קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה סא  
דיני מפתה
מצות עשה   ל  
שמות כ"ב ט"ו
 
 
   

משרשי המצוה מה שחלקה התורה בין אנוסה למפותה, כי דרך העולם להיות בחורי חמד מפתים בתולות בנות גדולים היפות, ואיננו הגון שיהא החוטא נשכר, ולכן לא חייבו התורה לישאנה בעל כרחה, ובעבור שגם היא חטאה לא נתן עונש שישאנה בעל כרחו ודי שישלם קנס. ודרך בני הגדולים לאנוס בנות הפתוחים במעלה, אשר אין כח לעמוד נגדם, ולכן אמר באונס ולו תהיה לאישה. ועל דרך הרמז וכי יפתה, זה היצה"ר, בתולה, זה כנ"י כדכתיב קום בתולת ישראל (עמוס ה'), אשר לא אורשה, שלא נתקדשה ואין בו קדושה, מהר ימהרנה לו, שע"י עבירה זו תשמע לו כאשה, ואם מאן, ויעשה תשובה, ימאן, השי"ת שהוא אביה, לתתה לו, ויפרוק חטאו בצדקה ויעשה תשובה ויבזה עצמו בבשת ופגם ויסלח לו.

  :מצוה

כתובות פרק ג', ר"מ פ"א מנערה בתולה, סה"מ מ"ע ר"כ, סמ"ג עשין נ"ג, אה"ע סי' קע"ז.

 :מקור 

סא) {חיובי ולדינהי מפותה}המפתח בתולה מבת ג' שנים ויום אחד עד שתבגר, משהערה בה חייב קנס חמישים שקל כסף לאביה.1 בא עליה שלא כדרכה נחלקו הפוסקים2 אי חייב קנס. אין לה אב פטור דמחלה ליה.3 ומצוה לישאנה.4 הסכים אביה לכנסה פטור מקנס,5 ואין הקנס של חמשים, רק דמי הנאת שכיבה בלבד, וחייב עוד לתת בושת ופגם לאביה אפילו כנסה מדעתו, לפי יחוסה וחשיבותה.6 וכותב לה כתובה כשאר הבתולות.7 {דיני אנוסה}כל שבעל בעיר בחזקת מפותה ובשדה בחזקת אונס עד שיביאו עדים להיפך.8 המאנס חייב לישאנה בעל כרחו ולו תהיה לאשה כל ימיו.9 לא רצה האב או מיאנה להיות לו אשה משלם קנס לאב,10 אין לה אב קנסה לעצמה,11 ויש לה דמי צער.12 {נשים שאין להן קנס}ואלו שאין להם קנס, הבוגרת, והממאנת, והאילונית השוטה, והחרשת, ושיצא עליה שם רע בילדותה בעדים שתבעה אותם לזנות עמהם, המגורשת מן הנשואין,13 המאנס חייבי כרת, או מלקות,14 חייבי מיתה,15 מתה קודם שעמדה בדין,16 גיורת ושבויה, ומשוחררת שנתגיירו ושנשתחררו ושנפדו יותר מבת ג' שנים17 כל אלו אין להם קנס. חייבי עשה יש להם קנס.18 חציה שפחה וחציה ב"ח ספק אי אית לה קנס.19 ודעת הר"מ20 דכל שיש לה קנס יש לה בשת ופגם, אין לה קנס אין לה בשת ופגם אם נתפתה חוץ מבוגרת, והטור והאחרונים תפסו עליו, וצ"ע אבעל מצות השם שסתם כדברי הרמב"ם בזה. ונוהג בב"ד סמוכין בזמן שדנין דיני קנס, אבל שישאנה מצוה גם בזמן הזה ודנין בכ"מ ובכ"ז. סב

 :משנה הלכות   
1ר"מ פ"א מה' נערה בתולה ה"א אבה"ע סי' קע"ז ס"א, מנ"ח ע"פ תךוס' סנהדרין ע"ג ע"ב ד"ה משעת. 2 עי' ר"מ שם ה"ח ורש"י ותוס' סנהדרין דף ע"ג ע"ב ור"ן כתובות דף י"ד ע"ב מדפי הרי"ף. 3 חינוך, ועי' מנ"ח בשם ר"מ שם פ"ב הי"ב ותוס' סנהבדרין ע"ג ע"ב. 4 אה"ע שם ס"ה. 5 ר"מ שם פ"א ה"ג ובטור אבה"ע שם. 6 ר"מ שם פ"ב ה"א ג' אה"ע שם וברמ"א. 7 שם פ"א ה"ג. 8 שם ה"ב. 9 ר"מ שם ה"ל ד' אה"ע שם ס"ג. 10 שם ה"ד. 11 חינוך כאן ובמצוה תקנ"ז, ר"מ שם פ"ב הי"ב. 12 ר"מ שם פ"ב ה"א אה"ע שם ס"א. 13 שם פ"א ה"ט אה"ע שם ס"ד בהג"ה. 14 שם הי"א. 15 שם הי"ב. 16 שם הי"ד. 17 שם ה"י. 18 שם הי"ב. 19 מנ"ח ועי' פמ"ג פתיחה כוללת או"ח. 20 ר"מ שם פ"ב ה"ט.
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations