קריאה מאת גדולי הדור בעד לימוד מצוה יומית

תפילה קצרה לפני הלימוד

הקדמה

שער ספר מצות המלך

מצוה נז  
דיני שומר חנם
מצות עשה   כו  
שמות כ"ב ו
 
 
   

משרשי המצוה לפי שהשומר חנם אין לו תועלת כלל מזה, שלא קבל שכר על שמירת הפקדון אלא גומל חסד הוא, ולכן פטור מן הכל חוץ מן הפשיעה דדמי למזיק בידים. ועד"ה לפמ"ש במדרש הנעלם על פסוק חדשים לבקרים רבה אמונתיך, שהאדם מפקיד הנשמה בכל לילה והקב"ה נאמן בפקדונו אשר הפקד אתו ומחזיר נשמתו בכל יום חדשה, ולפעמים הוא שומר חנם שאין לו זכותים, והוא מושך מצד החן וחסד ונותן לו מתנת חנם כי חנון ורחום הוא. והנשמה הוא פקדון באדם וצריך להחזירה לבעליה (הקב"ה), לכן צריך להזהר שלא להשתמש בה שלא לצורכה כמו בפקדון ולא למעול בה.

  :מצוה

ב"ק פרק ט' וב"מ פרק ג', ר"מ פ"ד מפקדון, סה"מ מ"ע רמ"ב, סמ"ג עשין פ"ח, חו"מ סי' רצ"א.

 :מקור 

נז) {חיובי שומר חנם}שומר חנם (במטלטלין) פטור בכל חוץ מן הפשיעה, וחייב לישבע שאינו ברשותו שבועה דאורייתא, ומגלגלין עליו שלא פשע ושלא שלח בה יד.1 הביא עדים שאינו ברשותו פטור משבועה.2 שמירה בבעלים פטור אף מפשיעה.3 פשע לענין אש, ולא נשרף אלא נגנב, חייב דתחילתו בפשיעה וסופו באונס חייב,4 אבל מתה פטור.5 {דיני שמירה}השולח יד בפקדון אפילו על ידי שליח חייב בכל האונסין.6 אינו חייב בשמירה עד שמשך הפקדון.7 קבל עליו לשמור כסף ונמצא של זהב אינו חייב אלא כסף.8 כלה הזמן שקבל עליו, כל זמן שלא החזיר לבעלים הוה שומר חנם.9 שומר שמסר פקדון לאשתו ובני ביתו ולא שמרו כראוי חייבין לשלם, ואם אין להם, בעל הבית משלם, שאל"כ כל אדם שיפקידו אצלו פקדון יאכלוהו בני ביתו ויפטר.10 דיני השמירה הכל לפי המקום והזמן ששומרין שם אותן הדברים.11 הפקיד ערב שבת עם חשיכה כסף אין צריך לקברו ולהטמין בקרקע עד מוצש"ק.12 {יוצאים מן הכלל}רקעות ועבדים ושטרות אין בהם דין שומרים, וכן הקדש ומטלטלין של עכו"ם אין להם דין שומרין.13 שומר חנם שהתנה להתחייב בכל האונסין חייב אפילו בלא קנין.14 ונוהג בכל מקום ובכל זמן ובכל ב"ד.

 :משנה הלכות   
1 ר"מ פ"ד מה' פקדון ה"א חו"מ סי' רצ"א ס"א וסי' רצ"ד ס"ב. 2 ר"מ הל' שכירות פ"ג ה"א חו"מ סי' רצ"ד ס"ב ועי"ש בנתיבות סק"ב. 3 ר"מ פ"א מה' שכירות ה"ג חו"מ סי' רצ"א סכ"ח. 4 ר"מ פ"ד מה' פקדון ה"ו חו"מ סי' רצ"א ס"ו. 5 ר"מ שם פ"ג ה"י חו"מ שם ס"ט. 6 ר"מ הל' גזילה פ"ג הי"א חו"מ סי' רצ"ב ס"ה. 7 ר"מ פ"ב מה' שכירות ה"ח חו"מ סי' רצ"א ס"ה בשם יש מי שאומר, והש"ך שם ס"ק יג כתב שכן עיקר. 8 חו"מ סי' רצ"א ס"ד. 9 מנ"ח. 10 רמב"ם הל' פקדון פ"ד ה"ט חו"מ שם סעי' כ"ד. 11 חו"מ שם סעי' י"ח ברמ"א. 12 ר"מ פ"ד מה' פקדון ה"ה חו"מ שם סט"ז. 13 ר"מ פ"ב מה' שכירות ה"א חו"מ סי' ש"א. 14 ר"מ שם ה"ט חו"מ סי' רצ"א סכ"ז. נח
 :מראי מקומות
 
מצוה הבא         מצוה הקודם    
 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations