קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קלז  
שלא לאכול מנחת כהן
מצות לא תעשה   עה  
ויקרא ו' ט"ז
 
 
   

משרשי המצוה כיון דהמנחה הוא דבר מועט, ואם הוא עצמו היה אוכל אותה הוי כאלו אפה פת לעצמו ולא הקריב קרבן מנחה כלל, ובשאר המנחות כהנים אוכלים ובעלים מתכפרים, ובמנחת כהנים מי אוכל הנותר (הרמב"ם במורה והרמב"ן). ואין לומר שיאכלו כהנים אחרים, דלא מצינו חילוק באכילת קדשים בין כהן לכהן. ועד"ה שהכהן הוא איש חסד, ומנחתו למעלה למדתו, ולכן לא תאכל כי כלה לאש, כדי להרצות מדת האש, ולבנות אותו במי החסד ובחסד יכופר עון.

  :מצוה

סוטה נ"ג מנחות ע"ב מכות י"ח, ר"מ פי"ב ממעה"ק, סה"מ ל"ת קל"ח, סמ"ג לאוין שכ"ב.

 :מקור 

קלז) {מנחות של כהנים}כל המנחות קריבות לגבי המזבח נקמצות, ומקטירין הקומץ כולו לגבי המזבח, והשאר נאכל לכהנים, מנחת זכרי כהונה אינה נקמצת, אלא נותן על כולה מלח ומשליך אותה כולה על האש, וכל מנחת כהן בין מנחת חינוך שנתחנך לעבודה או מנחת חוטא או נדבה או חביתין כולן נשרפות על גבי המזבח ואינן נקמצות.1 אינה באה חמץ.2 האוכל ממנה כזית לוקה, ופחות מכזית אסור ככל חצי שיעור.3 בת כהן הנשואה לישראל או פנויה, מנחתה נקמצת ושיריה נאכלין.4 אשת כהן, בין בת כהן בין בת ישראל, נקמצת מנחתה ואין שיריה נאכלין מפני חלק הבעל, ואין כולה לאשים מפני חלקה, אלא הקומץ קרב לעצמו והשיריים מפזרין על בית הדשן.5 {שאר קרבן כליל}ובכלל הלאו האוכל כזית מן האימורין בין קודם זריקה ובין לאחר זריקה, וגם האוכל מבשר עולה שכולה כליל לוקה מלאו זה, ער"מ פי"א ממעה"ק. כהן המתנדב שמן כולו לאשים, ובישראל קומץ ונקרב על המזבח והשיריים נאכלין לכהנים.6 {המוזהרים}ונוהג איסור זה בזמן הבית בזכרים ונקבות. והמנ"ח ס"ל דגם ב"נ מוזהר על אכילת קדשים,7 והצל"ח בפסחים ע"ג ע"א לא ס"ל כן, וז"ל הצל"ח שאף שבלי ספק שהישראל אסור הי' ליתן קדשים לב"נ, היינו שהישראל אסור ליהנות, אבל אין האיסור על הבן נח שלא יאכל קדשים ע"כ, ועיין שו"ת (ח"ג סי' קצ"ד) מה שהארכתי בס"ד.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פי"ב מה' מעה"ק ה"ט. 2 שם הי"ד. 3 שפ פי"א ה"ג. 4 שם פי"ב ה"י, ועי' ראב"ד וכ"מ. 5 שם הי"ב. 6 מנ"ח ור"מ שם פט"ז הי"ד. 7 משום גזל, עי' מנ"ח מצוה י"ד.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations