קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תל  
לברך אחר האכילה
מצות עשה   קפ  
דברים ח' י
 
 
   

משרשי המצוה לקבוע בנפשנו שלא נהיה כפויי טובה למי שעושה עמנו חסד, כי היא מדה גרועה מאד. והקב"ה ברוב רחמיו וחסדיו זן את העולם כולו ומפרנס לכל מקרני ראם עד ביצי כנים, לרעים ולטובים. וכל המפתחות מסר לשלוחים חוץ מג', ואחד מהם מפתח של גשמים ופרנסה שבו תלוי חיי נפש. וכמה פעמים אשר מן הדין אינו ראוי למזונות, והשי"ת ברוב רחמיו זן ומפרנסו, ולפעמים בזכות צדיקי אמת כמ"ש רז"ל כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. ולכן מן הראוי כי אין לתת תודה להשי"ת על אשר המציא לנו מזון בעתו כפי צרכנו. וודאי כי אין הקב"ה, אשר כל הכבוד וההוד וכל הטוב והחכמה והיכולת והברכה שלו הוא, דרכי בני אדם ומעשהו אם טוב ואם רע, לא יוסיף ולא יגרע בשלמותו ב"ה. אבל הכוונה אנו מצד עצמנו נכיר טובה כדי להדריכנו בדרך הישר כי כן ראוי להודות למי שהנהו. ועיין חנוך כאן אריכות גדול.

  :מצוה

ברכות דף כ' ופרק ו-ז-ח, ר"מ הל' ברכות ה' פרקים ראשונים, סה"מ מ"ע י"ט, סמ"ג עשין כ"ז, סמ"ק סי' ק"ט, או"ח סי' קפ"ד.

 :מקור 

תל) {אכילה המחויבת בברה"מ}קיום המצוה. האוכל לחם מה' מיני דגן, והם חטה ושעורה וכוסמת ושיבולת שועל ושיפון, ושבע ממנו חייב לברך לאחריו ברכת המזון מן התורה. ומדרבנן צריך לברך בהמ"ז אכזית פת שאכל בכדי אכילת פרס.1 אכל הרבה ירקות ואכל כזית פת ושבע בו, נחלקו הראשונים ז"ל אי חייב דאורייתא או דרבנן.2 וברכה לפניה גמרינן3 מק"ו כשהוא שבע מברך כשהוא רעב לא כ"ש, ומיהו לא הוה אלא דרבנן.4 {נוסח הברכות}השלשה ברכות של בהמ"ז דאורייתא הם, והרביעית דרבנן.5 וצריך להזכיר בברכת הארץ ברית ותורה וחיים ומזון,6 ומלכות בית דוד בבונה ירושלים,7 ומזכיר מעין המאורע, בשבת רצה, ביו"ט ור"ח יעלה ויבא,8 חל ר"ח בשבת מזכיר רצה ויעלה ויבא,9 שכח ולא נזכר עד שלא התחיל ברכה רביעית אומר ברכה בפני עצמה, ואם לא נזכר עד שהתחיל בשבת ויו"ט חוזר, ובר"ח אינו חוזר.10 בחנוכה ופורים מזכיר על הנסים בועל הכל ואם לא הזכיר אינו חוזר.11 {זימון}שלשה שאכלו כאחד חייבין לזמן,12 ובעשרה אומרים לאלקינו להרמב"ם ובש"ע אלקינו.13 היה אחד אוכל דבר איסור אין מזמנין עליו.14 ואין מזמנין על נשים ועבדים,15 ואם ירצו יוצאות בברכת הזמון ומזון של אנשים, והמוציא צריך לכוין להוציא.16 כהן מברך, או גדול החבורה, ואם אכלו אצל בעל הבית הרשות בידו לכבד למי שרוצה ואין לכהן קדימה.17 שבעה שאכלו פת וג' ירקות מצטרפין לעשרה.18 ומברכין על הכוס.19 האוכל דבר איסור אינו מברך תחלה וסוף,20 ואפילו באיסור דרבנן, ויש חולקין.21 {ברכה מעין שלש}פת הבא בכסנין, ופירות שנשתבחה בהן ארץ ישראל, והם גפן תאנה ורמון זית שמן ודבש, מברכין עליהן ברכה מעין ג', ובשבת ויו"ט ור"ח מזכיר מעין המאורע, ובחנוכה ופורים אינו מזכיר מעין המאורע.22 {שאר דיני ברכות}אכל שלא כדרך אכילתן אינו חייב בבהמ"ז ולא במעין שלש.23 ואסור ליהנות מעולם הזה בלא ברכה, ואפילו להריח ריח טוב וכדומה, שאינו נכנס לגוף.24 ספק בירך ברכת המזון חוזר ומברך, ודוקא כשנתחייב מדאורייתא, וכן בברכת התורה חוזר ומברך, ובכל שאר ברכות אינו חוזר מספק, דכפי הנראה הני תרווייהו הוי דאורייתא וכל שאר ברכות דרבנן.25 ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, ובנקבות נחלקו הפוסקים אי מחוייבים דאורייתא או דרבנן.26

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"א מהל' ברכות ה"א או"ח סי' קפ"ד ס"ו. 2 פמ"ג סי' קפ"ד א"א ס"ק ח' ועי' שו"ת משנה הלכות מה"ת ח"א סי' קנ"א. 3 ברכות דף ל"ה ע"א. 4 תוס' שם ד"ה לפניו לכ"ש ר"מ שם פ"ח הי"ב. 5 ר"מ שם פ"ב ה"א. 6 ר"מ שם ה"ב או"ח סי' קפ"ז ס"ג. 7 ר"מ שם ה,ג או"ח שם ס"ד. 8 שם ה"ה או"ח סי' קפ"ח ס"ה. 9 ר"מ שם ה"ו או"ח שם. 10 ר"מ שם הי"ב י"ג או"ח שם ס"ו ז'. 11 ר"מ שם ה"ו או"ח סי' קפ"ז ס"ד בהגה סי' תרפ"ב ס"א סי' תרצ"ה ס"ג. 12 ר"מ שם פ"ה ה"ב או"ח סי' קצ"ב ס"א. 13 ר"מ שם ה"ד או"ח שם. 14 ר"מ שם פ"א הי"ט וראב"ד שם או"ח סי' קצ"ו ס"א. 15 ר"מ שם פ"ה ה"ז או"ח סי' קצ"ט ס"ו. 16 או"ח סי' קצ"ג ס"א בהגה. 17 ר"מ שם ה"ט או"ח סי' ר"א ס"א ב', ועי' שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' כ"ח. 18 ר"מ שם ה"ח או"ח סי' קצ"ז ס"ב. 19 ר"מ שם פ"ז הי"ד ט"ו או"ח סי' קפ"ב ס"א. 20 ר"מ שם פ"א הי"ט או"ח סי' קצ"ו ס"א. 21 הראב"ד. 22 ר"מ שם פ"ג הי"א פ"ח ה"א י"ד או"ח סי' ר"ח ס"א ב'. 23 מנ"ח. 24 ר"מ שם פ"א ה"ב פ"ט ה"א או"ח סי' רט"ז ס"א מ"ב סי' מ"ו ס"ק א'. 25 עי' ר"מ שם פ"ח הי"ב וכ"מ שם או"ח סי' מ"ז ס"א בבה"ט ס"ק א' סי' קפ"ד ס"ד חינוך. 26 או"ח סי' קפ"ו ס"א חינוך ומנ"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations