קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קלח  
דיני קרבן חטאת
מצות עשה   סג  
ויקרא ו' י"ח
 
 
   

משרשי המצוה שמעשי בני אדם נגמרים במחשבה בדיבור ובמעשה, לזה צריך כפרה כנגדן. וכנגד המעשה יסמוך ידיו עליו, וכנגד הדבור יתודה בפיו, וכנגד המחשבה ישרף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, והכרעים כנגד ידיו ורגליו של אדם העושה. ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו בנפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותו את כל אלה כי חטא לאלקיו בגופו ובנפשו, וראוי לשפוך דמו ולשרוף גופו, אלא חסדי הבורא שלקח תמורה וכופר הקרבן הזה שיהיה דמו תחת דמו נפש תחת נפש וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו, והמנות לחלקו למורי התורה להחיותם ושיתפללו עליו (הרמב"ן). ובא הציווי לשחטה בצפון ולקבל דמה בכלי שרת בצפון. כי מצפון תפתח הרעה, והרוצה להעשיר יצפין, וישמן ישורון ויבעט. וא"כ צד הצפון גרמה לו חטאו, ולכן שחיטתו בצפון, ולשחוט אותה מדה הרעה ולתקנה. ועד"ה העולה קדש קדשים, מי שרוצה לעלות בקדושה שחיטתן בצפון, צריך לשחוט ולמאס בזהב ובכסף שהוא מצפון זהב יאתה.

  :מצוה

זבחים נ"ג, ר"מ פ"א ה' ז' ח' ממעה"ק, סה"מ מ"ע ע"ט, סמ"ג עשין קפ"א.

 :מקור 

קלח) חטאות באין מה' מינין, כבשים עזים בקר תורים ובני יונה.1 ובאין לציבור ויחיד. אלו הן חטאות הצבור, של ר"ח ושל מועדות שעירי ע"ז ופר העלם דבר של צבור.2 כל חטאות הצבור באין מן העז ומן הבקר זכרים,3 ואין בהן סמיכה, חוץ משעיר המשתלח, ופר העלם דבר של צבור.4 כל חטאות הצבור נאכלין חוץ משעיר של יום הכפורים ושעירי ע"ז ופר העלם.5 חטאות של יחיד כולם נקבות, ואינן באים מן הבקר ונאכלות, חוץ משעיר נשיא שהוא עז ונאכל, וחטאת כהן משיח שהוא פר ונשרף, והוא פר הבא על כל המצות, ופר שמביא כהן גדול ביום הכפורים ונשרף.6 ה' חטאות נשרפות, שתים ליחיד ושלש לצבור.7 {סדר הקרבתו}סדר עבודתו, מכניסו לצפון העזרה ופניו למערב, והסומך עומד במזרח ופניו למערב,8 וסומך בשתי ידיו על ראש הקרבן בכל כחו, ולא יהיה דבר חוצץ בין ידיו לראש הקרבן,9 ומתודה אנא השם חטאתי עויתי פשעתי ועבירה פלוני עשיתי וחזרתי בתשובה לפניך וזו כפרתי.10 ותיכף נשחט הקרבן בצפון.11 זר כשר לשחיטה,12 אלא שהכהנים עשו מעלה ביניהם שלא ישחוט זר. כהן מקבל דמו בכלי שרת בצפון, עולה בכבש, טובל אצבעו הימין בדם בכל הזיה והזיה וסומכו באגודל מכאן ובאמה מכאן ונותן ד' מתנות על ד' קרנות המזבח למעלה מחוט הסקרא.13 מפריש האימורין ומולחן וזורקן על האש על המזבח החיצון,14 ושאר בשר נאכל לזכרי כהונה,15 ליום ולילה עד חצות.16 העור מתחלקת לכהנים.17 חטאות הנשרפין נשרפים עם העור בחוץ.18 {פסולים בחטאת}מחשבת שינוי השם או שינוי בעלים פוסל בחטאת.19 עשה העבודות בסתם עלו לבעלים.20 ניתז מדמו על הבגד טעון כיבוס בעזרה במים, ודין זה אינו נוהג בשום קרבן רק בחטאת בהמה ולא בחטאת העוף.21 נטמא הבגד מכניסו פחות פחות משלש22 (ועיין לעיל מצוה ק"א לענין שאר בגדים). ונוהג בזמן הבית בזכרי כהונה. והרמב"ן ז"ל לא יחשב חטאות והאשם והעולה והשלמים מחשבון המצות, כי עיקר המצוה הקרבת הקרבן וסדר עשייתן הוא חלק מהמצוה.

 :משנה הלכות   
1ר"מ פ"א מה' מעשה"ק ה"ח ט'. 2 שם ה"ה. 3 שם הט"ו. 4 שם פ"ג ה"י. 5 שם פ"א הט"ז. 6 שם הט"ו. 7 שם הט"ז. 8 שם פ"ג הי"ד. 9 שם הי"ג. 10 שם הט"ו. 11 שם הי"ב. 12 ר"מ הל' ביאת מקדש פ"ט ה"ו הל' מעשה"ק פ"ה ה"א. 13 שם ה"ז. 14 שם הי"ח פ"ז ה"א פ"י ה"ג. 15 שם פ"ז ה"א. 16 שם פ"י ה"ז ח'. 17 שם פ"ה הי"ט. 18 ם פ"ז ה"ב. 19 שם הל' פסולי המוקדשין פט"ו ה"ד ה"ז. 20 כ"מ הל' מעשה הקרבנות פ"ד ה"י. 21 ר"מ הל' מעשה הקרבנות פ"ח ה"א ב'. 22 שם הי"ט.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations