קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה ריב  
איש אמו ואביו תיראו
מצות עשה   צב  
ויקרא י"ט ג
 
 
   

צוה הקב"ה לירא מאב ואם, שנאמר (ויקרא י"ט ג') איש אמו ואביו תיראו. משרשי המצוה מש"כ בפ' יתרו מצוה (ל"ג). ולפי שהאב והאם סיבה הם שיגיע הבן למעלה גדולה, וכל מה שישיג על ידם בא, ואתה ושלך שלהם הוא, ע"כ ראוי מאד לכבדם וליראה מפניהם. ולפי שמטבע האדם לאהוב הוריו, ומרוב אהבה מהוריו יבא הזלזול לפעמים, ולכן הזהירה התורה איש אמו ואביו תיראו, ומטעם זה הקדימה התורה היראה לאם כדי שלא יבא לזלזל בכבודה מרוב אהבתה אותו, כענין ורבקה אוהבת את יעקב. ולפי ששלשה שותפין באדם, והמבזה הוריו מבזה את שותפם שהוא הקב"ה, לכן איש אמו ואביו תיראו.

  :מצוה

ירושלמי פאה, קדושין ל' כתובות ק"ג יבמות י' ב"מ ל"ב כריתות דף כ"ח, ספרא קדושים, ר"מ פ"ו מממרים, סה"מ מ"ע רי"א, סמ"ג עשין קי"ג, סמ"ק סימן ז', יראים נ"ו, יו"ד סימן ר"מ.

 :מקור 

ריב) {המצוה}קיום המצוה, חייב אדם לירא את אביו ואמו אפילו הכהו או ירקו בפניו לא יכלים אותם, ואיזה מורא לא יעמוד אדם במקומו המיוחד לו, ולא ישב במקומו המיוחד לו להסב בביתו, ולא סותר את דבריו, ולא מכריעו בינו ובין אחרים.1 ואין שיעור לכיבוד ומורא, וכל הזריז ה"ז משובח. וכבר אמרו רז"ל2 יש מאכילו גוזלים מטוגנים ועובר על כבוד ויש מטחינו ברחיים ומקיים כבוד אב, והכל לפי הענין והכוונה.3 {פרטי דינים} לא יקראנו בשמו לא בחייו ולא במותו אלא אומר אבא מורי,4 ואם אחרים שואלים אותו בן מי אתה מותר לומר בן פלוני.5 היה הבן לבוש חמודות ויושב בראש הקהל, ובאו אביו ואמו וקרעו בגדיו והכהו על ראשו וירקו בפניו לא יכלים אותם, אלא ישתוק ויירא מן מלך מלכי המלכים שציוהו כך.6 אבל אסור לאביו לעשות כן, והמכה את בנו גדול עובר על לפ"ע ומנדין על כך.7 {באביו תלמידו}וחייב לעמוד מפני אביו,8 ואם היה האב תלמיד בנו כל אחד עומד מפני השני, ומהר"מ מרוטענבערג מיום שעלה לגדולה לא הקביל פני אביו, ולא רצה שאביו יבא אליו9 (עיין טו"ז). {פטורים}אחד האיש ואחד האשה שוין במורא ובכבוד, אלא שהאשה אין סיפוק בידה לקיים שהיא משועבדת לבעלה לפיכך היא פטורה בעודה נשואה כל זמן שהבעל מקפיד עליה שלא לעשות, אין הבעל מקפיד או נתארמלה או נתגרשה חייבת.10 אביו רשע, מחלוקת אי חייב ליראו ולכבדו קודם שעשה תשובה.11 צוהו אביו לעבור על דברי תורה ואפילו על מצות דרבנן אין שומעין לו.12 נטרפה דעת האב והאם, ישתדל לנהוג עמהם דרך כבוד לפי דעתם, ואם נשתטו ביותר יכול להניחם לאחרים להנהיגם כראוי אם יש לו אחרים.13 {שאר פרטים}וחייב אדם בכבוד חמיו ובכבוד אבי אביו, אלא שאביו קודם.14 והעובר על זה ביטל מצות עשה, והמקיימה מתן שכרה בצדה. אם מחלו על כבודם אינו חייב לכבדם, אפ"ה אין לנהוג בהם ח"ו בזיון, אלא יכבדם כראוי להם.15 ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ו מה' ממרים ה"ג ז' יו"ד סי' ר"מ ס"ב ג'. 2 קדושין דף ל"א ע"א. 3 יו"ד שם ס"ד. 4 ר"מ שם ה"ג ויו"ד שם ס"ב. 5 פתחי תשובה שם סק"ב. 6 ר"מ שם ה"ז יו"ד שם סעי' ג'. 7 ר"מ שם ה"ח ט' יו"ד שם סי"ט' כ'. 8 ר"מ שם ה"ג יו"ד שם ס"ז. 9 יו"ד שם. 10 ר"מ שם ה"ו יו"ד שם סעי' י"ז. 11 ר"מ שם הי"א ובהג"מ אות ז' יו"ד שם סעי' י"ח ובהגה. 12 ר"מ שם הי"ב יו"ד שם סעי' ט"ו. 13 ר"מ שם ה"י יו"ד שם ס"י. 14 יו"ד שם סעי' כ"ד והגה. 15 ר"מ שם ה"ח יו"ד שם סי"ט ועי' מנ"ח. ריג
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations