קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה תא  
להקריב תמידין בכל יום
מצות עשה   קסד  
במדבר כ"ח ב
 
 
   

משרשי המצוה מה שאמרו רז"ל מעולם לא לן אדם בירושלים ובידו עון, כיצד תמיד של שחר מכפר על עבירות שנעשו בלילה ותמיד של בין הערבים על עבירות היום (ועיין עקידה שער פ"ה). כי כמו שהארץ נתנה בידי אדם לסיפוק צרכי הגופות ופרנסתם, כן יסד יוצר כל נברא ירושלים עיר הק' ובית המקדש בתוכה אשר בו יתפרנסו הנפשות הטהורות מבני ישראל, ויהיו תמיד נקיים מן החטא על ידי ערוך קרבן תמיד על שלחן אלקי ערב ובקר, ויזכו אל התענוג הנפלא הנצחיי של עוה"ב אשר בו צדיקים יושבים וכתרי הכבוד בראשיהם ונהנין מזיו השכינה תענוג וזיו שאין להם הפסק. וחסרי האמונה והמעשה הם יבושו ויכלמו ואוי להם לאותה בושה. ואמר שניים ליום, ולא אמר שניים ביום או בכל יום, אמרו במדרש בגלל היום כדי שלא יקטרג עליהם שרו של יום, ע"כ.

  :מצוה

מס' תמיד יומא פ"ב, ר"מ פ"א מתמידין, סה"מ מ"ע ל"ט, סמ"ג עשין ק"צ.

 :מקור 

תא) {קרבנות התמיד}מצות עשה בזמן שבית המקדש היה קייים להקריב בו בכל יום בבקר כבש אחד לעולה ובין הערבים כבש אחד לעולה,1 והם קרבנות צבור ובאים מתרומת הלשכה.2 והם הנקראים תמיד של שחרית ותמיד של בין הערבים. הכבשים צריכין ביקור ד' ימים קודם הקרבתן,3 ובט"א מגלה4 מפלפל אם מועיל הביקור אף קודם שנתקדשו. {זמן שחיטתן}זמן שחיטתן בשחר משהאיר המזרח עד חברון עד סוף שעה ד',5 ושל בין הערבים מו' שעות ומחצה ולמעלה עד סוף היום, ואף שכל זה הזמן כשר לא היו שוחטין אותו לעולם אלא בשמונה ומחצה כדי שיהיה זמן להקריב קרבנות ישראל של היום כיון שעליה השלם כל הקרבנות כולם.6 בערב פסח היו מקדימים שחיטת התמיד משום שחיטת הפסח.7 ודוחה את השבת ואת הטומאה,8 איברים של תמיד דוחין את הטומאה ואין דוחין את השבת אלא בערב שבת בלבד מקטירין איברי תמיד של ערב שבת שהתמיד תחילתו דוחה וסופו אינו דוחה שבת.9 איברים שנפסלו באופן דקיי"ל אם עלו לא ירדו אם מקטירין אותן בשבת, עיין משנה למלך פ"א מתמידין ומוספין10 ובשאלות ותשובות (חלק שני סימן מ"א). מעשהו כמעשה עולה, עיין לעיל מצוה קט"ו. {מקום שחיטתן}לא היו כופתין את הטלה לשחיטה שלא יחקו את המיני' שהיו שוחטין כן, אלא אוחזין ידיו ורגליו בידיהן.11 סדר שחיטתו ראשו לדרום ופניו למערב, תמיד של שחר היה נשחט על קרן צפונית מערבית על טבעת שניה של בית המטבחיים, ושל בין ערבים על קרן צפונית מזרחית, ודברי קבלה הן שיהא התמיד נשחט נגד השמש.12 {שאר פרטים}לא הקריבו תמיד של שחר בין בשוגג ובין במזיד יקריבו בין הערבים, היה מזבח חדש שלא הקריבו עליו מעולם לא יקריבו עליו תחלה בין הערבים, שאין מחנכין מזבח העולה אלא בתמיד של שחר.13 וכל אישי ישראל היו להם חלק בקרבנות אלו. ונוהג בזמן הבית ומוטלת על הציבור ויותר על הכהנים שהם ראוים להקרבה. והרמב"ן ז"ל14 חשב שני תמידין לשני מצוות בשחרית מצוה ובערבית מצוה,15 והעובר אינו לוקה לפי שאין בו מעשה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"א מהל' תמידין ה"א. 2 שם פ"ד מהל' שקלים ה"א פ"א מהל' מעשה הקרבנות ה"ה. 3 הל' תמידין שם ה"ט, ועיין בלח"מ. 4 דף כ"ט ע"ב. 5 ר"מ שם ה"ב ולח"מ. 6 שם ה"ג. 7 שם ה"ה. 8 שם הל' ביאת מקדש פ"ד ה"י. 9 הל' תמידין שם ה"ז. 10 שם. 11 שם ה"י. 12 שם ה"י י"א. 13 שם הי"ב. 14 סוף ספר המצות, והובא בחינוך. 15 עי' חינוך ומנ"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations