קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה כו  
לא יהיה לך אלהים אחרים
מצות לא תעשה   יד  
שמות כ' ג
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא להעלות על המחשבה וכ"ש שלא נאמין שיש שום אלוה זולת השי"ת לבדו, שנאמר (שמות כ' ג') לא יהיה לך אלהים אחרים על פני. פי' אל המקום שאני פונה, וזהו אזהרה על כל מקום בעולם, לפי שהוא ית"ש בכל מקום, דלית אתר דפני מיניה.

משרשי מצוה זו שלא יאמר האדם הואיל והשי"ת עושה פעולותיו ע"י שלוחיו המלאכים הנקראים אלהים כמ"ש ראיתי אלהים פנים אל פנים, וגם שאר כוכבים ומזלות, ויחשוב כי ראוי לכבדם כי עבד מלך מלך, ע"כ הזהיר עליהם הקב"ה שעל אפו וחמתו הוא. וה"ה כל הנבראים או גלגלין או מה שהוא מד' יסודות שאין לעבדם, ואפילו העובדו והמקבלו יודע ומאמין שה' הוא אלקים ולו היכולת הגמורה והאמתי, ואין דעתו להוציא עצמו מרשותו ועבודתו, אלא שאומר שגם לזאת הע"ג יש לו קצת יכולת האלהות אשר הבורא חלק לו ובעבודתם תיטיב לו הצלחה, על אלו וכיוצא בזה אם עבדם על זאת הכוונה הרי הוא ע"ג ממש. וענין זה הזהירה התורה בפירוש באמרו יתברך ופן תשא עיניך השמימה וראית את השמש וגו' ונדחת והשתחוית להן ועבדתם אשר חלק ה' אלקיך אותם לכל העמים, כלומר מאחר שתראה שאלו חלק אותם ה' להיות מנהיגים לכל האומות ולהיות חיים ואינם נפסדים, ותאמר אשר הבורא חלק להם קצת יכולת האלקות, או שרצון הבורא לכבדם, לכן הזהיר הכתוב. ונקראים אחרים ע"ש שמקבלים כח מאחר, ואין להם כח עצמי, אלא הקב"ה שהוא כל יכול. וזאת המצוה הוא עיקר גדול שבתורה שהכל תלוי עליו כמו שאמרו ז"ל כל המודה בע"א כאלו כופר בכה"ת, וכל הכופר בע"ז וכו'.

  :מצוה

מכות כ"ד, ר"מ פ"א מהיסה"ת, סה"מ ל"ת א', סמ"ג לאוין א' ועשין סי' מ', יראים מצוה ס"ג, סמ"ק סי' ס"א, יו"ד סי' קמ"ו

 :מקור 

כו) {עיקר האיסור}העובר במעשה שעובד ע"ז כדרך עבודתו, כלומר כדרך שעובדין אותה הטועים אחריה ומאמינים בה, או אפילו שלא כדרך עבודתו אם יעבדנו בד' עבודות שהם זיבוח קיטור וניסוך והשתחויה עבר על לאו דלא יהיה לך וחייב סקילה במזיד והתראה, ובשוגג חטאת קבוע.1 {שאר פרטי איסורים}והעובר במחשבה חייב עונש בידי שמים.2 ולא יקיים העשוי דכתיב לא יהיה לך, הזהיר על קיום אליל (מכילתא). ואסור לקרות בספרי עובדי ע"ז המחוברים בענין עבודתה או בענינים אחרים שלה, כל שגורמין להאמין בה בשום צד ולהרהר בה.3 ובכלל זה שלא לקרות ספרי מינות של המיסיונערים שלהם, וכן הטעסטעמענט החדש שלהם, וכיוצא בהן. וחייבים למסור את ממונינו ונפשינו על לאו זה.4 ואסור לעשות נוי עבודת כוכבים,5 וחלונות להחדר שע"ז בתוכה, עיין טו"ז סי' קמ"ג סק"ב,6 ואסור לצבוע בית עבודת כוכבים.7 לא יאמר שום דבר בדרך הלצה שנראה ככפירה ח"ו, אף שלא בכוונה, חוצפא כלפי שמיא מי איכא.8 קבלו לאלוה וחזר תוך כדי דבור חייב.9 והעובדה מאהבה, ר"ל שחבב הצורה לרוב יפיה, או מיראה שלא תרע לו עובר,10 ורע המעשה אשר בעונ"ה בכמה בתי בני ישראל מכניסים ביום אד שלהם האילנות הידועים ליום הולדת האותו איש, וכן על המסתכלים (בטעלעוויזיא בלע"ז) על ע"ז ובית תפלות שלהם ועבודתם הנראים על הטעלעוויזיא, ונהנים מע"ז ויפיה, וכדומה, שהוא מלבד הנזק הגדול של הטעלעוויזיא שגורם בכלל, יש בו בזה משום אבזרייהו דע"ז בכגון זה, ומי שיש בידו למחות ימחה ותבא עליו ברכת טוב. עכ"פ יסבירו לעם קודש גודל האיסור לראות ולשמוע הניגונים והסערימאניעס שלהם. וישראל המאמינים ישמעו להם. נוהג בכ"מ ובכ"ז בזו"נ. ובני נח ג"כ מצווים על לאו זה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ג מה' ע"ז ה"א ב' ג'. 2 שם פ"א מה' יסודי התורה ה"ו הל' ע"ז פ"א ה"ו פ"ב ה"ב ג', ועי' מנ"ח . 3 שם פ"ב מה' ע"ז ה"ב. 4 ר"מ הל' יסה"ת פ"ה ה"ז יו"ד סי' קנ"ז ס"א. 5 תוס' ע"ז י"ט ע"ב ד"ה הגיע לכיפה. 6 ר"מ הל' ע"ז פ"ט הי"א יו"ד סי' קמ"ג ס"ב. 7 עי' ע"ז מ"ז ע"ב במתני' סיידו וכיידו וכו'. 8 עי' סוטה ז' ע"ב חציץ עלי מאן דמפריט חטאיה, עי"ש, ועי' סנהדרין נ"ו ע"א והשני אומר אף אני כמוהו. 9 ר"מ שם פ"ב ה"ט. 10 שם פ"ג ה"ו.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations