קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה רפט  
שלא לשחוט בעל מום
מצות לא תעשה   קפא  
ויקרא כ"ב כ"ב
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא לשחוט בעלי מומין לשם קרבן, שנאמר (ויקרא כ"ב כ"ב) לא תקריבו אלה לה'. ולשון ספרא לא תקריבו משום לא תשחט. משרשי המצוה מה שנתבאר למעלה שיתן על לבו שבעל מום פסול לקרבן, וישא ק"ו בעצמו האיך יקריב הקרבן אפילו תמים, ומום בו. והלא הקרבן הוא תמורתו, ועל ידי זה ישתדל להסיר המומין מעליו ויפדם במעות צדקה ובפישור מעשים. ועוד כי הוא בזיון למלך, כי המביא דורון למלך בשר ודם מסדרו בסדר נאה ונכון בעיני המלך ושרים שלא ימצא בו שמץ פסול ושום עולה, ויבחר ממבחר שבעדרו, שאם ימצא בו שום מום מקטריגים רבים יעמדו לקטרג עליו ועל מנחתו, ונמצא מפסיד ממונו ובקשתו אינה נעשית וספק שימלט בנפשו מפני המלך ושרים. כי לא המלך לבדו בזה, כי גם כל השרים והעמים אשר יושבים בהיכל המלך. ואם מלך בשר ודם כך כ"ש המקריב קרבנו למלך עולם הגדול והנורא שצריך שיהא בלי מום (עץ חיים וד"ע).

  :מצוה

מראה מקומות עיין מצוה רפ"ח.

 :מקור 

רפט) {גדרי האיסור}השוחט בעל מום לשם קרבן, אחד בע"מ קבוע ואחד בע"מ עובר לוקה,1 ושחיטתו נבלה (צל"ח פסחים ע"ג ע"א). {שחט לשם דבר אחר}שחטו שלא לשם קרבן אלא לשם תכלית אחר אינו עובר משום בעל מום,2 שחטו לשם קרבן אחר שאם היה תמים היה כשר הקרבן לוקה, שחטו לשם מין קרבן שאם היה תמים ושחטו לשם אותו קרבן אחר היה נפסל הקרבן, כגון חטאת או פסח גם עכשיו שהוא בעל מום אינו לוקה עליו כיון דבלאו הכי פסול הקרבן.3 {פרטי דינים}שחט חיה בע"מ אינו חייב משום בע"מ דלאו קרבן היא.4 שחט מקצת סמנים ובא השני וגמר תלוי בפלוגתא דר"י ור"ל אי ישנו לשחיטה מתחלה ועד סוף, שנים אוחזין בסכין ושחטו שניהם חייבין.5 {בשבת}השוחט בעל מום בשבת חייב, ולא אמרינן אי עביד לא מהני דתקון להוציא מידי אבר מן החי לבן נח. ולמנ"ח דקדשים אסורים לב"נ צ"ע מאי תקון ובחידושי הארכתי בס"ד.6 {אי קומץ כשחיטה}הקומץ סולת שפסול למנחה, אף דקומץ הוה במקום שחיטה אינו חייב משום לא תשחט בע"מ.7 {כללים}ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות שכולם כשרים לשחוט, והמנ"ח הקשה דילמא התורה הקפידה אף בזמן הזה אם שוחט בעל מום לשם קרבן, דמשום שוחט בחוץ אינו חייב דאינו ראוי לבא בפנים ומשום שוחט בע"מ חייב, ולפענ"ד י"ל לפי הכלל דכל שאינו ראוי לפנים הוי פסול, וממילא אינו חייב משום שחיטת בעל מום, והבן. 1 ר"מ פ"א מהל' איסורי מזבח ה"ד. 2 מל"מ שם. 3 מנ"ח. 4 מנ"ח כאן ובמצוה הקודמת. 5 מנ"ח. 6 עי' בשו"ת ח"ב סי' מ"א ובחידושי פסחים ג' ע"ב 7 מל"מ שם פ"ו ה"ג מנ"ח.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"א מהל' איסורי מזבח ה"ד. 2 מל"מ שם. 3 מנ"ח. 4 מנ"ח כאן ובמצוה הקודמת. 5 מנ"ח. 6 עי' בשו"ת משנה הלכות ח"ב סי' מ"א ובחידושי פסחים ג' ע"ב 7 מל"מ שם פ"ו ה"ג מנ"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations