קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קפח  
דיני עריות האסורות
מצות לא תעשה   צז  
ויקרא י"ח ו
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא נתעדן ונתקרב לאחת מן העריות בשום מין קירוב כחיבוק ונשוק וכדומה לעידונים אלו, שנאמר (ויקרא י"ח ו') איש איש אל כל שאר בשרו לא תקרבו לגלות ערוה אני ה'. משרשי המצוה שצונו הקב"ה לרחק מאיסורי ערוה שלא לעבור עליהם, ועל דרך שאמרו רז"ל לא תקרבו כדי שלא תגלו. כלומר שעל ידי קריבה יבואו לגלות ערוה, ולכן הרחיקה התורה הקריבה לערוה. עוד אמרו ז"ל אין לי אלא שלא יגלה, מנין שלא יקרב, ת"ל ואל אשה בנדת טומאתה לא תקרב, אין לי אלא נדה בבל תקרב מנין כל העריות, ת"ל לא תקרבו לגלות. ואמרו לא תעשו מכל התועבות, כלומר שהעושה אותם ירחק מן הטובה ומסיר מעליו השגחת השי"ת, וזהו פי' תיעוב. ועל ידי מצוה זו ירחיקו מעם הקדוש הזימה והניאוף הבא מן ההרהור, והוא גדר נפלא. ועיקר זה יהיה בידך, שיש כח ביד כל אדם לדחות מעליו הרהורים רעים בנקל כשיסיח דעתו מהם לדבר אחר.

  :מצוה

שבת י"ג ס"ד קדושין ע' יבמות ס"ב סנהדרין ע"ו נדה י"ג, ר"מ פכ"א מא"ב, סה"מ ל"ת שנ"ג, סמ"ג לאוין קכ"ו, א"ע סי' כ"א-ב-ג-ד.

 :מקור 

קפח) {התרחקות מעריות}הקרב לאחת מן העריות שבתורה בחבוק ונישוק וכיוצא בזה, שום קריבה דרך חיבה לאשה האסורה לו, בין פנויה בין אשת איש עובר בלאו זה ויש חולקין דאפילו שלא דרך חיבה אסור, והעובר על זה לוקה והוא חשוד על עריות.1 ואמרו ז"ל2 יד ליד לא ינקה רעה, אפילו המרצה מעות מידה לידו כדי שיהנה ממנה לא ינקה מדינה של גיהנם, ואפילו היה צדיק כמשה רבינו לא ינקה מחטא זה עד שישוב אל ה' וירחמהו. ואסור לקרות ולרמוז ולשחוק עמהן, ואסור להביט ביפיה של אשה ואפילו באצבע קטנה שלה ולהריח בבשמים שעליה, והעובר על אלו מכין אותו מכת מרדות.3 {אשתו}ומותר להביט ביופי של אשתו אפילו כשהיא נדה, מפני שתהיה מותרת לו לאחר זמן.4 ובמקומות המכוסים גם באשתו אסור להסתכל בשעת נדתה.5 {קול אשה ובגדיה}ואסור לשמוע קול אשה, ולהסתכל בבגדי צבעונין שלה, שמתוך ראיה בא לידי הרהור, והוא שמכיר האשה והבגדים שהיו עליה.6 ולשמוע קול אשה בראדיא אם מכירה אסור, ואם אינו מכירה אין איסור בדבר, ומכל מקום מכוער הדבר ביותר, ובעל נפש ירחיק מזה, לבד שיש בו בטול זמן ותורה הקדושה.7 אין שואלים בשלום אשת איש.8 כללו של דבר שלא יעשה שום דבר המביא לידי קירוב הדעת או הרהור בנשים, לא בדבור ולא במעשה, לא לקרב דעתו אל האשה או דעתה לו אלא באשתו לבד. {ייחוד}ואסור להתייחד עם העריות דבר תורה בין זקנה ובין ילדה, ומדרבנן אפילו עם פנויה טהורה (דבנדה פנויה הרי היא ערוה ואסור מדאורייתא), ואפילו עם עכו"ם, חוץ מן האם עם בנה, והאב עם בתו, ובעל עם אשתו נדה.9 ובאחותו נחלקו הפוסקים.10 {שאר פרטים}ומתר לנשק בת בתו ובת בנו קטנה.11 ומותר להסתכל בפנויה שרוצה לישא, אם תהיה נאה בעיניו, וראוי לעשות כן.12 ויש להזהיר לאנשים המגדלים בנים בביתם כנהוג במדינה זו הנקרא (אדאפטירן בלע"ז), שאסורין בכל אלו כי לאו אמם הוא, ובפרט בחבוק ונשוק וייחוד וצריך להודיעם מזה. ואחר שדינים רבים הם ואי אפשר לפורטם, וכל אחד ישמור עצמו כי השם יראה ללבב, ואתה בני הזהר הרבה על זה מאד ואל יבטיחך יצרך, ואם אלף ערבים יתן לך, כי הרבה חללים הפילה, ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים ונקבות.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פכ"א מה' איס"ב ה"א אבה"ע סי' כ' ס"א וע' בח"מ וב"ש שם. 2 ברכות ס"א ע"א עירובין י"ח ע"ב. 3 ר"מ שם ה"ב אה"ע סי' כ"א ס"א. 4 ר"מ שם ה"ד אבה"ע שם ס"ד. 5 יו"ד סי' קצ"ה ס"ז. 6 ר"מ שם הכ"א אבה"ע שם ס"א. 7 שו"ת בית שערים או"ח סי' ל"ג שו"ת משנה הלכות ח"ד סי' פ"ו ח"ז סי' י"ג. 8 ר"מ שם ה"ה אבה"ע שם ס"ו. 9 ר"מ שם פכ"ב ה"א אבה"ע סי'כב ס"א. 10 ע' ב"ש סק"א. 11 ח"מ סי' כ"א סק"י. 12 ר"מ שם פכ"א ה"ג אבה"ע שם ס"ג.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations