קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה שצז  
לשרוף פרה אדומה
מצות עשה   קס  
במדבר י"ט ב
 
 
   

צוה הקב"ה לשרוף פרה אדומה שיהא אפרה מוכן ומזומן למי שיצטרך לטהר מטומאת מת שנאמר (במדבר י"ט ב') זאת חקת התורה דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה וגו'. טעם מצוה זו לא נתגלה זולתי לאדון הנביאים כמ"ש בתנחומא אמר לו הקב"ה למשה לך אני מגלה טעם פרה ולא לאחרים. וגם החכם מכל אדם שלמה המלך שהשיג ברוב חכמתו כל טעמי התורה לא השיג טעמה, ואמר אמרתי אחכמה והיא רחוקה ממנו. וכ' הריקאנט"י דאין כוונת המאמר שלא יהיה נודע מטעם מצוה זו כלל רק ענין יש שלא נתגלה רק למשה רבינו ע"ה אבל יש מה שנתגלה, ורש"י בשם רבינו משה הדרשן כתב ויקחו אליך משלהם כשם שהם נשתתפו בעון העגל ופרקו נזמי הזהב כך ישתתפו לכפרה ויביאו משלהם פרה, משל לבן שפחה שטנף פלטרין של מלך אמר הבא האם ותקנח צואת בנה, כך תבא פרה ותכפר על מעשה העגל. עוד אמרו במדרש רב חנן בר ביבי פתח קריא פ' פרה אדומה שיש בה משבעה שעה, ז' פעמים נזכרה פרה בפרשה, וז' הזאות, וז' כבוסין, וז' טמאין, וז' טהורין, וז' כהנים, ומשה ואהרן בכלל היו.

  :מצוה

מס' פרה ר"מ הל' פרה סה"מ מ"ע קי"ג סמ"ג עשין רל"ב.

 :מקור 

שצז) {לקיחת הפרה ותמימותה}קיום המצוה. מצות עשה על הציבור לקנות פרה אדומה תמימה מתרומת הלשכה ככל קרבנות הצבור.1 ויחיד מתנדב פרה ומוסרה לצבור.2 הפרה מצותה שתהיה תמימה באדמימות, נמצאו בה שתי שערות שחורות או לבנות פסולה.3 היתה עיקר מאדים וראשן משחיר גוזז השחור, ואם נשאר באדום כדי לכוף ראשן לעיקרן כשרה, 4 וקודם שגזז פסולה, ועיין מנ"ח. וקונין אותה כשהיא פרה, היינו מבת ג' שנים ולמעלה, ולא כשהיא עגל, ולדעת הרמב"ם5 הוא מגזה"כ והראב"ד ס"ל דהוא פסול משום מחוסר זמן, ועיין ספרי שו"ת (ח"ג סימן רי"ב) טעם מחלקותן. היתה זקנה הרבה כשרה, אלא שאין מניחין אותה להזדקן הרבה שמא תפסל.6 ומום פוסל בה וכן עבודה פוסל בה.7 {שריפתה}ומעלות גדולות היו עושין בשריפתה,8 כהן שוחטה בהר המשחה בין הדיוט ובין כהן גדול,9 ושחיטה כשרה בזר אלא שנהגו בכהן.10 שוחט בימין ומקבל דם בשמאל, ומזה באצבעו הימנית מן הדם שבכפו ז' פעמים כנגד בית קדשי קדשים, ואחר כל הזאה מקנח אצבעו, מצית האש בפרה ברובה, ונוטל עץ ארז ואזוב וכורכן בשני תולעת ומשליך לתוך בטנה.11 נשרפה חולקין האפר לג' חלקים, אחד למשמרות הכהונה שיקדישו ממנה, אחד לטהר ישראל, ואחד למשמרת.12 וטבול יום כשר לעשותה,13 וכל העוסקין בפרה משחיטתה עד שתעשה אפר מטמאין בגדים וטוענין טבילה והערב שמש מדין תורה.14 ועשייתה ביום.15 ובמנ"ח נסתפק במצוה ער"ה אי כהן בעל מום כשר לשרוף הפרה, ובמחכ"ת אישתמיטתיה תוספות זבחים ט"ז ע"ב ד"ה שם טומאה, וי"ז ע"ב ד"ה אונן, ע"ש ובחידושי הארכתי. וכל המומין הפוסלים בקדשים פוסלין בפרה,16 נולד בה פסול תפדה.17 שבעת ימים קודם שריפת הפרה היו מפרישין כהן לזה,18 ומביאין ילדים להר הבית שגדלו שם ולא נטמאו מעולם התעסקו בהזאה על הכהן ובמלוי מים להזות, ומטבילין היו התינוקות שממלאין ומקדשין ומזין על הכהן השורף, אע"פ שהן טהורים ממת, שמא נטמאו בטומאה אחרת19 ותשע פרות נעשו משנצטווה במצוה זו, ראשונה עשה משה רבינו, שניה עשה עזרע ושבע מעזרא עד חורבן הבית, והעשירית יעשה מלך המשיח מהרה יגלה אכי"ר.20

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"א מהל' פרה ה"א, מנ"ח. 2 מל"מ שם. 3 ר"מ שם ה"ב. 4 שם ה"ג ד'. 5 שם ה"א. 6 שם. 7 שם ה"ז. 8 שם פ"ב ה"א. 9 שם פ"ג ה"א ב'. 10 שם פ"א מהל' פסהמ"ק ה"ב. 11 הל' פרה שם ה"ב. 12 שם ה"ד. 13 שם פ"א הי"ג. 14 שם פ"ה ה"א. 15 שם פ"ד הי"ז. 16 שם פ"א ה"ז. 17 שם ה"ח. 18 שם פ"ב ה"ב. 19 שם פ"ב ה"ז. 20 שם פ"ג ה"ד.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations