קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה שו  
לספור ספירת העומר
מצות עשה   קיה  
ויקרא כ"ג ט"ו
 
 
   

צוה הקב"ה לספור מ"ט יום, ימים ושבועות, מיום הבאת העומר שהוא ט"ז בניסן, שנאמר (ויקרא כ"ג ט"ו) וספרתם לכם ממחרת השבת מיום הביאכם את עומר התנופה שבע שבתות תמימות תהיינה עד ממחרת השבת השביעית תספרו חמשים יום. משרשי המצוה לזכרון מנין הימים שמנו אבותינו בצאתם ממצרים, להראות בזה אשר מדי יעבור יום יום המה קרובים יותר אל מתן תורתנו הקדושה, שהוא עקרן של ישראל ובשבילה נגאלו ממצרים ועלו לכל הגדולה, ונתרחקו יותר מטומאת גלולי מצרים. וכמו שנצטוו הזב והזבה לספור ז' נקיים לטהרת גופם, כן לטהרת הנפש נצטוו ז' פעמים ז'. ועל זה באה המנהג קדמונינו לומר אחר הספירה המזמור אלקים יחננו וגו', כי יש בו ז' פסוקים כנגד השבועות, ומ"ט תיבות כנגד הימים (בעקדה שער ס"ז). ועד"ה רמז גדול יש כי ימי שנותינו בהם שבעים שנה, שבוע לעשר שנים, והימים ימי חיינו ספורים הם, ומצוה לממני יומי ומצוה לממני שבועות, שלא יעבור ממנו יום בלי תקון הראוי לו, וכל שכן שבוע ע"ד ואברהם זקן בא בימים, כדי לטהרנו ולקדשנו ולתקן כל הימים עד שנשיב הנשמה טהורה לקדושה העליונה.

  :מצוה

מנחות פ"ו, ר"מ פ"ז מתמידין, סה"מ מ"ע קס"א, סמ"ג עשין ר', סמ"ק סי' קמ"ח, יראים מצ' קי"ד, או"ח סי' תפ"ט.

 :מקור 

שו) {המצוה לכתחלה}בליל שני של פסח אחר תפלת ערבית מתחילין לספור אחר הסדר, ואין לנהוג כן רק הבא בסוד ה', ועל כל אדם לספור בצבור ושכרו מכופל. ומצוה על כל אחד לספור לעצמו וצריך לספור מעומד ולברך תחלה, ומצוה לממני יומי ושבועות.1 {בשכח}שכח לספור תחלת הלילה סופר והולך כל הלילה, ואם לא נזכר עד הבקר סופר אותו היום בלי ברכה ביום ושאר כל הלילות סופר עם הברכה, שכח לגמרי ולא בירך באחד מהימים לא בלילה ולא ביום סופר בשאר ימים בלי ברכה,2 ונכון לשמוע הברכה מן חזן הכנסת ולכוין לצאת בה כיון דמחלוקת הפוסקים הוא אם צריך לברך. {כמה ספיקות}עוד נחלקו הפוסקים3 ספירה בזמן הזה דאורייתא הוא או דרבנן. ולכתחלה אין לספור קודם צאת הכוכבים, ובדיעבד שמתפלל עם הציבור יש לסמוך אדעת המקילין דהוה דרבנן ולברך בין השמשות,4 ונכון לחזור ולומר הספירה בלי ברכה כשכבר ודאי לילה. אנשי מעשה נהגו לספור ולחזור ולספור עד עשרה פעמים בכל יום בלי ברכה.5 ונסתפקו האחרונים6 כשכתב יום הספירה אי יצא בזה בלי דבור. {פרטי דינים}ואסור לומר לחבירו בזמן הספירה היום כך בספירה קודם שספר, דלא יוכל עוד לספור ולברך.7 טעו ביום המעונן וברכו מבעוד יום חוזרים לספור משתחשך עם הברכה.8 נשים פטורות מספירת העומר9 קטן שנתגדל באמצע הספירה משלים בברכה אם ספר בקטנותו.10 ועיין בראשונים11 {קושיות המפרשים}מה שתירצו למה שמברכין על ספירת העומר ולא מברכין על ספירת זבה ז' נקיים. ואין סופרים ספיקא דיומא בספירה, והאחרונים האריכו בטעמו12 ולענ"ד עוד משום דממילא עד שבועות יתודע הדבר אפילו בזמן שהשלוחין יוצאים מתי הי' פסח, ולא יוכלו לספור כל זמן הספירה בספיקא דיומא, לא תקנו כן והבן. ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ הל' תמידין ומוספין פ"ז הכ"ב כ"ג כ"ד או"ח סי' תפ"ט ס"א. 2 או"ח שם ס"ז ח' ועי"ש בבאה"ט סק"כ. 3 ר"ן סוף פסחים ר"מ שם הכ"ד. 4 או"ח שם ס"ב ובבאה"ט שם ס"ק י"ב. 5 עי' תשו' מראה יחזקאל סי' ק"ד ודרכי חיים ושלום סי' תשכ"ו. 6 עי' שע"ת או"ח שם סק"ו. 7 או"ח שם ס"ד. 8 שם ס"ב. 9 ר"מ שם הכ"ד מג"א שם ס"ק א'. 10 עי' מנ"ח וע' שע"ת או"ח שם סק"כ ועי' שו"ת משנה הלכות ח"ג סי' ר"ל. 11 ע' תוס' כתובות דף ע"ב ע"א ד"ה וספרה ובתשו' רדב"ז סי' כ"ז. 12 עי' הפלאה כתובות שם.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations