קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה קכ  
דין פר העלם דבר של ציבור
מצות עשה   נא  
ויקרא ד' י"ג
 
 
   

משרשי המצוה לפי שהמחטיא את הרבים צריך כפרה גדולה, ואפילו בשוגג, כי שגגת תלמיד עולה זדון. ועל כן בהגיע אל הגדולים טעות בדבר ידוע, כי בחולשת השכל אירע להם שנתעורו עיניהם ולא ראו כדכתיב ונעלם דבר מעיני העדה, והחטיאו את הרבים, על כן יבואו אל הבית אשר שפע השכל עליו, ויעשו מעשה הקרבן ויפתחו עיניהם וישיבו אל לבם ויבקשו כפרה, ומתוך מחשבת טהרה זו ישגיחו וישכילו בכל הוראתם לעולם. הקרבן בא משל ציבור שהם עשו מעשה החטא, וגם בלי דעת נפש לא טוב. והכתוב הקיל על היחידים שלא יצטרך כל יחיד ויחיד להביא קרבן על שגגתו, אלא כל שבט ושבט יביא קרבן אחד על כל השבט, שהדבר קרוב לאונס ולא אונס גמור. ועד"ה כי יש למעלה ע' סנהדרין ועליה ראש אחד, והמשכיל יבין. (מצ"ד מצוה תכ"ה).

  :מצוה

הוריות פרק א' ב', ר"מ פי"ב משגגות, סה"מ מ"ע רי"ח, סמ"ג עשין רי"ז.

 :מקור 

קכ) {הוראת ב"ד ומעשה קהל}אין הב"ד מביא קרבן עד שיהיו סנהדרי גדולה של שבעים ואחד וראש ב"ד עמהם בשעה שהורו, ויהיו כולם ראוים להוראה, ויטעו רובם בדבר שהורו בו, ואינם חייבים עד שיורו בפירוש לעם מותרים אתם לעשות.1 ואינו חייב עד שיעשו הקהל או רובם על פיהם,2 כלומר שסוברים שבדין הורו, ולא ידעו שטעו.3 ואינם חייבים עד שיורו בעבירה שחייבים על זדונה כרת ועל שגגתה חטאת קבוע,4 ושיורו לבטל מקצת ולקיים מקצת המצוה.5 הורו לעקור כל המצוה אינם חייבים בקרבן, דאין זה הוראה אלא שכחה וכן לא בדבר שהצדוקים מודים בו.6 {מעשה הקרבן}והפר שהביאו נשרף. הורו בע"ז מחוייבים להקריב פר לעולה ושעיר לחטאת.7 שחיטתן בצפון וקבול דמן בכלי שרת בצפון.8 ודמן טעון הזיה על הפרוכת, ועל מזבח הזהב שבהיכל, ד' מתנות על ד' קרנות.9 שירי הדם היה שופך על יסוד מערבי של מזבח החיצון,10 ומקטיר האימורין ע"ג מזבח החיצון.11 חסר אחד מכל התנאים, הבית דין פטורין מקרבן וכל מי ששגג מביא חטאת קבוע כיחיד ששגג.12 {מהו קהל}ויושבי ארץ ישראל קרוין קהל לענין היכי דבעי רוב קהל, וז' שבטים הוו רוב, היו רק ז' שבטים בארץ ישראל וחטאו ד' שבטים, והם רוב שבטי ארץ ישראל, ומיעוט הקהל כגון שהשלשה שבטים מרובים באוכלסין, לא מקרי רוב קהל דבעינן דוקא רוב של כל שבטי ישראל. ושבט אחד אקרי קהל, ומנשה ואפרים נחשבו לשבט אחד לענין זה.13 ונוהג בזמן הבית בסנהדרי גדולה.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ הל' שגגות פי"ב ה"ב. 2 שם ה"א ב'. 3 שם ה"ב. 4 שם ה"א. 5 ר"מ שם פי"ד ה"ב. 6 שם ה"א ב'. 7 שם פי"ב ה"א. 8 שם פ"ה ממעשה"ק ה"ב ג' 9 שם הי"ג. 10 שם הי"א. 11 שם הי"ח. 12 שם פי"ג מה' שגגות ה"א. 13 שם פי"ב ה"א פי"ג ה"ב.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations