ם שלהם. ומזה הטעם נמי אסור נטיעת האילן אצל בית הכנסת להרחיק מדומה להם בבית תפלתם. ודרשו חז"ל כל המעמיד דיין שאינו הגון כאלו נוטע אשרה אצל המזבח. והביאור כי כאשר נוטע אשרה היא הולכת וצומחת וגדלה ליום, כן רעת הדיין בלתי הגון יהיה כן. כי מתחיל במיעוט, ותהיה רעתו הולכת וגדלה. כי יתחיל מהכיר פנים ועוד מעט יטה משפט ויקח שוחד ויצדיק את החייב ויחייב את הזכאי, וגורם ח"ו רעה לישראל.

  :מצוה

ע"ז מ"ח מס' תמיד פ"א, ספרי, ר"מ פ"ו מע"ז, סה"מ ל"ת י"א י"ג, סמ"ג לאוין מ"א מ"ד, מ"ק סי' קס"ג, יו"ד סי' קמ"ה.

 :מקור 

תצב) {גדרי האיסור נטיעה במקדש}הנוטע אילן אצל המזבח, או בכל העזרה, בין אילן סרק ובין אילן מאכל, אף על פי שעשאו לנוי למקדש ויופי לו, הרי הוא עובר בלאו זה ובעדים והתראה לוקה.1 ונחלקו הפוסקים2 בהנוטע בהר הבית אי עובר בלאו, ועיין ספרי ויראים מצוה ס"ו. {בנין עץ במקדש}ואסור לעשות אכסדראות של עץ במקדש כדרך שעושין בחצרות אע"פ שהוא בבנין ואינו עץ נטוע, הרחקה יתירה הוא, שנאמר כל עץ, ולכן כל האכסדראות והסככות היוצאות מהכתלים שהיו במקד' של אבן היו ולא של עץ.3 והא דאמרו לשכת העץ היתה שם, הכוונה שהיה שם בית, ולא אסרו בית של עץ אלא אכסדרה של עץ, ובימה של עץ שהיו עושין למלך בשעת הקהל לשעה היתה, וכן גזוזטרא שהקיפו בעזרת נשים בשמחת בית השואבה לשעתה היתה.4 {דיני נטיעה}הנוטע אין חלוק בין נטעו גרעין או יחור או אילן, לעולם חייב על הנטיעה, ואפילו חזר ולקטו מן הארץ כיון שנטעו כבר נתחייב ואין צריך קליטה.5 ויש להסתפק אי הוציאו בתוך כדי דבור אי חייב. ופשוט דאם נטע אילן יבש שאינו ראוי לקלוט שאינו חייב אבל אסור מדרבנן.6 {איסורים דרבנן ושאר פרטים}הבונה בית בהר הבית נחלקו הראשונים ז"ל אי חייב דאורייתא.7 ופסק בשו"ת מהר"ם שי"ק או"ח סי' ע"ח וע"ט שאסור לנטוע אילנות אצל בית הכנסת והביאו שכן פסק גם הגאון רבינו עקיבא איגר זצ"ל, ופסק שאם עברו ונטעו חייבים לעקור אותם ע"ש, ויש להזהיר על זה בבתי כנסיות חרדים במדינה זו, בפרט שהרבה מתחדשים ובונים ונוטעים אילנות אצל הביה"כ שהוא אסור וחייב לעקור. ונוהג בזמן הבית, ובזמן הזה תלוי במחלוקת הרמב"ם והראב"ד8 אי קדושה ראשונה קדשה לשעתה ולעתיד לבא במהרה בימינו, ולענין בתי כנסיות נוהג גם בזמן הזה בזכרים ונקבות.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"י מהל' עכו"ם ה"ט. 2 ר"מ וכ"מ שם ראב"ד הל' בית הבחירה פ"א ה"ט מנ"ח. 3 ר"מ הל' עכו"ם שם ה"י. 4 ראב"ד וכ"מ שם ועי' ראב"ד הל' בית הבחירה שם. 5 מנ"ח. 6 כמו בונה בית ברמב"ם שם. 7 ר"מ וראב"ד הל' בית הבחירה שם, ועיין מנ"ח. 8 פ"ו מהל' בית הבחירה הי"ד.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations