קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תכו  
לא תחנם
מצות לא תעשה   רמז  
דברים ז' ב
 
 
   

משרשי המצוה כי הדיבור עושה רושם בלב האדם, ולפעמים הדברים עושים רושם בלב כל כך עד שחייב עליהם מיתה בידי שמים, ואפילו המחשבה קובעת במעשים, וע"ד שאמרו סוף מעשה במחשבה תחילה. ואם יקבע במחשבתו ויעלה על שפת לשונו חן עכו"ם, יהא נמשך אחריהם או הוא או זרעו בשמעו אביו משבחם, ויבא להתחבר עמהם, ואולי ילמוד ממעשיהם הרעים. ולכן נמנענו מתורתנו הקדושה ממצוא בעכו"ם תועלת וחן, הן במחשבה והן בדיבור והן במעשה, ושלא ליתן להם מתנת חנם. וזה לשון הירושלמי לא תחנם לא תתן להם מתנת חנם בלא תעשה. ועי"ז הננו נמנעים בכך מלהתחבר עמהם ומרדוף אחר אהבתם ומלהתערב עמהם וללמוד שום דבר מכל מעשיהם הרעים לעולם.

  :מצוה

ע"ז כ', ר"מ פ"י מע"ז ופ"ג מזכיה, סה"מ ל"ת נ', סמ"ג לאוין מ"ח, סמ"ק סי' קל"ה, יו"ד סי' קנ"א חו"מ סי' רמ"ט.

 :מקור 

תכו) {גדרי האיסור}ג' דינים נפקא לן מלא תחנם. א) לא תתן להם חן. ב) לא תתן להם מתנת חנם. ג) לא תתן להם חניה בקרקע, בגמרא ע"ז דף כ'.1 {שאסור לשבחם}ואסור לישראל לומר כמה נאה עכו"ם זה, או מה נחמד ונעים הוא זה, והוא איסור דאורייתא.2 ובירושלמי3 לא תחנם לא תתן להם חן בל"ת, ויש להזהיר העולם שאינם נזהרין בזה. וכתב הסמ"ג דמדבר באותן שלא נצטוינו להורגם, ואסור לספר בשבח מעשיו או שיחבב דבר מדבריהם שנא' לא תחנם לא יהיה להם חן בעיניך, מפני שגורם להדבק וללמוד ממעשיו הרעים. {איסור מכירת קרקע להם}ואין מוכרין להן בתים ושדות בארץ ישראל, אבל מוכרים להם בתים ושדות וכרמים בחו"ל,4 ואסור למכור או להשכיר להם ג' בתים זה אצל זה אם שום ישראל נשאר סמוך להם, דילמא קטלין ליה או מזקי ליה.5 מותר להשכיר לו בית דירה אע"פ שמכניס שם עבודה זרה, ובארץ ישראל וסוריא אסור,6 ועיין סמ"ג. ואין מוכרין להם פירות ותבואות וכל דבר מחובר לקרקע, אבל מוכר הוא להם על מנת לקוץ, וכל שכן שכבר נקצצו.7 ובכולן הטעם שלא ניתן להם חניה בקרקע, שאם לא יהיה להם קרקע ישיבתן ארעי הוא.8 {המותר מפני דרכי שלום}מפרנסים עניי עכו"ם עם עניי ישראל מפני דרכי שלום, ואין מוחין ביד עניי עכו"ם בלקט שכחה ופיאה,9 ושואלים בשלומם ואפילו ביום חגם מפני דרכי שלום. ואין כופלין להם שלום לעולם,10 ואסור לרפאות עכו"ם אפילו בשכר, ואם היה מתיירא ממנו או מפני דרכי שלום מרפא בשכר, אבל בחנם לעולם אסור.11 {בקבלו עליהם ז' מצוות}עכו"ם שקבלו עליהם ז' מצות בני נח שנצטוו בהם ונעשו גר תושב, אתה מצוה להחיותו ומרפאים אותן בחנם אם ירצה אבל אין חיוב בדבר, ובזמן שיד ישראל תקיפה אסור לנו להניח עכו"ם בינינו אפילו דרך ארעי, ואם עובר ממקום למקום בסחורה לא יעבור דרך ארצינו עד שיקבל עליו ז' מצות ב"נ.12 {כללים}ונוהג מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות, ופרטי דינים עיין יו"ד סימן קנ"א וחו"מ סימן רמ"ט, והרבה יש להזהיר במצוה זו, בפרט במדינה זו שדוקא מחפשים להתערב בהם וליתן להם חן ומתנות, כי זה איסור גדול. ומיהו הנותן לו מתנה ומכוין לקבל ממנו בשביל זה, או שכבר נתן לו מתנה והוא מחזיר לו מותר ונכון לעשות כן.13

 :משנה הלכות   
1 מנ"ח. 2 ר"מ הלכות עכו"ם פ"י ה"ד יו"ד סי' קנ"א סי"ד. 3 ע"ז פ"א ה"ט. 4 ר"מ שם ה"ג יו"ד שם ס"ח. 5 ר"מ שם יו"ד שם ס"ט טו"ז ס"ק ז' סמ"ג. 6 הגהות מיימוניות שם ה"ד אות א' ש"ך שם ס"ק י"ז ועי' ביאוה"ג אות י"זז. 7 ר"מ שם ה"ד יו"ד שם ס"ז. 8 ר"מ שם. 9 ר"מ שם ה"ה הל' מתנות עניים פ"א ה"ט פ"ז ה"ז הל' מלכים פ"י הי"ב. 10 ר"מ הל' עכו"ם שם יו"ד סי' קמ"ח ס"ט י'. 11 ר"מ שם ה"ב. 12 שם ה"ו. 13 טו"ז יו"ד סי' קנ"א ס"ק ח' חו"מ סי' רמ"ט ס"ב וסמ"ע שם ס"ק ב'.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations