קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה רצט  
להקריב קרבן מוסף כל ז' ימי הפסח
מצות עשה   קיב  
ויקרא כ"ג ח
 
 
   

צוה הקב"ה להקריב קרבן מוסף בכל שבעת ימי הפסח, שנאמר (ויקרא כ"ג ח') והקרבתם אשה לה' שבעת ימים. משרשי המצוה שרצה הקב"ה להרבות בקדושת הימים כל השבוע ולהוסיף בקרבנות ולימוד התורה, כי האדם נפעל לפי מעשהו. ובקרא כתיב אלה מועדי ה' אשר תקראו אותם מקראי קדש אלה הם מועדי, ופירושו שהם מועדי ה' כשקראו בהם מקראי קודש שהוא למוד התורה, אז הם מועדי. אבל אם אתם מתאוים למועדים כדי לאכול ולשתות ולשמח גופכם, הם נקראים מועדיכם לא מועדי ה', ועל זה נאמר חדשיכם ומועדיכם שנאה נפשי. ואמר מקראי, בלשון רבים, והוא לשון קריאה וזימון, תרווייהו צריכי, זימון לאכילה וזימון ללימוד. שעם האכילה יהיה גם הלימוד, ובלבד שתהיה אותה האכילה קודש, כלומר שלא תהיה כונתו לשמח גופו אלא לכבוד המועד, ולכן בא קרבן מוסף, ושמו מוכיח להוסיף בקדושה.

  :מצוה

ר"מ פ"ז מתמידין, סה"מ מ"ב מ"ג, סמ"ג עשין קצ"ח.

 :מקור 

רצט) {מהות קרבן מוסף לחג זה}מצות עשה להקריב קרבן מוסף בכל יום, מיום הראשון של פסח עד יום השביעי, כמוסף ראשי חדשים והם פרים שנים ואיל אחד ושבעה כבשים בני שנה, הכל עולות, ושעיר חטאת הנאכלת,1 ומנחתם ונסכיהם שלשה עשרונים לפר, וחצי ההין שמן ושני עשרונים לאיל ועשרון לכבש, ויין כנסכו.2 {אין הקרבנות היום מעכבים זה את ה}ואין המוספין מעכבין התמידין, וכן אין התמידין מעכבין המוספין, ולא המוספין מעכבין זה את זה, וכן הפרים, והאלים והכבשים, אין מעכבין זה את זה, אין לו אלא מין אחד, וגם מאותו מין אין לו כראוי כגון פר אחד וכיוצא בו, מקריב מה שיש לו, יש לו כולם מעכבין זה את זה, ואינו יכול להקריב זה בלא זה.3 {גדרי פר כבש ואיל}ופר סתם הוא בן שתי שנים, ומיד שיצא משנה נקרא פר, ועד בן ג' שנים כשר להקריב, כבש או שעיר הם בני שנה.4 ונמנים משעה לשעה בדיוק.5 איל נקרא משנכנס שלשים יום בשנה שניה, עד בן שתי שנים, יותר משתי שנים הוי זקן, ואין מקריבין אותו,6 ואם הקריבו כשר.7 {תערובת נסכים}ולעולם אין מערבין הנסכין, אלא נסכי הפרים לבדם, ונסכי האילים לבדם.8 נתערבו נסכי פר בפר או בנסכי איל, כיון שבלילתן שוה שני לוג לעשרון בדיעבד כשר,. נתערבו נסכי פר בנסכי כבש כיון דנסכי פר ואיל שני לוגין ונסכי כבש שלשה לוגין לעשרון, אם נתערבו קודם הבלילה פסול, ולאחר שנתבללו כל אחד בפני עצמו כשרים,9 ודין זה הוא בסולת ושמן, וביין מותר לערב אפילו לכתחלה אם נתערבו הסולת והשמן, ואם לאו אסור.10 ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה הראוין לעבודה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ז מה' תמידין ה"ג. 2 שם פ"ב מה' מעשה הקרבנות ה"ד. 3 שם פ"ח מה' תמידין ה"כ ועי' מנ"ח. 4 ר"מ פ"א מה' מעשה הקרבנות הי"ד. 5 שם הי"ג. 6 שם הי"א י"ד. 7 מל"מ הל' איס"מ פ"ב ה"ו מנ"ח. 8 ר"מ שם פ"י מה' תמידין הט"ו. 9 שם הי"ז כ"מ שם הט"ו מנ"ח. 10 שם הי"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations