קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תכח  
דיני צפוי ע"ז
מצות לא תעשה   רמט  
דברים ז' כ"ה
 
 
   

משרשי המצוה להרחיק ולהתעיב כל ענין ע"ז וכל הנטפל לה להמאיס אותה בכל מיני מיאוס, ולא נהנה ממנה כל עיקר אפילו בעיקופין, ושמא יאמר דוקא ע"ז ממש שנאסרה מעובדיה היא דאסורה בהנאה, אבל ציפוי מע"ז שבעצמה לא נאסרה לעובדיה, וכגון המשתחוה לדבר שאין בו תפיסת יד אדם, כהר או בהמה או אילן, שאינן אסורין בהנאה הכי נמי הציפוי לא תאסר, דלא גרע המשמש מהנעבד עצמו שהע"ז עצמה מותרת והציפוי יהיה אסור, ובא הלאו מפורש דהציפוי שעליהם מכל מקום אסורים בהנאה, שהוא בכלל משמשי עכו"ם שאסורים בהנאה. ונתנה התורה טעם לדבר פן תוקש בו שלפעמים יקרה שתצליח באותו כסף וזהב שעליהם ותבא לחשוב שיהיה זה בכח אותה ע"ז שהיה עליה (ספורנו), ועיין מצוה תכ"ט.

  :מצוה

ע"ז מ"ה, ר"מ פ"ה מע"ז, סה"מ ל"ת כ"ב, סמ"ג לאוין מ"ו, סמ"ק סי' ס"ו, יו"ד סי' קמ"ה.

 :מקור 

תכח) {גדרי האיסור}כל דבר שאין בו תפיסת יד אדם שנעבד, כגון הרים ובהמה ואילן, אע"פ שהנעבד עצמו לא נאסר בהנאה ציפוי מהן אסור בהנאה, כלומר שאם ציפה ההר או הבהמה או האילן שעבר להם בזהב נאסר בהנאה, והנהנה בכל שהן מהן לוקה, וכל ציפוי ע"ז ה"ה בכלל משמשיה.1 והרמב"ם פ"ז מע"ז2 בשאר משמשי ע"ז כ' דעובר בשני לאוין, אחת משום לא תביא תועבה ואחת משום לא ידבק בידך, וכאן לא כתב אלא לאו אחד, ועיין מנ"ח כאן. משמשי הר, כלומר הכלים ששמשו על ההר, הוי כציפוי ואסור, תקרובת הר אינו נאסר בהנאה,3 ובאכילה נחלקו הפוסקים אי נאסרה.4 {ביטול ע"ז}והנה עכו"ם מבטל ע"ז שלו ושל עכו"ם חבירו, אבל לא מבטל ע"ז של ישראל. ישראל אינו מבטל ע"ז של עכו"ם וכ"ש של ישראל, אפילו יש לעכו"ם שותפות בזה אין מועיל שותפות העכו"ם על חלק ישראל.5 ויש להסתפק אם ביטל העכו"ם הע"ז שעבד להר או ציפויו נתרת, די"ל דוקא היכא דבטל הע"ז הותרו משמשיה וציפויה, אבל הכא שמעולם לא נאסרו אלו לע"ז והציפוי שאסורה גזירת הכתוב הוא, א"כ אינו מועיל הבטול, ונראה דמועיל וראיה מדקיי"ל המבטל עבודת כוכבים ביטל משמשיה, והנה הרמב"ם דייק כאן בלשונו וכל ציפוי עו"כ הרי הן בכלל משמשיה, וא"כ בטל כשאר משמשים, עוד ראיה מרש"י ע"ז מ"ה העכו"ם העובדים כתב רש"י דאע"ג דאינהו לא מיתסרי גזירת הכתוב היא שהרים וגבעות שהן קרקע עולם אין בהן כח לאוסרם, אבל ע"ז מיהו הוי, ותלוש שעליהם כתלוש של שאר עו"כ ע"ש, הרי דכתב דהם הוי ע"ז והתלוש שעליהם כשאר תלוש דע"ז, ופשוט דבטלו, ובמשנ"ח הניח בצ"ע ואני כתבתי מה שנראה לי ואתה תבחר לך. משמשי עו"כ אפילו כבר ביד ישראל ובטלם עו"כ נתבטלו.6 {שאר פרטים}נשאלתי אמורה שעות בראש בית תיפלתם אם מותר לישראל לראות השעה, והשבתי דמותר, והטעם דזה אינו בכלל משמשי ע"ז ומיהו כל כמה שאפשר להתרחק מהם שלא לפנות בצדם הרחק.7 ועיין לעיל (מצוה רי"ג). ונוהג בכ"מ ובכ"ז בזכרים ונקבות והעובר ונהנה אפילו בכל שהו לוקה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ח מהל' עכו"ם ה"ז יו"ד סי' קמ"ה ס"ב. 2 ה"ב. 3 יו"ד שם ברמ"א. 4 עי' ש"ך שם ס"ק ז' ועי' טו"ז שם סס"ק ה'. 5 ר"מ שם פ"ח ה"ח' ט' יו"ד סי' קמ"ו ס"א. 6 יו"ד שם ס"ב. 7 שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קי"א, ועי' שו"ת מנחת אלעזר ח"ב סי' ע"ג.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations