קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה כג  
לערוף פטר חמור
מצות עשה   יא  
שמות י"ג י"ג
 
 
   

צוה הקב"ה לערוף פטר חמור אם לא רצה לפדותו, שנאמר (שמות י"ג י"ג) אם לא תפדה וערפתו. ולהראב"ד אין זו מצוה כלל, אדרבה עבירה הוא שמזיק ממון כהן. נוהג בכ"מ ובכ"ז כשלא פדה, בזו"נ.

משרשי המצוה שלא יהנה בו מכיון שלא פדהו, הוא הזיק ממונו של כהן לפיכך יפסיד ממונו. גם רמז שהחמורים (המצרים) לא רצו לפדות השה והקשו ערפם, לכך נערפו ונהרסו. וזה שלא זכר יציאת מצרים ערפו קשה וצריך ללקות חמורו מעין חטא (רבינו מנחם הבבלי). גם לפמ"ש ר"ע (פסחים מ"ט ע"ב) כשהייתי ע"ה אמר מי יתן לי ת"ח ואנשכנו כחמור שמשבר העצם, ולכן להחליש כח שנאת ע"ה בת"ח קרבהו אל הקדש שפטר חמור תפדה בשה ואם לא תפדה, לך אל קצה האחרון וערפתו, מיתה משונה, להחליש כחו בזה (קרבן אליהו).

  :מצוה

בכורות י"ג, ר"מ ה' ביכורים פי"ב, סה"מ מ"ע פ"ב, סמ"ג עשין י"ד, סמ"ק סי' רמ"ד, יראים שנ"ד.

 :מקור 

כג) {קיום המצוה}קיום המצוה עברו שלשים יום ולא פדהו בשה וגם אינו רוצה לפדותו עורפו בקופיץ מאחוריו, קוברו.1 {איסור הנאה}ואסור בהנאה לאחר מיתה לדברי הכל.2 שרפו אפרו אסור.3 {פרטי דינים}מצות פדייה קודם למצות עריפה.4 אין מברכין על עריפתו.5 ספק פט"ח, אפילו כשפודהו השה לעצמו.6 {בלא ערפו}אם לא רצה לפדאו חייב לערפו ואסור בהנאה, וצריך לקברו לדעת הר"מ,7 והתוס'8 חולקין. המיתהו במיתה אחרת לא קיים המצוה9 ואסור בהנאה.10 {שאר פרטי דינים}אסור לערוף שלא מדעת בעלים.11 הנשבע שלא יפדה חלה השבועה דבידו לערפה וכן הנשבע שלא לערוף, אך אם נשבע לשניהם אינו חל, עיין אה"ע סי' קס"א ברמ"א לענין יבום וחליצה12.

 :משנה הלכות   
1ר"מ פי"ב מה' בכורים ה"ז יו"ד סי' שכ"א ס"י בהגה. 2 ר"מ שם ה"ד יו"ד שם ס"ח. 3 ר"מ פי"ט מה' פסוהמ"ק הי"ג. 4 ר"מ ה' בכורים שם ה"א יו"ד שם סי"ב. 5 מנ"ח. 6 ר"מ שם הט"ז וכ"ב יו"ד שם ס"י. 7 שם הט"ז, ועי' מנ"ח. 8 בכורות דף ט' ע"ב ד"ה לאפקועי, ועי' מנ"ח. 9 ר"מ שם ה"ז יו"ד שם סי"א חינוך. 10 ר"מ שם ה"ד יו"ד שם ס"ח. 11 מנ"ח. 12 מנ"ח. כד
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations