קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תכג  
לקבוע מזוזה
מצות עשה   קעח  
דברים ו' ט
 
 
   

משרשי המצוה עיין לעיל מצוה תכ"ב מש"כ בשם הרמב"ן. והכוונה להיות לזכרון לאדם באמונת השי"ת בכל עת בואו וצאתו מביתו, ולכן אמרו ז"ל מצוה להניחה בטפח הסמוך לרשות הרבים כי היכא דתפגע במצוה מיד, ואמרו רז"ל מי שיש לו ציצית בבגדו, ותפילין בראשו ולבו, ומזוזה בפתחו מובטח שלא יחטא. זולת כי המזוזה היא שמירה לבעלים יותר מכל כסף וזהב, ושם שד"י שכותבין נוטריקון שומר דלתות ישראל, ומזוזת אותיותת זז-מות. גם כי ישים האדם את ידו על המזוזה כשנכנס ויוצא ויזכור כי הוא ובניו ואשתו הם אורחים נכנסים ויוצאים והקב"ה הוא הבעל הבית הגדול, והוא ישמרהו בבית ובשדה, והעושה כן ד' מלאכים ילווהו ומכריזין לפניו הבו יקר לבן מלך.

  :מצוה

יומא י"א מנחות ל"א, ר"מ פ"ה ממזוזה, סה"מ מ"ע ט"ו, סמ"ג עשין כ"ג, סמ"ק סי' קנ"ד, יו"ד סי' רפ"ח.

 :מקור 

תכג) {כתיבתה וקביעתה}קיום המצוה. מצות עשה לכתוב פרשת שמע, והיה אם שמוע עד כימי השמים על הארץ,I ולקבוע על מזוזת הפתח, בטפח הסמוך לרשות הרבים.II ומניחה בקנה,III וקובעה על מזוזת הבית מצד ימין הכניסה, ומצוה להניחה בתוך חללה של פתח בשליש העליון,IV אם הפתח גבוה מניחה נגד כתיפו.V ומניחה באלכסון.VI וצריך לקובעה במסמרין, או שיחקוק בתוך מזוזת השער פחות מטפח ויניחנה שםVII או שידבקנה בדבק היטיב,VIII דבקה בנייר דבק אינו מועיל.IX בדיעבד שאין מקום בחלל הפתח, כגון שהדלת סוגרת בכל החלל, יניחנה אחורי הדלת וכשר (ובלבד שלא ירחיק להניחנה חוץ למזוזת השער, היינו העמוד שהדלת סוגרת עליו).X {מקומות הפטורים}בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות, ובית עגול שאין בו לרבע ד"א על ד"א פטור מן המזוזהXI (עיין ח"ב סי' י"ז), ארוני קיר אפי' יש בהם ד' על ד' פטורים ממזוזה.XII פתחי שמאי שאין להם שקיפי או תקרה ושאין לו מזוזות, ושאין גבוה י' טפחים ובית של הקדש פטור.XIII אוצרות יין ושמן, בית העצים, בית הבקר, חייבים במזוזה, ואם רוחצות שם נשים פטור, זה הכלל כל שיש שם בית דירה חייב, ואם לאו פטור.XIV {פתח החייב}בית שער וכל שפתוח לבית שיש בו דירה חייב.XV וכל פתח חייב במזוזה, לפיכך בית שיש בו עשרה דירות זה פתוח לזה כולן חייבין במזוזה, ואפילו היו החיצונות פחות מד' על ד' חייבין במזוזה מכח הפנימי.XVI {השוכר בית}מזוזה חובת הדר והשוכר בית עליו לעשות מזוזה, יצא מן הבית אסור ליטלה משום סכנה והנשאר חייב לשלם לו, נשאר עכו"ם יטלנה, בחו"ל מיום ל' ואילך מחויב במזוזה, ובא"י מיד שנכנס בה לדור.XVII {שאר פרטים}יש לכסות המזוזה מפני הטינוף.XVIII בית של שותפים חייב במזוזה ושל עכו"ם פטורה.XIX עיין גליון הש"ס יומא י"א ע"ב, ופלא שלא זכר השר דברי המרדכי ספ"ק דע"ז, ועיין (ח"ב סימן ט"ז). מעוני קיץ ומלונים ומי שהוא בבית החולים ספק אי חייב במזוזה, ועיין שו"ת ח"ד סימן קל"ד. וצריכה כתיבה ועשיה לשמה,XX ויש ליזהר לקנות מיראי שמים, חניות שבשווקים שאין בהם בית דירה כלל יש לקבוע מזוזה בלי ברכה, וחנות שתחת הבית חייב במזוזה לכ"ע.XXI ונוהג בכל מקום ובכ"ז בזכרים ונקבות, והקובע מזוזה מקיים ב' עשין, ומאריך ימים דכתיב למען ירבו ימיכם.

 :משנה הלכות   
I ר"מ פ"ה מהל' מזוזה ה"א יו"ד סי' רפ"ח ס"א. II ר"מ שם פ"ו הי"ב יו"ד סי' רפ"ט ס"ב. III ר"מ שם פ"ה ה"ו יו"ד שם ס"א. IV ר"מ שם פ"ו הי"ב יו"ד שם ס"ב. V ש"ך שם סק"ד. VI רמ"א שם ס"ו. VII ר"מ שם פ"ה ה"ו יו"ד שם ס"ד. VIII עיין עורך השלחן שם. IX עי' שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' ק"מ בסופו. X יו"ד שם ס"ב בהגה ובש"ך שם ס"ק ג', ועי' שו"ת משנה הלכות שם. XI ר"מ שם פ"ו ה"ב יו"ד סי' רפ"ו סי"ג. XII שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' קל"ט. XIII ר"מ שם ה"ד ה' ו' יו"ד סי' רפ"ז ס"א ב'. XIV ר"מ ה"ז יו"ד סי' רפ"ו ס"ב. XV ר"מ שם יו"ד שם ס"ז ח' שו"ת משנה הלכות ח"ב סי' י"ז. XVI שם ה"ח יו"ד שם סי"ז י"ח. XVII ר"מ שם פ"ה ה"י י"א יו"ד סי' רצ"א ס"ב. XVIII הגהות מיימוניות שם פ"ו הי"ג אות ה' יו"ד סי' רפ"ו ס"ה. XIX ר"מ שם פ"ו הי"ב יו"ד שם ס"א ובהגה שם. XX ר"מ הל' תפילין פ"א הט"ו ועי' יו"ד סי' רפ"ח ס"ז. XXI ר"מ הל' מזוזה פ"ו ה"ט יו"ד סי' רפ"ו סי"א וט"ז סק"י.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations