קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה לה  
שלא לבא על אשת איש
מצות לא תעשה   כא  
שמות כ' י"ג
 
 
   

משרשי המצוה כאשר רצה הקב"ה בבריאת העולם שיבראו כל אחד למינהו ולא יתערבו מין במין, ואפילו בעשבים, כ"ש שיהיה זרע אנשים ידוע של מי הוא ולא יתערבו זה עם זה. גם כי ע"י ניאוף אדם לא יכיר את קרוביו האסורות עליו, ולא יכבד האבות, והאב נושא את בתו ואח את אחותו, והממזר יכה את אביו בחשבו שאינו אביו. והב"ד שחושבין שהוא אביו ימיתוהו שלא כדין. גם יש בזה גזל וחמס, מלבד שגוזל את אשתו תחתיו יש גם גזל ממון, שמעביר לבן שאינו שלו. וכדאיתא במדרש ומעלה בו מעל, מעילה כפולה שמעלה בו בנפשות וממון, שהביאה נפשות אחרות לקחת ממונו. גם כי גורם לאיבוד נפשות, כי טבע הרבה בני אדם שמקנאין על הנואף בת זוגם ויורדים לחיים עם הנואף, וגורם הרבה תקלות לבד מאלה.

  :מצוה

סנהדרין פ"ד כתובות מ"ד, ר"מ פ"א ופ"ג מהא"ב, סה"מ ל"ת שמ"ז, סמ"ג לאוין צ"ו, סמ"ק סי' ד"ש, יראים רי"ד, אה"ע סי' י"ז כ' כ"א.

 :מקור 

לה) {החיוב}הבא על אשת איש, הן ארוסה הן נשואה הן בת כהן, חייב מיתה. ומחולקין בדינין, אשת איש גמורה הוא והיא בחנק, נערה המאורסה שניהם בסקילה, נערה המאורסה והיא בת כהן, היא בשריפה והבועל בחנק.1 היתה קטנה שקדשה אביה והיא יתרה מבת ג' שנים הבועל במיתה והיא בלא כלום, היא גדולה והבועל קטן בן ט' שנים ויום אחד היא במיתה והבועל בלא כלום דקטנים לאו בני עונשין הן,2 ומכין אותו מדרבנן.3 גיורת ומשוחררת הבא עליה בחנק אפילו ארוסה, ודוקא נערה דקטנה אין קידושיה קידושין.4 היתה הורתה ולידתה בקדושה והיא נערה המאורסה בסקילה.5 {פרטי דינים}ובכל העריות המערה (כלומר שהכניס רוב העטרה) כגומר חוץ משפחה חרופה.6 והעדים אין צריכין לראות כמכחול בשפופרת לרוב פוסקים7 ודעת רבינו בה"ג דצריכים. בעל באבר מת פטור.8 הבא על המתה פטור, בעל את הטריפה חייב.9 וא"א נקראת כל שמקודשת למי שתופסין בה קדושין ואפילו באיסור עשה או לאו.10 {באישים שונים}חרש שוטה וקטן אין להם קדושין מדאורייתא.11 קטנה אפילו שוטית שקבל בה אביה קדושין מקודשת דאורייתא.12 קטן אם קידש לו אביו אשה דעת ר"י בר ברזילי דמקודשת מטעם זכי' ונחלקו עליו הפוסקים.13 (ועיין מש"כ בספרי שו"ת ח"ג סי' קפ"ג-ד). ב"נ הבא על אשת איש נהרג עליה וכן הבא על אשת חבירו, אבל ישראל הבא על אשת בן נח אע"ג דעבר על איסור דאורייתא אינו נהרג והיא נהרגת.14 ובישראל חייב בין כדרכה בין שלא כדרכה,15 ובב"נ אינו חייב אלא כדרכה.16 ב"נ שיחד שפחה לעבדו ובא עליה חייב מיתה.17 ונוהג בכל באי עולם. ובישראל העובר במזיד ובהתראה חייב מיתב במזיד ובלא התראה כרת, ושוגג חייב חטאת.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"א מה' איס"ב ה"ה. 2 שם הי"ג. 3 עי' ר"מ הל' גניבה פ"א ה"י ומ"מ שם. 4 מנ"ח ע"פ כתובות מ"ד ע"א. 5 שם ע"פ כתובות שם ע"ב. 6 ר"מ שם פ"א ה"י ופ"ג הי"ד והל' שגגות פ"ט ה"ד אה"ע סי' כ' ס"א בהג"ה. 7 ר"מ הל' איס"ב פ"א הי"ט אה"ע סי' כ' ס"א. 8 ר"מ שם הי"א טור אה"ע שם 9 ר"מ שם הי"ב טור שם. 10 ר"מ הל' אישות פ"ד הט"ו אה"ע שסי' י"ח ס"א. 11 ר"מ הל' אישות פ"ד הי"א אה"ע סי' ל"ז סי"א וסי' מ"ד ס"א וב'. 12 ר"מ הל' אישות פ"ג הי"ב אה"ע סי' ל"ז ס"א. 13 מהרי"ק שושר ל' והובא במל"מ הל' גירושין פ"ו ה"ג ובמנ"ח. 14 מנ"ח. 15 ר"מ הל' איס"ב פ"א ה"י אה"ע סי' כ' ס"א בהג"ה. 16 ר"מ פ"ט מה' מלכים ה"ז. 17 שם ה"ח. לו
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations