קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה ריא  
אשה לא תעמוד בפני בהמה לרבעה
מצות לא תעשה   קכ  
ויקרא י"ח כ"ג
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא תביא אשה בהמה על עצמה, שנאמר (ויקרא י"ח כ"ג) ואשה לא תעמוד לפני בהמה לרבעה תבל היא. משרשי המצוה מה שנכלל עם המצוה שלפניה. גם כי בפעולתה זאת מורה על גודל תאות נפשה הבהמית, כי לא לחנם הלך זרזיר אצל עורב אלא מפני שמינו הוא. והרי כופרת בנשמת החיים אשר נתן בתוכה, ועושה מן קודש חול בתערובת זה. והוציא הכתוב איסור זה בלשון לרבעה, שחזרה מאשה להיות בהמה העומדת על ארבע רגליה, והעושה מעשה רע הזה יצא מכלל צורה העליונה ונכנס בכלל צורת הבהמה, ונפשה מתדבקת בנפש הבהמית שלה, ועתידה להיות כמוה, כי בדרך שאדם רוצה לילך מוליכין אותו.

  :מצוה

מראה המקומות עיין מצוה הקודמת.

 :מקור 

ריא) {החיובים}אשה בת י"ב שנה ויום א' ולמעלה בין בתולה ופנויה ובין אשת איש שהביאה עליה בהמה או חיה בין גדולה ובין קטנה כיון שהערה בה בין כדרכה ובין שלא כדרכה במזיד ובהתראה שתיהן בסקילה, ואם האשה קטנה היא הבהמה נסקלת והאשה פטורה, וראוי ליסרה אם עשאה ברצונה, ואם היא פחותה מבת ג' שנים ויום אחד גם הבהמה פטורה.1 וביראים נסתפק כאן כמו במצוה הקודמת, עם הנרבעת מן העוף נסקלים. והוא פלא מגמ' זבחים פ"ה ע"ב דאין עוף רובע אשה, וצ"ע. שפחה בכלל איסור זה, וכן בת נח טומטום ואנדרוגינוס חייבין על זה.2 {אונס}נרבעה באונס פטורה ובכל העריות אונס פטור, והישן כאונס דמי,3 והרמב"ם כתב4 דבאיש ליכא אונס דאין קישוי אלא לדעת, ויש חולקין.5 אבל בהמה שרבעה איש באונס לד"ה פטור. {איסור הסתכלות בעריות}והזהירו לנו רבותינו ז"ל6 שלא להסתכל בעריות ושלא להסתכל בשעת זיווג של בהמות חיות ועופות ושלא יהרהר בהם. ומצינו שהצריך הקב"ה כפרה על הרהור מלחמת מדין, דכתיב ונקרב את קרבן ה' וגו' לכפר על נפשותינו, אמר להם משה שמא חזרתם לקלקולכם אמרו לו לא נפקד ממנו איש לעבירה, א"כ כפרה למה, אמרו ליה אי מידי עבירה יצאנו מידי הרהור מי יצאנו.7 וכל השומר עצמו מעבירה ומהרהורה וכופה יצרו הקב"ה מנחילו אוצר טוב. {כללים}ובכל העריות ושאר העבירות שחייב עליהם מיתת ב"ד צריך שיהיו ב' עדים כשרים או יותר, וצריך להיות מתרה בעובר, והעדים רואים אותו בעיניהם עובר על העבירה. ובמנ"ח הביא דישראל הבא על הנכרי חייב משום נשכב וחייב ג"כ כבהמה ר"ל העכו"ם, וכן הבא על הנכרית שנהרגת כבהמה, ע"ש ובר"ם פ"ט מה' מלכים, ונוהג כל מקום ובכל זמן בכל הנשים.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"א מה' איס"ב הי"ז י"ח הל' סנהדרין פט"ו ה"י. 2 מנ"ח. 3 ר"מ הל' איס"ב שם ה"ט י"ח. 4 שם ה"ט פ"כ מה' סנהדרין ה"ג. 5 עי"ש ברדב"ז יו"ד סי' קנ"ז ס"א בהגה. 6 ע"ז דף כ' ע"א וע"ב. 7 שבת דף ס"ד ע"א.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations