קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה שמ  
להשיב השדות ביובל
מצות עשה   קלג  
ויקרא כ"ה כ"ד
 
 
   

משרשי המצוה כי מראים בזה הכנעה להשי"ת, להורות שהארץ וכל אשר עליה קנויה לו יתברך שמו, ואין לאדם שום חזקה במה שהחזיק בעולמו, הן בעבדים וקרקעות הן בעבדים הנרצעים. כללו של דבר אין באותה השנה שום שעבוד לאדם על חבירו, וכמו שהקרקעות חוזרות לבעליהן והעבד יוצא לרשות עצמו, כן ונשגב ה' לבדו באלף השביעי וקוי ה' יחליפו כח יעלו אבר כנשרים, ונעשים חירות ממלאך המות (א"א). ואמרו חז"ל לא גלו ישראל עד שבטלו שמיטין ויובלות, שנאמר אז תרצה הארץ את שבתותיה, ובגאולת הארץ תלוי גאולתינו ופדות נפשינו, ובשעבודה תלוי שעבודינו, וכשנשיב הקרקע לבעליהן ישוב ה' ויגאלינו, כי"ר בב"א.

  :מצוה

ערכין פ"ז-ח-ט ב"מ ע"ט, ר"מ פי"א י"ב משמיטה, סה"מ מ"ע קל"ח, סמ"ג עשין קנ"ג.

 :מקור 

שמ) {הגדרת המצוה}הלוקח שדה ולא פדאוהו הבעלים, או לוקח בית בעיר שאינה מוקפת חומה ולא פדאוהו הבעלים, והגיע שנת היובל מצות עשה על הלוקח להשיבו לבעלים בלא שום תשלומי כסף.1 והמוכר בית בתוך עיר מוקפת חומה בארץ ישראל אם רוצה גואל אותו מיד ועד י"ב חודש מעת לעת,2 ואם לא פדאו מוחלטת ביד הלוקח לעולם.3 {דיני הפדיון}וכשהוא פודהו אינו גורע מן הדמים כלום,4 ואף על פי שהוא רבית שזה דר בביתו משך הזמן בלי תשלומין התורה התירה כן.5 ואסור ללות מעות ולגאול, ואינו גואל לחצאין, אבל מוכר שדה אחוזתו אם יש לו ורצה וגואל, ולא כשדה אחוזה שאינו מוכר שדה אחר, ואין הקרובין גואלין, ולא כשדה אחוזה שקרובין גואלין.6 מת הלוקח נפדה מיד בניו, מת המוכר בנו או יורשיו פודין אם אין בן.7 {דיני מכר}והלוקח יכול לחזור ולמכרו להמוכר לאחר השנה, ויש לו דין שנה לגאולה כמו שהיה למוכר ראשון, הכלל דנעשה של לוקח לכל דבר לאחר שנה.8 נתן הבית במתנה יש לו דין מכר לענין גאולה.9 היתה השנה מעוברת פודה י"ג חדשים מעת לעת.10 מכר בשנת היובל דינו כבשאר שנים שאין השמיטה ויובל מועיל כלום בזה.11 מכר לראובן בניסן וראובן מכרו לשמעון בתשרי כיון שהגיע ניסן לשנה הבאה ולא גאלו נחלט ביד שמעון לעולם וראובן פודה מיד שמעון עד תשרי.12 היה המוכר אנוס ולא יכול לפדות מכל מקום נחלטת,13 ועיין מג"א או"ח סי' ק"ח14 וקצה"ח סי' נ"ה.15 {דךיני מוקף חומה}כל שהוא לפנים מן החומה כגון שובכין ובתי הבדים נדונין כבית חוץ מן השדות.16 בית שאין בו ד' אמות על ד' אמות אינו נחלט,17 ועט"ז או"ח סי' תרל"ד18 ובספרי שו"ת (ח"ב סי' י"ז). בירושלים אין הבית נחלטת לעולם.19 בית הבנוי בחומה עצמה, או עיר שהים חומותיה או שגגותיה חומותיה, אינם כמוקפות חומה לזה.20 ומוקפת חומה צריך דוקא מימות יהושע בן נון,21 ושיהיה בה מג' חצרות ולמעלה.22 הקיפוה ישראל לאחר ירושה,23 או נתיישבה ולבסוף הקיפוה אינו מוקף.24 {שאר פרטים}המקדיש בית ופדהו אחר, אם הגיע שנה מהפדיון ולא גאלה המקדיש נחלטת.25 ונוהג בזכרים ונקבות בזמן שהיובל נוהג.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פי"א מהל' שמיטה ה"ה שם פי"ב ה"י. 2 שם פי"ב ה"א. 3 שם ה"ד כ"מ שם ה"א. 4 ר"מ שם ה"א. 5 חינוך סוף מצוה שמ"א ע"פ ערכין ל"א ע"א. 6 ר"מ שם ה"ב וכ"כ סמ"ג עשין קנ"ד, ועיין חינוך מצוה שמ"א ומנ"ח בשם מל"מ. 7 ר"מ שם ה"ג מנ"ח. 8 עי' ר"מ שם ה"ד ומנ"ח. 9 ר"מ שם ה"ד. 10 שם ה"ה ועיין ערכין ל"א ע"א. 11 מנ"ח. 12 ר"מ שם ה"ד. 13 מנ"ח. 14 ס"ק י"א. 15 ס"ק א', ועיין נתה"מ שם. 16 ר"מ שם הי"א. 17 שם הי"ב. 18 ס"ק ב'. 19 ר"מ שם. 20 שם הי"ב י"ג. 21 שם הט"ו, עיי"ש ובמצוה הבאה. 22 שם הי"ד. 23 שם הט"ו. 24מנ"ח. 25 ר"מ שם הל' ח'.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations