קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קכה  
לא ישים עליה שמן
מצות לא תעשה   עא  
ויקרא ה' י"א
 
 
   

משרשי המצוה מה שאמרו רבותינו ז"ל מנחות כ"ו, תניא ר' שמעון אומר בדין הוא שתהיה מנחת חוטא עני טעונה שמן ולבונה ונסכים כדי שלא יהא חוטא נשכר, ומפני מה אינה טעונה שלא יהא קרבנו מהודר. ואמר הגאון חוסר הנוי והריח מן החוטא כאלו יעוררהו לתשובה. גם שיאמר לו לגנות מעשיך היה קרבנך חסר כולם, עכ"ל. ותמהו המפרשים דבדיני מליקה כתיב ולא יבדיל, ופי' ז"ל כדי שיהא קרבן העני מהודר, אל תבהל להשיב, דתרי מיני עניות יש ושתי סיבות יש לו. יש עני כר' חנינה בן דוסא שדי לו בקב חרובין מערב שבת לערב שבת, והוא נולד במזלו העני והקב"ה רוצה להנחילו מרב טוב הצפון לצדיקים, ועני כזה אינו דלי דלות דעניות מעבירו על דעת קונו, אלא הוה בקרבן עוף. אבל עני מסיבה שניה הוא בדלי דלות דסלף בוגדים ישדם, ומחמת שרוב דרכיו מקולקלים ודרכו מסולף הקב"ה מיסרו בד4לי דלות, וכולי האי ואולי. ולכן בדלות אדרבה צותה התורה שיהא קרבנו מהודר, אבל בדלי דלות דודאי הוא בסיבת חטא לא יהא קרבנו מהודר, ע"כ (נח"ב).

  :מצוה

מנחות נ"ט, ר"מ פי"ב ממעשה"ק, סה"מ ל"ת ק"ב ק"ג, סמ"ג לאוין שכ"ח שכ"ט.

 :מקור 

קכה) {מעשי מנחת חוטא}מנחת חוטא מביא עשרון סולת חטים, לא פחות ולא יותר, ומיעוטו מעכב את כולו.1 ולא יתן עליה שמן ולבונה.2 ואם גבלה במים כשרה, דחרבה לא נאמר אלא משמן.3 טעונה הגשה במערב כנגד חודה של קרן דרומית מערבית ואינה טעונה תנופה.4 ולדעת הרמב"ם5 ורש"י6 הקמיצה אינה טעונה צפון, והתו' זבחים7 מספקא להו. {איסור נתינת שמן}נתן עליה שמן בין קודם קמיצה ובין על הקומץ פסלה, ואינו עובר אלא לאחר שקדשה בכלי.8 ושיעורו בכזית.9 נפסלה המנחה ואח"כ נתן עליה שמן לדעת הרמב"ם10 עובר, ור"ת חולק.11 נתן שמן על שיריה אינו עובר.12 נתן עליה שמן מצד אחד, אם יכול לסלק הקמח עם השמן מוסיף קמח אחר להשלים השיעור וכשר, כן פשיטא ליה למנ"ח. ולדידי קצת צ"ע דילמא כיון שנפסל כבר נפסל כולו, וקצת ראיה יש מדברי התוס' שכתבו נתן מצד אחד שמן ומצד אחד לבונה פטור על הלבונה, כיון דמנחה פסולה. ועיין מנ"ח מה שהקשה בזה, וי"ל דס"ל כיון דנפסל נפסלה כל המנחה, וצ"ע. נתן כלי שיש בו שמן או לבונה על גביה אינו עובר ולא פסול.13 ונוהגת בזמן הבית בזכרי כהונה, ולדעת המנ"ח בכל אישי ישראל.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פי"ב מה' מעשה"ק ה"ה. 2 שם ה"ז. 3 שם פי"א מה' פסוהמ"ק הי"ד. 4 שם פי"ב ממעשה"ק ה"ו. 5 שם הי"ב. 6 זבחים דף ס"ג ע"ב ד"ה מה חטאת טעונה צפון. 7 שם ד"ה מה חטאת טעונה צפון. 8 מנ"ח. 9 עי' מנ"ח ר"מ הל' פסוהמ"ק פי"א הי"ב. 10 הל' מעשה"ק פי"ב ה"ח ולעי' מל"מ ומנ"ח. 11 מנחות דף ס' ע"א ד"ה יכול בשני כהנים. 12 ר"מ הל' פסוהמ"ק פי"א הי"א. 13 שם הל' מעשה"ק פי"ב ה"ח.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations