קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קכא  
דין חטאת קבוע
מצות עשה   נב  
ויקרא ד' כ"ז
 
 
   

משרשי המצוה כי בעבור שמעשה בני אדם נגמרים במחשבה ובמעשה, צוה ה' כאשר יחטא יביא קרבן ויסמוך ידיו עליו כנגד המעשה, ויתודה בפיו כנגד הדיבור, וישרוף באש הקרב והכליות שהם כלי המחשבה והתאוה, וכרעיים כנגד ידיו ורגליו של אדם שעושים כל מלאכתו, ויזרוק הדם על המזבח כנגד דמו ונפשו, כדי שיחשוב אדם בעשותה כל אלה כי חטא לאלקים בגופו ונפשו. וראוי לו שישפוך דמו וישרוף גופו, לולא חסד הבורא שלקח ממנו תמורה וכופר הקרבן, שיהיה דמו תחת דמו, נפש תחת נפש. וראשי אברי הקרבן כנגד ראשי אבריו. והמנות צוה להחיות בהם מורי התורה שיתפללו עליו. ובקרבן התמיד בא בעבור שלא ינצלו הרבים מחטא תמיד, וגם הכהן המכפר צריך לראות את המתכפר ולכוין לכפרתו. ולכן עשו הכיור במראות הצובאות, כי כשכהן מקריב קרבן נשים, מסתכל בכיור ורואה בו פרצוף האשה המביאה הקרבן (רמב"ן וד"ע).

  :מצוה

כריתות ב' ופרק ג' שם שבת ס"ח ע"ג, ר"מ פ"א ו' ז' ט"ו משגגות, סה"מ מ"ע ס"ט, סמ"ג עשין רנ"ג, יראים שס"ג.

 :מקור 

קכא){חטאות היחיד} על שגגת מ"ג עברות, מביא אדם חטאת קבוע, אלא שיש חלוקים בקרבנות,שגג בע"ז מביא עז בת שנתה בין שהוא הדיוט או כהן גדול או מלך הכל שוין בו, שגג באחד משאר עבירות שיש בהם כרת ודוקא לא תעשה הדיוט מביא שעיר עזים או נקבה מן הכשבים, מלך מביא שעיר עזים לחטאת, כהן גדול מביא פר בן בקר לחטאת והוא נשרף.1 והחילוק בין הקרבנות יורה לכל בר דעת שיש טעם כמוס לכל פרט ופרט וסוד ה' ליראיו. {שגג בחלק מהעבירה}אינו חייב עד שיהא שוגג מתחילה עד סוף, שגג מתחלה וידע וחזר ושכח ושגג בסוף אינו חייב דהיתה ידיעה בינתיים,2 וידיעות מחלקות. שגג בכרת והזיד בלאו הוה שוגג, כרבי יוחנן,3 הזיד בכרת ושגג בקרבן לא הוי שוגג.4 שגג בכרת והזיד במיתת ב"ד חייב קרבן, ועי' במנ"ח. {עשה כמה עבירות}עשה עבירה כמה פעמים בהעלם אחד ואחר כך נודע לו, אינו חייב אלא חטאת אחד.5 עשה עבירות הרבה כמה פעמים בהעלם אחד כגון חילל שבת כמה פעמים, ובא על הנדה כמה ביאות, ואכל דם כמה פעמים, ואח"כ נודע לו, חייב על כל שם עבירה קרבן אחד.6 וצריך שיודע לו באיזה חטא חטא, כגון שאכל חלב ודם או שגג באחותו או נדה, ואינו יודע איזה מהם פטור, דעל חטאתו אשר חטא המבורר.7 בעל ב' נשים נדות ואינו יודע איזה מהן חייב קרבן.8 טעה בדבר מצוה כגון הוציא לולב ביו"ט שחל בשבת פטור מקרבן.9 {שינוי במעמד החוטא}חטא כשהיה נשיא, ואחר כך עבר מנשיאותו, מביא כשעת החטא.10 חטא כשהיה הדיוט ונתמנה להיות נשיא מביא כשעת החטא, אכל חצי זית חלב כשהוא הדיוט, ונתמנה להיות נשיא או להיפוך פטור מקרבן, דיש חלוק בקרבן ואין מצטרף. 11 {פרטי הקרבן}וחטאת קבועה פירושו שמביא קרבן קבוע בין לעני ובין לעשיר,12 והיא קדשי קדשים,13 וטעון סמיכה,14 ואינו טעון נסכים.15 ונוהג בזמן הבית בזכרים ונקבות.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"א מה' שגגות ה"ד. 2 שם פ"ב ה"א. 3 שבת ס"ט ע"א. 4 ר"מ שם ה"ב. 5 ר"מ שם פ"ה ה"א פ"ו ה"א פ"ו ה"ט. 6 שם פ"ו ה"ד פ"ז ה"ב. 7 שם פ"ב ה"ג פ"ח ה"ה. 8 שם פ"ב ה"ה. 9 שם ה"י. 10 שם פט"ו ה"ט. 11 שם ה"י. 12 עי' ר"מ שם פ"א ה"ג. 13 ר"מ הל' מעשה הקרבנות פ"א הי"ז 14 שם פ"ג ה"ו.. 15 שם פ"ב ה"ב.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations