קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה רצו  
שנצטוינו לקדש השם
מצות עשה   קי  
ויקרא כ"ב ל"ב
 
 
   

צוה הקב"ה לקדש השם ולמסור אפילו נפשינו למות על קיום מצות הדת על פי תנאים המבוארים בחז"ל, שנאמר (ויקרא כ"ב ל"ב) ונקדשתי בתוך בני ישראל אני ה' מקדשכם. משרשי המצוה מה שהקדמנו במצוה (רצ"ה) שחייב אדם למסור נפשו לקדושת שמו כעבד נאמן להקב"ה. ובספר הקנה, אמר הקב"ה דע לך אף על פי שהורגים אותך נשמתך באה אלי ואין בידו לעשות לה מאומה, ועל כן מסור עצמך כדי שתבא להתחבר עם צלך ולהיות בקדושתך, וגם אני אעמוד בקדושתי בלי חסרון. אבל אם תמרה בי ראה מה אתה עושה, כי הבאת חסרון בקדושתי ח"ו, ואתה תלך בחוץ. ועל כן יהרג ואל יעבור ויחזור בקדושתו, ומכנסת ישראל לא יתמעט כלל מקדושתה ולא יאמר בה באו גוים בנחלתך. ומצוה זו עונשה קשה מאד, שאינו מתכפר אלא במיתה לעוברה, והמקיימה שכרה אין למעלה הימנה ועשרה הרוגי מלכות יוכיחו. ואם היות כתוב אחד אומר וחי בהם ולא שימות בהם, יש לנו להאמין גם המפורש מפי עצמה באיזה ענין ובאיזה זמן, וברוך המקדש שמו ברבים.

  :מצוה

סנהדרין ע"ד, ר"מ פ"ה מיסודי התורה, סה"מ מ"ע ט', סמ"ג עשין ח', סמ"ק סי' מ"ד, יראים סי' ה', יו"ד קנ"ז.

 :מקור 

רצו) {גדרי המצוה}קיום המצוה. מצות עשה למסור עצמו למות למען קדושת שמו יתברך, וכתב הסמ"ק זו המצוה אינה מן השלשה שיהרג ואל יעבור עליהם כמו ע"ז וג"ע וש"ד, דבאותן שלש אפילו בצנעה דלא שייך בה קדושת השם יהרג ואל יעבור, אבל הכא מיירי בשאר מצות שקיי"ל יעבור ואל יהרג, הני מילי בצנעא דליכא קדוש השם, אבל בפרהסיא כגון בפני עשרה מישראל יהרג ואל יעבור.1 {פרטי דינים}וצריך שיהיה בפני עשרה כולם ישראלים דוקא.2 ואל ימסור עצמו על מנת שיעשו לו נס, כי המוסר עצמו על מנת שיעשו לו נס אין עושין לו נס.3 וכתב מהר"מ4 קבלה בידינו שכל מי שמוסר עצמו לקידוש השם מיד שגמר בנפשו לקדש שמו יתברך אין מרגיש שום יסורים או כאבים. מסר עצמו בפחות מעשרה מישראל נחלקו הפוסקים אי מקיים מצוה או דילמא אסור ג"כ כיון דאינו מצוה.5 וצריכין אנחנו למסור נפשינו וכל מאדנו לשמו יתברך. יש סוברין דעל מ"ע אין צריך למסור עצמו דיכולין לבטלו מלקיימה ממילא וי"ח,6 וכן יש חלוק בין אדם מפורסם או לא.7 וכן התוקף יצרו כיוסף הצדיק הרי זה קידש השם.8 {שאר אופני קיום המצוה}ויש עוד מין קדוש השם שמוסר עצמו למיתה עבור התורה והמצות בראותו אחרים עוברים רצונו וכעין פנחס שלקח הרומח בידו והרג לזמרי וכזבי והפקיר עצמו למיתה בשביל התורה, ואלמלא הכ"ד נסים שנעשו לו היו הורגים אותו, וכן מה שאמרו קנאים פוגעים בו.9 ונוהגת מצוה זו בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ועובר עליה ולא קידש השם ביטל העשה ועבר אלאו דחילול השם וברוך המקדש שמו ברבים.

 :משנה הלכות   
1 עי' חינוך. 2 ר"מ הל' יסה"ת פ"ה ה"ב יו"ד סי' קנ"ז ס"א. 3 ספרא אמור פ"ט ה"ה. 4 שו"ת החדשות סי' תקי"ז. 5 ר"מ שם ה"ד וכ"מל"מ ומל"מ. 6 יו"ד שם ס"א בהגה. 7 חינוך כ"מ ךשם ה"ד. 8 עי' זהר ח"א קפ"ט ב'. 9 הל' איסורי ביאה פי"ב ה"ד חו"מ סי' תכ"ה ס"ד בהגה.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations