קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה ריג  
אל תפנו אל האלילים
מצות לא תעשה   קכא  
ויקרא י"ט ד
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא לפנות אחר ע"ז במחשבה בדיבור ואפילו בראיה, שנאמר (ויקרא י"ט ד') אל תפנו אל האלילים. משרשי המצוה כדי להרחיק ע"ז ממנו בכל אופן שהוא, ואם אתה פונה להם לבסוף אתה עושה אותם אלוה. וכן כל דבר סוף מעשה במחשבה תחילה, וכל שכן בראיה ולפעמים חושק בצורה זו, וכאמרם ז"ל עין רואה ולב חומד וכלי מעשיו גומרים, ואלו לא ראה צורה זו מעולם לא היה חשק בה. ואפילו באדם רשע הזהירו מלהסתכל בפניו, וכמ"ש אסור להסתכל באדם רשע. והכל על הכלל כי עין רואה וכו'. ואדם רשע מצוה לבזותו, ולכן אין להסתכל בו כדבר המבוזה, וכ"ש ע"ז שהיא מאוסה לפני ה' בתכלית המיאוס. ועד"ה כדי שלא יפנה לבו לשום דבר מעניני עוה"ז שכולו כלה ונפסד וכולו כלא חשוב, כי אם מפנה עצמו להבלי עוה"ז יבא מזה לעבוד ע"ז, שישכח האמת וירדוף אחר ההבל. ולזה אמרו רז"ל אל תפנו אל האלילים, אל תפנו א-ל מדעתכם (ש"ך).

  :מצוה

ספרא קדושים, שבת קמ"ט, ר"מ פ"ב מע"ז, סה"מ ל"ת י', סמ"ג לאוין י"ד, יראים ס"ה.

 :מקור 

ריג) {גדר האיסור}כל הפונה אחר אליל במחשבה או בראיה או בדבור או במעשה בכלל לאו זה, והפונה אחריה על דרך שעשה מעשה הרי זה לוקה.1 ועשיית המעשה בפני האלילים כגון שהיתה וילון פרוסה על ע"ז והסיר הוילון כדי להסתכל בצורת ע"ז, או שהיתה ע"ז רחוקה ממראה עיניו ואינו יכול לראותה והלך אליה או נטלה וקרבה לעיניו, או נטל שפופרת (עירובין מ"ג ע"ב) והוא קנה הבטה להביט בו צורת הע"ז העומדת ברחוק, או שלבש בתי עינים להסתכל בה, או שתפס בידו כלי שהיה חקוק בו צורה כדי לראותו, כל אלו וכיוצא בהם נקראים מעשה, ואם התרו בו לוקה, (ועיין ברית משה על הסמ"ג). וליראים המגפף והמכבד המרחיץ הסך המלביש והמנעיל גם כן בכלל לאו זה. {שאר פרטים}ויש אוסרים להסתכל בכל צורה אפילו נעשה רק לנוי בעלמא משום דכשמסתכל בה באותה שעה מפנה א-ל מדעתו2 ואסור לשמוע כלי שיר של ע"ז, וכן להסתכל בבתי תפלות של עכו"ם.3 ומאד צריך להזהיר אותם שיש להם ראדיא וכ"ש טעלעוויזיא (בלע"ז) שלא לשמוע אל השיר שלהם או לראות על הטעלעוויזיע כדרכם ביום חגם או בכל יום ראשון בשבת אשר הכומרים מטיפים ומנגנין שם התפלות שלהם, והשומע ומסתכל בהם עובר משום זה. ובתוספתא שנינו (פ"ק דע"ז) לא יטייל אדם עם תועים, ואפילו לצאת לדרך ואפילו מחשיך, ואפילו מתירא מפני גוים ולסטים ורוח רעה, שנאמר לא תלכו אחרי אלהים אחרים (סמ"ג). ואסור לקרות בספרים או לשאול אותם איך עובדים ע"ז זו.4 ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות ובבן נח.5

 :משנה הלכות   
1 ר"מ הל' עכו"ם פ"ב ה"ג. 2 עי' בברכי יוסף יו"ד סי' קמ"ב סעי' ט"ו. 3 יו"ד שם סעי' ט"ו. 4 ר"מ שם ה"ב. 5 מנ"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations