קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה שלג  
לא תזרעו
מצות לא תעשה   רב  
ויקרא כ"ה י"א
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא לעבוד את האדמה ואת האילנות בשנת היובל, שנאמר (ויקרא כ"ה י"א) יובל היא שנת החמשים שנה תהיה לכם לא תזרעו. משרשי המצוה עיין מש"כ במצות הקודמות. עוד נראה על דרך הפשט ששנת החמשים צריך להיות שנת חרות לכל עבד ואדון, ולפי שנשתחררו העבדים בשנת החמשים ונשאר האדון בלי עבדים ומשרתים, ועל כרחך ישתעבד עצמו יותר בעבודת האדמה לפי שאין לו מי שיעזרעו, הזהירה התורה שלא לעבוד את האדמה שנה זו בכלל, שיהנה גם הוא מהחרות ויתבונן במצות ה' ובתורתו יהגה. ועד"ה כדי שנאכל שנה זו בלי עמל ויגיעה, רמז שלעתיד לבא עתידה ארץ ישראל להוציא גלוסקאות וכלי מילת בלי עבודה. והעושה מלאכת עבודה ביובל כפר בחדוש העולם, ולעתיד לבא ממשלת התחתונים בטלה לגמרי כבתחלה ואדם אין לעבוד את האדמה ואין שם לא עבדות ולא מלאכת זריעה וקצירה ונטיעות אילנות וכרמים (ועין שו"ת הרשב"א ח"א סי' ט', והבן בדבריו הקדושים) אלא צדיקים יושבים ועטרותיהן בראשיהן ונהנין מזיו השכינה, בני חורין חרות ממלאך המות.

  :מצוה

ספרי בהר ופ' ראה, ערכין כ"ח, ר"מ פ"י משמיטה, סה"מ ל"ת רכ"ד-ה-ו, סמ"ג לאוין ער"ב-ג-ד, יראים קפ"ט.

 :מקור 

שלג) {גדרי האיסור}קיום המצוה ודיניה בענין עבודת הארץ והאילנות דיניה שוים לכל דיני השביעית, וכל מה שאסור בה אסור ביובל וכל מה שמותר בה מותר ביובל.1 ונאמר בתורה לא תזרעו לשון רבים, לפי שנכללו עבודת ארץ ועבודת אילן בלאו אחד,2 ונפקא מינה לענין התראה דקיי"ל דצריך להתרותו בלאו שעובר, וכאן מתרין על שניהם משום לאו דלא תזרעו. {עבודות קרקע האסורים בשמיטה וביובל}ואשנה כאן קצת הלכות. אין מציתין את האש באישת הקנים, פי' מחיצת הקנים, מפני שהוא עבודת קרקע, ואין מלמדין את הפרה לחרוש אלא בחול, והוא מקום שאין ראוי לזריעה, ואין בודקין את הזרעים בעציץ מלא עפר אבל בודקין אותן בעציץ מלא גללים, ושורין את הזרעים בשביעית כדי לזורען במוצאי שביעית, ומקיימין האלויי (פי' מין עשב או ירק שזורעין אותו לנוי) בראש הגג אבל אין משקין אותו.3 אין נוטעין בשביעית אפילו אילני סרק.4 והנוטע אילנות בשביעית בין בשוגג ובין במזיד יעקר מפני שישראל חשודים על השביעית ואם תאמר בשוגג יקיים יאמר מזיד הייתי,5 וכל אלו ה"ה ביובל. הקוצץ אילן או שנים לעצים מותר לשרשן, קצץ שלשה או יתר מזה זה בצד זה לא ישרש אחריהן שהרי מתקן את הארץ, אלא קוצץ מעל הארץ ומניח שרשיו בארץ, במה דברים אמורים בתוך שלו אבל משדה חבירו מותר לשרש,6 ואם אמר אשרש בשלך אתה שרש בשלי אסור.7 אילן שנפשח קושרין אותו בשביעית, לא בשביל שיעלה אלא שלא יוסיף.8 אין קוצצין בתולת שקמה בדרך שקוצצין בשאר השנה שבקציצה זו תגדל ותוסיף והוי עבודת אילן, ואם צריך לעציה קוצץ אותה שלא כדרך עבודתה.9 {כללים}ונוהג בזמן שהיובל נוהג והעובר במזיד ובהתראה לוקה. שלג

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"י מהל' שמיטה הט"ו. 2 חינוך, עיין מנ"ח. 3 ר"מ פ"א מהל' שמיטה ה"ו. 4 שם ה"ה. 5 שם הי"ב. 6 שם הי"ח. 7 שם הכ"ב, רדב"ז שם. 8 ר"מ שם הכ"א. 9 ר"מ שם הכ"א.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations