קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קפו  
קדשים שנשחטו חוץ
מצות לא תעשה   צו  
ויקרא י"ז ג' ד
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא להקריב קדשים חוץ לעזרה, שנאמר (ויקרא י"ז ג' ד') אשר ישחוט שור או כשב או עז ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קרבן לה'. משרשי המצוה לפי שהש"י קבע מקום לישראל להביא שם קרבנותיהם ולהכון שם לבבם אליו, ולא למקום אחר. והמקריב מחוץ לאותו מקום הנבחר דם יחשב לו ששפך דם בהמה, והקב"ה לא התיר בשר בעלי חיים רק לכפרה או לאכילה ורפואה שהם צרכי בני אדם, אבל להמיתם בלי תועלת יש בדבר השחתה ונקרא שופך דם. ואף שאינו כשפיכת דם האדם למעלתו ופחיתות הבהמה, מ"מ שפיכת דם איקרי. והשוחטה חוץ אין בדבר תועלת אלא נזק שעבר על מצות בוראו ואסור באכילה.

  :מצוה

זבחים ק"ו כריתות ב', ר"מ פי"ח י"ט ממעשה קרבנות, סה"מ ל"ת צ', סמ"ג לאוין של"ו, יראים ש"צ.

 :מקור 

קפו) {דברים שחייבים עלהים בחוץ}השוחט קדשים הראוים לקרבן חוץ ממקום שחיטתו בעזרה, אף על פי שהעלה בפנים במזיד חייב כרת ובשוגג חטאת.1 שחט בחוץ אחד מאיסורי המזבח, ושאינן ראוים לפנים פטור.2 השוחט עופות קדשים בחוץ חייב, ואם מלקן בחוץ פטור.3 בהמה כולה בפנים וצוארה בחוץ חייב, כולה בחוץ וצוארה בפנים חייב.4 שחט מחוסר זמן פטור.5 שחט בלילה חייב.6 שחט שעיר הנעשה מבחוץ קודם הגרלה חייב לדברי הכל, לאחר הגרלה מחלוקת הפוסקים.7 {הפטורים}שנים אחזו בסכין ושחטו פטורין.8 שנים שאחזו בבשר והעלו חוץ חייבין.9 הקריב חטאת העוף הבא על הספק, דעת הרמב"ם דפטור והראב"ד משיג עליו,10 ולהראב"ד הקריב אשם תלוי חייב. 11 וחייב על הזריקה גם כן, וה"ה בכל הקרבנות.12 שחט מיעוט סימנים בחוץ, וגמרם בפנים או להיפוך תלוי במחלוקת אי ישנה לשחיטה מתחלה ועד סוף גמ' חולין דף' ל'.13 כל הבא אל האהל מועד כגון אימורין קומץ ולבונה ונסכים וכו' חייבין עליו בחוץ.14 שחט כמה זבחים בחוץ בהעלם אחת אינו חייב אלא אחת.15 קדשי בדק הבית אינו חייב עליהם משום שחוטי חוץ אפילו בתמימים שלהם.16 {שאר פרטים}השוחט קדשי עכו"ם בחוץ חייב. ועכו"ם עצמו מותר להקריב קרבנותיו בבמה בחוץ לשם ה'.17 שחוטי חוץ אסורה בהנאה.18 ונוהג איסור זה בכל מקום ובכל זמן, והשוחט קדשים הראוים להקריב לפנים גם בזמן הזה במזיד חייב כרת ר"ל, ובשוגג חטאת קבוע בזמן הבית.19

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פי"ח מה' מעה"ק ה"ב ה'. 2 שם ה"ו ז'. 3 שם הי"ח. 4 שם הט"ו. 5 שם ה"ז. 6 שם הי"ז. 7 שם הי"א ובראב"ד. 8 שם הט"ז ופי"ט הי"ב. 9 שם פי"ט הי"ב. 10 שם פי"ח ה"י. 11 שם. 12 מנ"ח ר"מ שם פי"ט ה"ג. 13 עי' מנ"ח. 14 ר"מ שם ה"א ב' ג'. 15 הל' שגגות פ"ו ה"ב. 16 מל"מ הל' מעשה"ק פי"ט ה"א מנ"ח. 17 ר"מ שם הט"ז. 18 שם פי"ט מה' פסוהמ"ק הי"א ועי' מנ"ח. 19 שם פי"ט מה' מעשה"ק הט"ו.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations