קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תלה  
ובשמו תשבע
מצות עשה   קפה  
דברים י' כ
 
 
   

משרשי המצוה כי בהיותו נשבע במי שאמר והיה העולם על קיום הדבר ההכרחי ונצרך לזה, יורה בזה גדולתו ורוממותו וכבודו, כי לא יחליף את דברו מכח השבועה בשמו יתברך ובזה הוא מודה בהשם שאם נשבע לשקר יענש ממי שנשבע בו. גם כי האוהב אוהבו ביותר נשבע בשמו להזכיר גדולתו, והנשבע בחיי המלך בשקר מתיזין את ראשו וחמור הוא מכל העבירות, שהרוצח והגונב והנואף לא יעברו בכל עת שירצו, וימנעו מעשות רשע לעתים, גם לא יניחוהו אחרים, אבל המרגיל עצמו לישבע על כל דבור ישבע מאה שבועות בכל יום בלי הנאה כלל, לכן אם יהיה בו כל המדות הטובות ורק אז ובשמו תשבע (ועי' גם בארחות חיים עם דרך ישרה אות כ"ג, ובאגרת התשובה עם פתשגן הכתב אות ה', בענין זה).

  :מצוה

נדרים כ' סנהדרין ס"ג תמורה ג', ר"מ פי"א משבועות, סה"מ מ"ע ז', סמ"ג עשין קכ"ג, סמ"ק סי' ק"ח, יראים מצ' שט"ו, יו"ד סי' רל"ז.

 :מקור 

תלה) {גדרי המצוה}מצות עשה על כל מי שנתחייב שבועה בבית דין שישבע בה', שנאמר ובשמו תשבע,1 ובין בשם המיוחד ובין בכינוי, 2 ואסור לישבע בדבר אחר עם שמו וכל המשתתף דבר אחר בשבועה נעקר מן העולם.3 והרמב"ן ז"ל4 חולק וס"ל דאין זה מצות עשה אלא היתר, כלומר שהרוצה מותר לו לישבע ואם לא ירצה לישבע לעולם הרשות בידו. ותניא5 את ה' אלקיך תירא אותו תעבוד ובו תדבק, אם תקיים והולך בכל מדותם אז בשמו תשבע ואם לאו לא תהיה רשאי לישבע בשמו. ומותר לישבע לזרז עצמו לדבר מצוה. 6 {סדר השבועה}כיצד סדר השבועה, אוחז ספר תורה בזרועו והוא עומד ונשבע בשם או בכינוי, בשבועה או באלה, מפיו או מפי הדיינין, ומשביעין בלשון קודש, ומודיעין את הנתבע שיהא מכיר בלשון השבועה.7 הנשבע מפיו עומד ואומר הריני נשבע באלקי ישראל, במי ששמו רחום, חנון, שאיני חייב לזה כלום, וכן אם אמר בלשון ארור.8 מפי הדיינין הם משביעים והוא עונה אמן,9 וכתבו רי"ף ורש"י וראב"ד בשם הגאונים דבדורות אחרונים בטלו שבועה בשם מפני גודל ענשה שלא ישתומם העולם בעון שבועות,10 ויש חלוק בין שבועה דאורייתא לדרבנן.11 {לפני עור במשביע}ובספר מוצל מאש הוקשה המשביע חבירו בשביל ממונו ויודע שנשבע לשקר, א"כ עבר אלפני עור וצריך לפזר כל ממונו שלא יעבור בלאו, ובשו"ת בי"ש למרן זקיני יו"ד סימן י"ז תירץ לפמ"ש חו"י דבלאו שאין בו מעשה אין צריך לבזבז כל ממונו, והכ"נ לפני עור ע"ש. אמנם עיין רש"י פרק שבועות הדיינין שאם נשבע לשקר יש עליו עונש שבועת שקר וגם על המשביעו שגרם כל זה שלא היה לו לישא וליתן עם זה, ואם נשבע באמת יש על המשביע עונש שבועת שוא שהשביעו ועל הנשבע יש עונש שבועת שוא בחנם שנתגלגלה על ידו, ע"ש. וכן כתב בסמ"ג מ"ע קכ"ג, וצ"ע. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פי"א מהל' שבועות ה"א. 2 סמ"ג ע"פ גמ' סנהדרין ל"ח ע"ב. 3 ר"מ שם ה"ב, ועי' מחה"ש או"ח סי' קנ"ו ס"ק ב' סמ"ג בשם גמ' סנהדרין ס"ג ע"א. 4 סה"מ מצוה ז'. 5 במדבר רבה פ' כ"ב. 6 יו"ד סי' ר"ג ס"ו. 7 ר"מ שם ה"ח חו"מ סי' פ"ז סי"ז. 8 ר"מ שם ה"ט חו"מ שם. 9 ר"מ שם ה"י חו"מ שם סי"ט. 10 ראב"ד שם הי"ג חו"מ שם סי"ט. 11 חו"מ שם סי"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations