קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קנא  
ומן המקדש לא יצא
מצות לא תעשה   פד  
ויקרא י' ז
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא יצאו הכהנים מן המקדש בשעת עבודה, שנאמר (ויקרא י' ז') ומפתח אהל מועד לא תצאו, ובכה"ג כתיב ומן המקדש לא יצא ולא יחלל, הוי אומר בשעת עבודה. משרשי המצוה להראות גודל וחשיבות העבודה, שלא יניחנה ולא יחליפנה בשום דבר שבעולם. גם כי ודאי נראה זלזול למי שצוה בעבודה שיניח כהן המשרת עבודת הקדש ויצא לעסק אחר, כי מראה בעצמו שיש בעולם דבר גדול מעבודת ה', אחר שהיא נדחת בשביל דבר אחר אפילו לפי שעה. ולכן הזהיר עליה במיתה. לבד כי הכהן הופרש לעבודת הקדש, והוא צריך להיות מחשבתו פנויה בכל הזמן שם לקשר עולמות, וכאשר יצא יפריד ממנו המחשבה ויפסוק הקשר ויצא לחוץ ידבר.

  :מצוה

סנהדרין י"ח הוריות י"ב זבחים י"ט, ר"מ פ"ב מביאת מקדש, סה"מ ל"ת קס"ה.

 :מקור 

קנא) {יציאתו בבשעת עבודה}אחד כהן גדול, ואחד כהן הדיוט שעוסק בעבודה והניחה באמצע ויצא לחוץ, אפילו חזר מיד עובר אלאו זה, ובמזיד חייב מיתה בידי שמים,1 ובהתראה מלקות.2 ואין חלוק אם יצא מן המקדש מחמת שום סיבה בעולם, יצא משום פקוח נפש מותר דדוחה כל התורה, וביומא3 ר"ע דורש מעם מזבחי תקחנו למות ולא מעל מזבחי, אבל להחיות אפילו מעל מזבחי.4 {כהן אונן}כהן הדיוט שמת לו מת שצריך להתאבל עליו באמצע העבודה, אסור לו לצאת, ואינו משלים את העבודה משום דנעשה אונן ואינו עובד אלא נותנה לכהן אחר לגמרה ואחר כך יצא,5 ולדעת רש"י יומא6 משלים העבודה שהתחיל בה בהיתר ויוצא. כהן הדיוט אינו מקריב אונן.7 משוח מלחמה דינו ככהן הדיוט לדינים אלו.8 כהן הדיוט שעבד אונן מחלל העבודה,9 ואינו לוקה מפני שאינו לאו מפורש.10 המפסיק באמצע עבודה ולא יצא מבית המקדש אינו עובר.11 מוסיף עליו כהן גדול שלא יצא מן המקדש כלל, ועובד אונן,12 ועיין מל"מ13 אי גם מתחיל בעבודה אונן או אסור להתחיל מדרבנן. ולא ילך אחר המטה,14 ונחלקו אי מדאורייתא או מדרבנן.15 ואין חילוק בין חול לשבת ויו"ט בדין אונן לקדשים.16 נוהג בזמן הבית בזכרי כהונה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ב מה' ביאת מקדש ה"ה. 2 שם פי"ט מה' סנהדרין ה"ב. 3 דף פ"ה סע"א. 4 מל"מ הל' ביאת מקדש שם. 5 ר"מ שם ה"ו ומל"מ. 6 דף י"ג סע"ב, ולעי' מל"מ שזה אליבא דר' יוסי. 7 ר"מ הל' ביאת מקדש שם ה"ו. 8 מנ"ח ע"פ הוריות י"ב ע"ב. 9 ר"מ פ"ב מה' ביאת מקדש ה"ו 10 שם ה"ז וכ"מ. 11 מנ"ח. 12 ר"מ שם ה"ו. 13 שם. 14 ר"מ פ"ה מה' כה"מ ה"ה. 15 עי' כ"מ שם ורמב"ן על התורה ויקרא כ"א י"ב ובסה"מ לאוין קס"ה ומנ"ח. 16 עי' מנ"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations