קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה שלד  
לא תקצרו את נזירה
מצות לא תעשה   רג  
ויקרא כ"ה י"א
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא לקצור ונלקוט לאסוף ספיחי תבואת שנת היובל כמו שאדם קוצר בשאר השנים, שנאמר (ויקרא כ"ה י"א) ולא תקצרו את ספיחיה. משרשי המצוה מה שכתבנו במצות הקודמות. ורצה הקב"ה לחזק האמונה האמתית בו והבטחון השלם שלא נפחד מה נאכל בשנה הרביעית, שזה שנתים שלא זרענו ולא עבדנו שום עבודת האדמה, ואם בשנת השמיטה אמרה התורה וכי תאמרו מה נאכל בשנה השמינית הן לא נזרע ולא נאסוף את תבואותינו, והבטיח הקב"ה וצויתי את ברכתי ועשת התבואה לשלש השנים, אבל כשבא גם שנת היובל אחר שמיטה וארכו השנים שיצרכו להוביר הקרקע ולאכול שנה נוספת מישן, אולי יפול לב הנופל ללקוט על כל פנים מספיחי התבואות ולהביאו לביתו להשקיט רעבון ביתו, הזהיר הקב"ה שלא לקצור ולא לאסוף ספיחי תבואות שנת היובל כשמיטה, ולבטוח בה' ית"ש אשר ברכתו היא תעשיר, ועשת התבואה לשנה נוספת. ואם אף כי לא ימצא הברכה בכרי בשעת מדידה יתברך במעיו בשעת אכילה, ואוכל קימעא ומתברך במעיו.

  :מצוה

מראה מקומות עיין מצוה של"ג.

 :מקור 

שלד) {כלל איסורי יובל}מדיני המצוה עיין מצוה שכ"ח, כי כל דיני המצוה שוין הם לטובה ואין כדאי לכפול הדברים,1 קחם משם. {איסורי ספיחין}והנה ספיחי שנת היובל שיצאו למוצאי יובל אסורין באכילה, ואין תולשין אותן ביד אלא חורש כדרכו והן נעקרין, ובהמה רועה כדרכה ואינו חושש.2 {היתרן במוצאי יובל}ועד מתי אסורין במוצאי יובל, מראש השנה ועד חנוכה, ומחנוכה ואילך הן מותרין, הזורע ספיחים אחר שנת היובל הגידולין מותרין.3 אין לוקחין פירות במוצאי שנת היובל אלא משיעשו כיוצא בהן מפירות מוצאי היובל, עשה הבכיר התיר האפיל, ומותר ליקח ירק במוצאי יובל מיד, בצלים שיצאו מיובל למוצאי היובל משיעשו כיוצא בהן מותרין ואם לאו אסורים. 4 מותר אדם ליקח לוף במוצאי יובל משירבה החדש.5 {מינים האסורים משום ספיחים}התבואה והקטניות אסורין באכילה משום ספיחים.6 בנות שוח הואיל והן נגמרות לאחר שלש שנים, אם באו לעונת המעשרות קודם ראש השנה של שנת היובל הרי הן נאכלות בשנה ראשונה מן השבוע בתורת שביעית, ואם באו לעונת המעשר קודם ראש השנה של שנה ראשונה של שביעית נאכלות בשנה שנייה מן השבוע בתורת שביעית. 7 ועיין לעיל מצוה שכ"ח דמן התורה ספיחים מותרים בשמיטה והוא הדין ביובל אלא שחכמים גזרו עליהם.8 ופירות האילן לא גזרו עליהן ונאכלין בקדושת שביעית מן ההפקר וכן ביובל. 9 {קרקע של עכו"ם בא"י}ואסור לעשות מלאכה בקרקע אפילו ע"י עכו"ם, עכו"ם שקנה קרקע בארץ ישראל לא נשאר עליה קדושת הארץ לעכו"ם ומותר לעבוד בשלו דאינו מצווה על שביתת הארץ, ובשכירות לעכו"ם שייך שפיר איסור שביתת שדה, 10 ועיין שו"ת בית שערים לא"ז יו"ד סימן ת"ה-ו-ז. ושו"ת מהרמ"ש סימן שכ"ט. ונוהג מצוה זו בזכרים ונקבות בארץ ישראל בזמן שכל ישראל על אדמתן והעובר על לאו וקוצר ואוסף ספיחים ביובל כבשאר השנים בעדים והתראה לוקה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"י הל' שמיטה ה"ט"ו, ועפ"ז הם כל דיני מצוה זו ומצוה הבאה. 2 שם פ"דה"ה. 3 שם ה"ו. 4 שם ה"ז. 5 שם ה"ח. 6 שם ה"י. 7 ע"פ ר"מ שם הט"ז. 8 שם ה"ב. 9 שם ה"ג י'. 10 עיין מנ"ח מצוה שכ"ט ד"ה והנה ד"ז (ובדפוסים החדשים אות י' י"א).
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations