קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קכט  
מצות אשם ודאי
מצות עשה   נז  
ויקרא ה' כ"ה
 
 
   

משרשי המצוה כיון שיודע חטאו ואשמו יביא כפרתו, שהרי לא יוכל להשמט ולומר לא הייתי יודע, אלא יתבונן וישיב אל לבו איכה מלאו לבו לעבור את פי ה' ויצטער וישתדל לתקן את אשר עוות. ובמשיב את הגזילה שלא יאמר הרי השבתי את הגזילה ותקנתי חטאתי ומה לי עוד לעשות, הרי מעל. והמשל למי שהכה את חבירו ונתחייב קנס למלך, ונתפייס עם המוכה, ולא נשאר עליו רק תביעת המלך.

  :מצוה

הוריות ט' כריתות ט' זבחים נ"ד, ר"מ פ"ט משגגות ופ"א ממעילה ופ"ו מגזלה, סה"מ מ"ע ע"א, סמ"ג עשין רט"ו.

 :מקור 

קכט) {על מה בא אשם ודאי}על חמש עבירות אשם ודאי בא.1 א)ישראל התובע מחבירו ממון יותר משוה פרוטה המגיע לו, הן שגנב או גזל מאתו או הלווה או הפקד אתו או שתבעו שכר שכיר או שום ממון בעולם (חוץ מקרקעות ועבדים ושטרות או קנס) וכפר הנתבע ונשבע לו על זה על שקר, ואחר כך הודה במעות, חייב להחזיר לו הקרן וחומש, ולהביא איל בן שתי שנים לאשם, והוא אשם גזלות.2 ב) אשם מעילות המבואר לעיל (מצוה קכ"ז). ג) אשם שפחה חרופה, פירוש חציה שפחה וחציה בת חורין מקודשת לאיש, הבא עליה מביא איל בן שתי שנים.3 ד) על טומאת הנזיר מביא כבש בן שנתו.4 ה) מצורע כשנטהר מצערתו כבש בן שנה.5 אשבועת הגזלה ואשפחה חרופה מביא בין בשוגג בין במזיד,6 ועל המעילה אינו חייב אלא בשוגג.7 {שבועת הפקדון}ודעת הרמב"ם וראב"ד דדוקא הנשבע בשם,8 אבל הרמב"ן והרשב"א כתבו דבפקדון חייב אפילו נשבע בלא שם.9 ואין חלוק בין נשבע בפני ב"ד או שלא בפני בית דין,10 אלא שיהא בפני בעל דין או שלוחו.11 אם מחלו הבעלים הקרן והחומש מביא אשם לבד.12 מת, היורשין משלמין קרן וחומש מנכסיו, ומדרבנן מצוה לשלם משלהם, ואין מביאין אשם.13 תבעו חמץ שעבר עליו הפסח שאסור בהנאה ונשבע והודה, אף דתבעו דבר שאינו ממון בשעת כפירה, כיון דאלו מגנב בעי שלומי ובאותו הכפירה פוטר עצמו הוה ליה כפירת ממון וחייב לשלם קרן וחומש ואשם.14 ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות, וגם דין להוסיף חומש אינו נוהג בזמן הזה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ט מה' שגגות ה"א. 2 שם ה"ז. 3 שם ה"א הל' איסורי ביאה פ"ג הי"ג י"ד. 4 שם הל' נזירות פ"ו הי"א. 5 שם הל' שגגות פ"י ה"ג הל' מחוסרי כפרה פ"א ה"ג. 6 שם הל' שגגות פ"ט ה"א ז'. 7 שם ה"ח. 8 פ"ב מה' שבועות ה"ב ג'. 9 לח"מ שם. 10 ר"מ שם פ"ז ה"ט 11 שם ה"ו. 12 מנ"ח. 13 שם פ"ז מה' גזילה ה"ד ה' חו"מ סי' שס"א ס"ז. 14 שם פ"ג ה"ד ה'.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations