קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה רסז  
דין חללה לכהן
מצות לא תעשה   קסב  
ויקרא כ"א ז
 
 
   

הזהיר הקב"ה שלא ישא כהן בין גדול ובין הדיוט אשה חללה ויבעול אותה, שנאמר (ויקרא כ"א ז') וחללה לא יקחו. משרשי המצוה מה שנתבאר במצוה הקודמת באיסור זונה, וכל שכן החללה שחמורה שזנתה בפסולי ביאה לה, ודאי מזגה רע והאיך תהנה היא מן הקדושה, והיא לא שמרה חוק וברית הקדושה. ולא תימא דירושת אביה היא לה, קמ"ל דובת איש כהן כי תחל לזנות את אביה היא מחללת. ואם היתה חללה מלידה, אף שלא עשתה איסור מדעתה, עון אבותיה עליה ועונותיהם תסבול, וזה מן הראוי כממזר הנולד מפסול ביאה, וכגוי שנולד אצל עכו"ם שלא זכו להם אבותיהם, אדרבה קלקלו להם.

  :מצוה

הציונים ומראה מקומות עיין מצוה רס"ו.

 :מקור 

רסז) {גדרי האיסור}כל כהן שנשא אשה חללה ובא עליה לוקה.I קידש ולא בעל אינו לוקה.II בעל ולא קידש מחלוקת הפוסקים היא, עיין מצוה הקודמת. {גדרי חללה}וחללה היא אשה מפסולי כהונה הנבעלת לכהן,III הבנים שנולדו ממנה הם חללים עד אלף דור ולעולם, אם ילדה זכר הרי הוא נתחלל מן הכהונה ודינו כזר, ואם ילדה בת הרי היא חללה וכהן הנושא אותה לוקה, ישראל שנשא חללה בתו כשרה לכהונה.IV כהנת מותרת לינשא לישראל, ואפילו לחלל ולגר ולמשוחרר.V כהן שבא על הערוה מן העריות חוץ מנדה, או על אחת מכל חייבי לאוין השוין בכל, בביאה ראשונה עשאה זונה ולא חללה, בא עליה שנית בין הוא בין אחר שהוא פסול נעשית חללה, וזרעה מביאה ראשונה אם נתעברה ממנו לא הוי חללים, ומביאה שניה ואילך נעשים חללים.VI ולשיטת הגר"א באה"ע סי' ז' מחייבי כריתות לעולם לא הוי חללה, וחללה לא הוי לשיטתו אלא מפסולי כהונה. ועיין שו"ת ח"ב סי' כ"ה בירור גדול בזה בס"ד. ממזרת אי נעשית חללה תלוי בשיטות הנ"ל, ונ"מ דאם בא על ממזרת אינו לוקה אלא משום ממזרת ולא משום חללה, ועיין אה"ע ובספרי הנ"ל. {שאר פרטים}אלמנה לכהן גדול, גרושה וחלוצה לכהן הדיוט הן עצמן מתחללות.VII ואין הכהן הבא על החללה נעשה חלל לעולם אף שזרעו מחולל.VIII כהן שבא על החלוצה הולד חלל מדברי סופרים, ואינו מטמא למתים, ואינו אוכל בתרומה, ולא ישא גרושה, ואם נשאת לא יוציא.IX ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרי כהונה. ולא הוזהרו נשים כשרות להנשא לפסולין הראוין בקהלX ולהן.

 :משנה הלכות   
I ר"מ פי"ז מהל' איס"ב ה"ב. II שם ה"ד. III ר"מ שם פי"ט ה"א. IV ר"מ שם הי"ד אה"ע סי' ז' סט"ז. V אה"ע שם סכ"ב. VI ר"מ שם ה"ה אה"ע שם סי"ד. VII ר"מ שם ה"א ה' ו'. VIII שם ה"א אה"ע שם סי"ג. IX שם ה"ח י' אה"ע שם סי"ט כ'. X שם הי"א.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations