קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תכט  
ולא תביא תועבה אל ביתך
מצות לא תעשה   רנ  
דברים ז' כ"ו
 
 
   

משרשי המצוה באיסורי הנאה בע"ז מבואר מאד שפעמים יקחה אדם לביתו לשוברה וישאירה בביתו ותהיה לו למוקש, ואפילו אם שברה ויצקה או מכרה לעכו"ם הדמים נאסרו בהנאה כדי להרחיק בני ישראל מע"ז בכל אופן. גם כי הרבה פעמים יחשבו ההמון הענינים המקרים לסיבות עצומות, כמו שנמצא רוב בני אדם אומרים שאחר ששכן פלוני בבית זה או קנה זאת הבהמה או זה הכלי העשיר והוסיף ממונו וכי היו מבורכין לו. וכן היה אפשר שיקרה לאיש אחד שהשעה משחקת לו שהצליח סחורתו וירב ממונו מן הדמים ההם, ויחשבהו לסבה ושברכת דמי הצורה הזאת גרמה לו זה, וח"ו יאמין בה (רמב"ם). גם כי כיון שבאת תקלה לבני אדם על ידה צריך לשרפה ולבערה מן העולם שלא יאמרו זו גרמה להמית את זה, וכמו שאמרה תורה באתונו של בלעם ובבהמה הנרבעת, לבד כי יש בה רוחות הטומאה והמחזיק בה מחזיק בהם.

  :מצוה

מכות כ"ב פסחים מ"ח, ר"מ פ"ז מע"ז, סה"מ ל"ת כ"ה, סמ"ג לאוין מ"ה, סמ"ק סי' מ"ח, יו"ד סי' קמ"ה.

 :מקור 

תכט) {גדרי האיסור}כל עבודת כוכבים ומשמשיה ותקרובת עבודת כוכבים וכל הנעשה בשבילה אסור בהנאה ומצוה לשרפה ולאבדה.1 נשרפה אפרה אסור בהנאה, וגחלת של ע"ז אסורה והשלהבת מותר בהנאה מפני שאין בה ממש.2 ספק ע"ז אסורה בהנאה, ספק ספיקא מותר.3 ואיסורה בכל שהו ואוסרת את תערובתן לעולם.4 ע"ז של עכו"ם אסורה בהנאה משפסלה אף שלא עבדה עדיין ושל ישראל אינה אסורה עד שתעבד, ומשמשי ע"ז בין של עכו"ם ובין של ישראל אינן אסורין עד שישתמשו בהם לעכו"ם וי"ח.5 {איזה צורות אסורים}צורות שעשאום עכו"ם לנוי מותרין בהנאה ושעשאום לע"ז אסורים, וסתם צורות הנמצאות בכפרים הם לע"ז, והנמצאים במדינה, אם היו עומדין על פתח המדינה והיה ביד הצורה צורה המורה לע"ז הם בחזקת לע"ז, ואם לאו הם לנוי ומותרין.6 צלמי ע"ז שנמצאו מושלכין בשוקין או בתוך הגרוטאות, ואין צריך לומר שברי צלמיהן, מותרין, אבל המוציא יד מצורת כוכב וכיוצא בו, הואיל ויודע ודאי שזה האבר מצורת ע"ז הנעבדת הרי היא באיסורה עד שיודע לו שעכו"ם בטלה.7 {אין בו תפיסת יד אדם}המשתחוה להר או לאבנים שלא נדלדלו, ואפילו נדלדלו כל זמן שהם במקומם, והנהרות, והמעיינות של רבים, ואילנות שלא נטעו לשם אלילים, לא נאסרו, ומיהו השריגים והעלים, והפירות שיצאו אחר שנעבד אסורים בהנאה.8 אילן שנטעו מתחלה שיהא נעבד אסור בהנאה.9 כל בעלי חיים אאינם נאסרים בהנאה, אפילו השתחוה לבהמה שלו אינה נאסרה, שחטה לע"ז נאסרה, החליף בעלי חיים באלילים נאסרו.10 {בית של ע"ז}המשתחוה לבית אסור בהנאה, ואם הכניס אלילים לתוך הבית כל זמן שהם בבית הבית אסור בהנאה, הוציאם הותר הבית.11 ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות. והנוטל כל שהוא מע"ז לביתו לוקה על לאו זה ולא לא תביא.12

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ז מהל' עכו"ם ה"א יו"ד סי' קמ"ו סי"ד. 2 ר"מ שם ה"י יו"ד סי' קמ"ב ס"א. 3 טו"ז יו"ד סי' קמ"א ס"ק ב'. 4 יו"ד סי' ק"מ ס"א. 5 ר"מ שם ה"ד. 6 שם ה"ו יו"ד סי' קמ"א ס"א. 7 ר"מ שם ה"ז יו"ד שם ס"ב. 8 ר"מ שם פ"ח ה"א ב' ג' יו"ד סי' קמ"ה ס"א. 9 ר"מ שם ה"ג יו"ד שם ס"ו. 10 ר"מ שם ה"א יו"ד שם ס"ח ט'. 11 ר"מ שם ה"ד יו"ד שם ס"ג. 12 ר"מ שם פ"ז ה"ב.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations