קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה נט  
דיני שומר שכר והשוכר
מצות עשה   כח  
שמות כ"ב ט
 
 
   

משרשי המצוה מה שמחויב בגניבה ואבידה לפי שקבלו אחריות עליהם, ופטור מאונסים דכיון דשניהם, השומר ובעל הממון, משתתפין בתועלת, שהשומר מקבל ממון שמירתו והשוכר מקבל שכירות עבור חפצו מהשוכר, ולזה נחלקו הנזקים בין שניהם. מה שיבא מנזק מפני מיעוט השמירה הוא מכיס השומר, והיינו גניבה ואבידה, והנזקים שאין תחבולה למונעם, והוא שבורה ושבויה ומתה, הם מכיס בעל הממון. ורמז יש שאנחנו שומרי שכר על התורה ומצות, שהתורה יעדה לנו שכר פירותיהם בעולם הזה והקרן לעוה"ב, ועלינו לשמרם, ואם נתעצל בקיומם ובשמירתו אנו חייבים בתשלומין, ואונס רחמנא פטריה.

  :מצוה

ב"ק פרק ו' ופרק ח' שבועות פרק ה', ר"מ פ"א משכירות, סה"מ מ"ע רמ"ג, סמ"ג עשין פ"ט, חו"מ סי' ש"ג עד ש"ו.

 :מקור 

נט) {דיני שומר שכר ושוכר}השומר פקדון חבירו בשכר, או שכר בהמה או מטלטלין מחבירו ונגנב או נאבד חייב בתשלומין, 1 ואפילו לא שילם לו עדיין השכר.2 נאנסו כגון נשברו או נשבו או מתה הבהמה פטור מתשלומין וחייב שבועה לאמת דבריו.3 נתן לו פחות משוה פרוטה לא הוה שומר שכר.4 {גדרי שכר}הנהנה בשוה פרוטה, אפילו לא נתן, נעשה הנפקד על ידי זה ש"ש.5 המפקיד אצל חנוני מעות מותרים ה"ל ש"ש כיון דיש לו רשות והשתמש בהם, קשורים לא הוי ש"ש.6 שומר אבידה או מלוה על המשכון דעת הר"מ7 דהוי ש"ש משום פרוטה דר' יוסף והרבה חולקין.8 ועיין חו"מ סי' ע"ב ורס"ז, ובנתיבות סי' ע"ב סקי"ט כתב דגבאי צדקה לא הוי ש"ש משום פרוטה דר"י דלא הוה בכלל עוסק במצוה פטור מן המצוה כיון שאין עליו חיוב להיות גבאי צדקה, ודבריו תמוהין מתש' מהרי"ק שורש ו' ,ועיין ש"ע או"ח סי' ל"ח ס"ח, ומג"א סק"ח שם, ונדרים ל"ג ע"ב, ובערוך השלחן סקי"א שם, ובשו"ת יד אליהו סי' נ"ד ובתשובה 9 הארכתי בזה. ובגבאי צדקה מיהו פטור משום דמעות עניים והקדש פטור.10 {שאר פרטי דינים}שומר שכר אינו יכול לחזור תוך הזמן.11 נאנס צריך המפקיד לשלם לו שכרו משלם.12 ונראה דאם נאנס בתוך הזמן יכול המפקיד ליתן לו פקדון אחר כעין זה שישמור לו משך הזמן שנשאר ואם לא רצה אינו חייב לשלם לו.13 שוכר שכלה הזמן הרי הוא כשומר חנם מכאן ולהבא עד שיחזיר.14 שוכר (וכן שומר שכר ושאר שומרים) בבעלים פטור.15 ונוהג בכל מקום ובכל זמן בזכרים, והתשלומין נוהגין בכל אישי ישראל.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"א מה' שכירות ה"ב חו"מ סי' ש"ג ס"א ב'. 2 מנ"ח. 3 ר"מ שם חו"מ שם ס"ג. 4 ש"ך שם סק"א. 5 מנ"ח ע"פ דין חנוני שבחו"מ סי' רצ"ב ס"ז ודין אומן שבסי' ש"ו ס"א. 6 ר"מ פ"ז מה' שאלה ה"ו ז' חו"מ סי' רצ"ב ס"ז. 7 פי"ג מה' גזילה ה"י. 8 רמ"א סי' רס"ז סעי' ט"ז. 9 משנה הלכות ח"ד סי' רכ"ד. 10 ר"מ הל' שאלה ופקדון פ"ה ה"א חו"מ סי' ש"א ס"ו. 11 הרב במגיד שם פ"ז הי"א חו"מ סי' רצ"ג ס"א. 12 הרב המגיד הל' שכירות פ"ב ה"ב ש"ך חו"מ סי' ש"ג ס"ק ה'. 13 עי' נתה"מ סי' ש"ג ס"ק ב'. 14 חו"מ סי' ד"ש ס"ו וסי' שמ"ג ס"ב. 15 ר"מ הל' שאלה לופקדון פ"ב ה"א וב' חו"מ סי' רצ"א סעי' כ"ח. ס
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations