Search through text and download PDF files of over 100 tshuvos seforim. For a list of tshuvos and other seforim, click on the menus above.    
מצוה שפח 
שנצטוו הכהנים והלוים לשמור המקדש
מצות עשה   קנה 

Sign up for daily mitzvah emails!
הרשם לקבלת דואר אלקטרוני של המצוה היומית!


:חיפוש לפי מילים

:כתוב מלה אחת לחיפוש
 
חפש רק בתשובות :כתוב מלה שניה לחיפוש
חפש שאר ספרים
חפש כל הספרים :distance / הכנס מספר לטווח
 
 
Search Instructions:חיפוש לפי סדר א-ב

  


קהלות ישראל מכתבים המשך 1‏ספר

קהילות ישראל

משנה הלכות

והוא

חילופי תשובות במשא ומתן של תורה, בחידוש והלכה

בין

כ"ק מרן הגה"ק, ראש גולת אריאל

רבי יעקב ישראל קניבסקי זצוקלה"ה

מסטייפלא

בעל הקהילות יעקב

ויבלחט"א

כ"ק מרן הגאון האדיר, אביר הרועים

רבי מנשה קליין שליט"א

אדמו"ר וגאב"ד אונגוואר יע"א

בעל המשנה הלכות

מהדורא תניינא

יו"ל ע"י

מכון משנה הלכות גדולות

ושנ"ת גאולי באה לפ"ק

הקדמה

אמר מנשה ברגשי לב שמח וברוח נמוכה הנני כותב שורות אלו מעין הקדמה לספר "קהלות ישראל" אשר יצא לאור ע"י כולל דישיבתנו הקדושה בקרית אונגוואר ירושלים עיה"ק לפני כעשר שנין, והסכימו עכשיו לחזור ולאדפוסי אידרא ולהפיצו בין לומדי ואוהבי תורה לכבוד הבר מצוה של בן ידידי היקר מאד נעלה משפחת ויטמאן ובניו הי"ו. והנה אז בשעת ההוצאה לא היתה לבי וראשי אתי עמי מחמת הצער הגדול והאבילות שנפלה על עם ישראל בכלל ועלי בפרט בהלקח מאתנו ארון אלקים האי סבא קדישא קוה"ק מרן הגאון ר' יעקב ישראל קנייבסקי זצוקללה"ה [הסטייפלער], ולא יכולתי לכתוב אף כמה מילין לכבוד התורה, כי מצטער פטור, אמנם למשך שנים וכבר אמרו ז"ל ועל המת שישתכח מן הלב, וידוע דלב הוא רגשי גשמיים וטבעיים, והמוח הוא השגת הרוחניים, וזה שאמרו ז"ל ועל המת שישתכח מן הלב שהוא הגעגועים ורגשי הגשמיים אבל לא מן המוח, ואדרבה לאחר שישתכח קצת חלק הגשמי מתגבר חלק הרוחני שהוא המוח, ולכן צדיקים במיתתם קרויים חיים שהם עיקר החיים רוחניים ולעולם לא נשתכחין מן החיים.

ואולי זה הכוונה מה שאמרו ז"ל אל יפטור מחבירו אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זכרהו, ולפום ריהטא כל מה שיפטור הימנו יזכרנו. ולהנ"ל י"ל דאל יפטור אדם כלומר שיפטור לעוה"ב, אלא מתוך דבר הלכה שמתוך כך זכרהו, דחלק הרוחני לעולם ישאר לו לזכרון, לא כן דברים גשמיים שנגזרה גזירה על המת שישתכח מן הלב ולא יזכרנו עוד.

ואולי זה גם הכוונה ולא זכר שר המשקים את יוסף וישכחהו, וצ"ב כפל לשון ולא זכר וגו' וישכחהו, אלא דהי' נגד הטבע שמטבע העולם כיון דנפטר הימנו מתוך דבר הלכה בפתרון חלומות הי' לו לזכרו ובפרט שהוא בחיים, אלא לא זכרו בכוון וישכחהו לעונש ליוסף על שבטח בו כמ"ש חז"ל במדרש.

ושמח לבי בקרבי בראותי שחוזרים ומדפיסים דברי אלקים חיים אשר כתב וטרח ועמל באמיתת התורה ועלץ לבי בה' בזכרי אשר זכיתי לידידות יתירה מהגה"ק עד לאחת אשר כמוהו לא זכו גדולים וטובים הימני כי מכיר אני מקומי ומאת ה' היתה זאת אשר כמעט עד יום האחרון דלה דלה לנו מתורתו ודרש ושאל והשיב בידידות יתירה בכל ענינים שלו ומשפחתו החשובה, ואני הקטן זכיתי שהי' גם נשמעים ומתקבלים דברי עליו, ואשרי הדור שהגדולים נשמעים לקטנים ואשרי התלמיד שרבו מודה לו.

ברם לעומת זאת לבי עלי דוי על האי שופרא דבלע בעפרא, ואולי זכינו והי' עדיין בחיים חיותו בעוה"ז ובתפילתו ותורתו וצדקתו היינו זוכים כולנו לגואל צדק בביאת משיח צדקנו, וחבל על דאבדין ולא משתכחין, ובזאת נחמתי כי אמרו ז"ל גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם ואם בחייו כך ק"ו בתר חייו שהגיע לחיי עולם הרוחני, ובודאי לא ינוח ולא ישקוט עדי יפעול ישועה לכלל ישראל במהרה בבגצ"א.

והיות כי הוצאה זו נתאפשרה ע"י ידידינו הדגול הרה"ח מו"ה גדלי' ויטמאן ורעיתו רבקה בת הרה"ח מאד נעלה הר' יצחק גליק ז"ל אשר הי' ידידי מנוער לאחר המלחמה להבחלח"ט, ובדמי ימיו נסתלק מהאי עלמא לעלמא דקשוט אבל זכה והניח ברכה לאחריו חתנין ת"ח ובנות צעדו עלי שיר השירים בדרך אבותינו הקדושים, וב"ה זכה לנכדים יראי ה' ולומדי התורה ויתן ה' שיהי' נחת רוח ולעלוי ולזכות נשמתו הטהורה, וכפי מה שמקובל לנו מפי הבעש"ט ז"ל וגם משאר צדיקים (והבאתי לזה סמך מגמ') אשר האבות משתתפים בשמחת צאצאיהם עד ג' או חמש או אפילו עד עשרה דרי ויותר, לכן ודאי שגם בשמחה זו ישתתף עמהם ראש המשפחה שלהם ויתפלל על הבח' הבר מצוה ועל בתו וחתנו הורי הבר מצוה ועל כל משפחתו.

והנני בתפלה ובברכה שיזכו ההורים ידידי מוסדותנו לגדל בנם זה ושאר בניהם מתוך בריאות הגוף לתורה ולחופה ומע"ט, ולפרנסה טובה בניקל והרחבה, כאות נפשו וכעתירת וברכת ידידכם המברך בלב ונפש,

מנשה הקטן

בשער הספר

(ממהדורא ראשונה)

תנן במתניתין יומא נ"ג ע"ב משניטל ארון אבן היתה שם מימות נביאים ראשונים ושתיה היתה נקראת וכו', ותני עלה בגמ' משנגנז לא קתני אלא משניטל, ורבינו חננאל שם הביא ירושלמי תני עד שלא ניטל הארון היה נכנס ויוצא לאורו של ארון, ומשניטל היה מגשש ונכנס מגשש ויוצא. מתוך דברי הגמ' הללו רואים אנו קצת נחמה, אחרי התדהמה הגדולה, כשנצחו האראלים את המצוקים, בהסתלקותו מאתנו של הגאון הקדוש, שר התורה והיראה אביהן ורבן של ישראל, ראש גולת אריאל, רבי יעקב ישראל קניבסקי זצוקללה"ה מסטייפלא, בעל הקהילות יעקב, אשר עלה ונתעלה ומסר נשמתו לקונו להתדבק באין סוף ב"ה, ויקצר המצע, לחרוט ולכתוב אפילו מקצת יריעת חייו המבורכת, היוצרת והפוריה של אדם גדול זה, אחד מאדירי התורה וארזי הלבנון מהדור הקודם, ואין ביכולתינו הדלה, לבאר את השבר הנורא, שהכתה גלים בכל התפוצות, בראש כל חוצות, על הכלל והפרט, בהיעדר ממנה עמוד התווך במלא שיעור קומתו של עם ישראל. וכדי שתישאר עדות מרשימה שישמש מושג נכון להנחיל זכרו הקדוש לדורות הבאים, ללמוד ולהכיר דמות פלאים זו, גדול החשש פן על ידי תיאור קורות חייו אשר בעינינו הגשמיים ראינו בעליל, גם לא נצליח למצות את עומק הגדלות של האי גאון קדוש וטהור.

וכדי לעשות ולפעול המשימה הקדושה להנצחת זכרו ופעליו הכבירים של מרן הגה"ק זצוקללה"ה במחזה רוחני, לקחנו לנו למטרה, לשנס מתנינו ולהעמיס עלינו, להוציא לאור עולם תעלומות כתבי קודש, חילופי תשובות בחידוש והלכה, בין כ"ק מרן הגה"ק זלה"ה ויבלחט"א כ"ק אדמו"ר הגאון האדיר, אביר הרועים, שר התורה וההוראה, רבי מנשה קליין שליט"א גאבד"ק אונגוואר וראש ישיבת בית שערים, בעל המשנה הלכות, אשר במסכת היחסים שהי' לו זצל"ה עם גדולי ישראל, נשמר מקום מיוחד לקשריו האישיים, ויחסים עדינים ידידותיים ההדוקים ביותר עם יבלחט"א כ"ק מרן שליט"א, אשר על זה יוכלו להעיד המכתבים הנדפסים בקובצנו הלז, ואין המקום בכאן להאריך בזה. ובזה מצאנו ביאור בדברי הגמרא הנ"ל משנגנז לא קתני, כי בזה לבד שנלקחה ארון הקודש לאור באור העליון, אינו אלא בבחינת ניטל מאתנו אשר על זה כל לבב דוי, אבל נגנז לא קתני הוד דברי תורתו וחידושים אמיתיים, עימנו נשארה להאיר לארץ ולדרים.

ועל דרך זה יבואר דברי הירושלמי הנ"ל, עד שלא ניטל וכו', די ומספיק היה בזה ששכן אתנו צדיק וקדוש, אשר בזכותו הגדולה, הפריש אבר כנשר וסכך והגין על עם ישראל, אולם משניטל מגשש ונכנס וכו' כי כאשר המשענת הגדולה נגדעה ונכחדה מאיתנו ואין להישען אלא על אבינו שבשמים מוכרחים להתחזק בלימוד דברי תורתו הק', ובטוחים אנו באלה, שיהיה בזה לאור קדושת נשמתו נח"ר ושמחה לעילא, להתענג בגינתא דעדן בחדוותא דאורייתא ובודאי ניחא ליה לאותו צדיק שיהיו דבריו הקדושים מופצים על פני תבל.

טרם נפרט כאן טיב המלאכה, נדגיש כי חלק גדול מדברי התשובות והמכתבים הועלו כבר על ספר, מקצתם נזכרים בספרי קהילות יעקב בכמה מקומות בקיצור לשון קצת, וחלק מהם נדפסו בספרי משנה הלכות, חלקים ז' ח' וט', ועל ראשם תשובות ארוכות בקשר למו"מ הנודע, בעולם התורה והלכה, בנושא חיתון עם בע"ת, מלבד אלו תשובות ערוכות בכתי"ק אשר טרם ראו אור הדפוס, על כן אמרנו ללקט נפזרים, להוסיף על הקודש, עד היכן שידינו מגעת, ממה שנשאר אחריו ברכה, גם מה שכבר הודפס נערך מחדש מתוך הכת"י, בתיקון ובתוספות דברים שנשמטו בהוצאה הקודמת להאיר לב המעיינים. ולמען לא יחסר המזג ושיהיה דבר שלם, הוספנו גם דברי הספד וקינה, אשר נשא בנהי ובכי, כ"ק אדמו"ר שליט"א לפני קהל עם רב בהיכל ביהמ"ד דישיבה"ק בניו יארק, ומכתב ברכה שנחרטה על גליון ונשלחה לכבוד טקס "הנחת אבן הפינה" לקרית אונגוואר בירושת"ו, ועוד דברים כאשר יראה עין הקורא המסתכל.

ובעת נעילת שער, כאן המקום להעלות על נס, אחת ממפעליו הגדולים של כ"ק נשיאנו אדמו"ר גאב"ד אונגוואר שליט"א, המחזיר עטרה ליושנה בהקמת עולה של תורה, מבצר הקדושה דנן, כולל אונגוואר שע"י ישיבת בית שערים בקרית אונגוואר ירושלים עיה"ק תובב"א, המוקמת זה כבר כמה שנים, במטרה לגדל שוב דור דעה, דור של גדולי התורה וההלכה, אשר במסגרתה נמנים עשרות אברכים מיקירי בני ציון, אשר תורתם אומנתם וקול התורה בוקע ועולה מתוכה במשך רוב שעות היממה, וללא ספק כי תקרין אור מהודה, ונחשבת נדבך גדול בהרחבת גבולי הקדושה בעיה"ק ת"ו, לתפארת בית ישראל.

ואפריון נמטי' לכבוד הה"ג הרב דוד שלמה קליין שליט"א בן כ"ק אדמו"ר שליט"א, אשר על ידי יוזמתו הברוכה ניגשנו אל המלאכה בהדפסת קונטרס הדין, ועל המציאו לנו תצלומי גוף כתי"ק מחידו"ת ותשובות הנ"ל, שנוכל להשוות ולתקן במקום שצריך תיקון, תשוח"ח לו.

ונסיים בברכה, יהא רעווא שייחשב לפני אדון צור עולמים נח"ר לעילוי נשמתו הטהורה זיע"א, ולקיים בזה מאחז"ל (שקלים פ"ב מ"ה) אין עושין נפשות לצדיקים דבריהן הן הן זכרונם, וכאלו הושבנו ישיבה על קברו, ובתקווה כי תביא תועלת רבה לההוגים בדבר ה', השוחרים והעמילים בתורת מרנן ורבנן, כשאיפת וכרצון כל בית ישראל.

בברכה וביקרא דאורייתא

הרב חיים שלמה בקר

ראש הכולל

אגרת א

ע"ד ריבוי התוארים הנהוג היום

בעה"י, אור ליום י' פ' בא עזרתכם לפ"ק (תשל"ז)

לפא"מ כבוד הגאון הגדול פאר הדור

מאבירי המשיבים לדופקי בתשובה וכו' וכו'

הגר"מ קליין שליט"א.

אחדרשה"ט דהדר"ג בכל הכבוד הנני מן המודיעים שקבלתי מכתבו היקר אך עדיין לא זכיתי להתעמק בסוגיא זו מפאת חולשתי ל"ע ונוסף לזה חבילי טירדין קשין וכו'.

התוארים המוגזמים

והנה הדר"ג שליט"א שלח לי וכו', לזאת שלחתי עוד להישיבה הק' דהדר"ג וכו', והנה מטוביתא דמר נה"ר שליט"א אכתוב איזו מילין ע"ד התוארים הנהוג בזמנינו, והרי אחז"ל בירושלמי סוף שביעית דמאן דידע חדא מסכתא ומוקרין לי' בגין תרתי צריך למימר להו חדא אנא ידע, וא"כ מה נאמר ומה נדבר בכגון אני עני כשנכתב עלי תוארים מוגזמין מאד מאד בזמן שאפילו חדא לא ידענא כהוגן וכו', וע"פ רוב גם הכחשה לא תועיל כי יאמרו שהוא אוחז במידת הענוה (אם לש"ש אם שלא לשמה אלא בכדי שיחזיקוהו בענוה).

ומה טוב לסדר כמוש"כ בהקדמת הגרעק"א ז"ל בתשובות לכתוב רק מלה הראשונה מהתוארים ואפשר להוסיף תיבת וכו', והמקבל את המכתב יפרש את וכו' כמו שירצה.

וכש"כ שאבקשה מאוד לעשות עמי חסד שכשידפיס הדר"ג אחד מהמכתבים (דשדר לן) בתוך ספר שישמיט כל התוארים הנוראים שכתוב עלי, ובטחוני ברוב צדקתו דהדר"ג שימלא בקשתי, והשי"ת שנותיו יאריך בכל טוב סלה ולהרביץ תורה לעדרים מתוך הרחבת הדעת עד ביאת הגוא"צ בב"א.

הכ"ד הדוש"ת באמת ובתמים כל הימים.

יעקב ישראל קניבסקי

וכדי שלא יהי' מכתבי ריקם בקשתי מנכדי שיעתיק קושיא אחת שצל"ע גדול . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד פ)

אגרת ב

בענין הנ"ל

עש"ק לסדר ויהי ידיו אמונה עד בא השמש התשל"ז בנ"י יצו"א

מע"כ הרב דומה למלאך ה' צב-אות יבקשו תורה מפיהו

ה"ה מרן הגה"ק רשכבה"ג וכו'

מוה"ר ר' יעקב ישראל קניבסקי שליט"א

גדול מרבן שמו.

אחדשכג"ק ביראת הכבוד.

מכתבו היקר קבלתי ונתמלא הבית אורה כראות פני אלה' ותרציני, והנני מצטער מאד מחולשת כג"ק ואנו מצלין לאריכת ימיו ושנותיו בטוב ונעימים בבריות גופא ונהורא מעליא ועוד ינוב בשיבה דשן ורענן עדי יבא ינון אמ"ס.

אם התוארים מוגזמים ולחבת הקודש כדי להשתעשע בדבריו הקדושים אבא כאן במילין קצרין להבין אלין מיליא מגיעין לרקיעיא מגלין פתגמין מאד נעלמים רזא יקירא עמיקא וטמירא ולאו מילתא אושא, ע"ד התוארים הנהוג בזמנינו דהרי אמהו חז"ל בירושלמי סוף שביעית דמאן דידע חדא מסכתא ומוקרין ליה בגין תרתי צריך למימר להו חדא ידע, וא"כ מה נאמר ומה נדבר בכגון אנא עני כשנכתב עלי תוארים מוגזמין מאוד מאוד בזמן שאפילו חדא לא ידענא כהוגן וכו', וע"פ רוב גם הכחשה לא תועיל כי יאמרו שהוא אוחז במדת הענוה (אם לש"ש אם שלא לשמה אלא כדי שיחזיקוהו בענוה), ומה טוב לסדר כמ"ש בהקדמת הגרע"א ז"ל בתשובות לכתוב רק המלה הראשונה מהתוארים ואפשר להוסיף תיבת וכו' והמקבל את המכתב יפרש את הוכו' כמו שירצה, עכ"ל קדשו.

הרב דומה למלאך ה' צבא'

ומכאן ואילך דברי התלמיד הרוצה להתלמד, הנה בענין התוארים הנוהגים בזה"ז כבר כתבתי קצת מזה בספרי ח"ה סי' קפ"ח, והנה אמרו ז"ל אם הרב דומה למלאך ה' צב' יבקשו תורה מפיהו, ולכאורה מי זה שיודע צורת המלאך שידע אם רבו דומה לו שיבקש תורה ואם לאו אל יבקשו, וקבלה בידינו במקום שאמרו פן ואל אינו אלא לא תעשה שאסור לבקש תורה מפיהו, וחשבתי בס"ד שהתלמיד צריך לחשוב שהרב דומה למלאך ה' וגו', שהוא יאמין שהוא באמת צדיק וראוי לבקש תורה מפיהו ולדמותו למלאך אז יבקש תורה מפיהו, הרי לן דתלמיד צריך לדמות את רבו למלאך ה', הגם שרבו יודע שאינו דומה למלאך דאל"כ אכתי הגם אם התלמיד רוצה ללמוד ממנו, הרב צריך לומר לו שאינו דומה למלאך ואינו ראוי ללמדו תורה ואסור לבקש תורה הימנו. ודברי הירושלמי לכאורה לפענ"ד נאמרין רק כשבאים לחלק כבוד בסתם לאדם, אזי צריך לומר להם אינו מגיע לי כבוד בשביל ב' מסכתות כיון שלא למדתי רק אחת, אבל כשכותב בדרך מו"מ בהלכה וכיוצא בו שרוצה ללמוד או ללמד אפשר שלא נאמר הדבר, ועוד אפשר דהלא קיי"ל גדולה מזו דתלמיד מותר לו להחניף לרבו כדי שילמדו תורה, וכן הרב מותר להחניף לתלמיד בשביל שילמוד ממנו תורה, א"כ אפשר דהני תוארים ג"כ בכלל זה.

התוארים, להרמת קרן התורה

גם כי שמעתי בשם הגה"ק אדמו"ר בעל דברי חיים מצאנז, שפעם בא רב חשוב מאד וכבדהו מאד, ואמר הרב הנ"ל ירושלמי הנ"ל שהלומד מסכת אחת וכו' והנה מכבדין אותו יותר מלמודו, והשיב לו הגה"ק ז"ל (אמת אבער איר וויסט דען ווי פיעל כבוד ס' קומט פיר איין מסכת), הידעתם כמה כבוד מגיע בשביל מסכת אחת, וכל הכבוד שאנו נותנים אינו אפילו התחלה לפי המגיע עבור מסכת אחת. עוד נלפענ"ד דבאמת הכל לפי המכבד והמתכבד ויפתח בדורו כשמואל בדורו, ובגמ' אמרו לא מצא בת ת"ח ישא בת גדולי הדור, הרי דעל גבאי אפשר לכתוב גדול הדור, ועכ"פ בכל דור ודור עמד ושתלן הקב"ה, ובכל דור ודור חייב אדם לומר בשביל אלו הצדיקים נברא העולם, ומצוה לכבדם ולגדלם ולנשאם ולרוממם על כל עם. ובעונ"ה כמה מושפל כבוד התורה, ולכן אדרבה מצוה לפענ"ד שיראו התלמידים שב"ה לא אלמן ישראל ח"ו וישנם עדיין בינינו צדיקים טהורי לב ונפש קדושי עליון שמוסרים נפשם על התורה. וגם זה לפענ"ד ענין של לימוד להדור הזה, וע"ד זה מפרשים מה שכתב משה רבינו ולא קם נביא עוד בישראל כמשה אע"פ שהי' ענו מאד מכל אדם, מכל מקום כתבו למען דעת בישראל וגם זה חלק מהתורה וידעתי כי כמה צעירי הת"ח מתעודדים עי"ז לכתוב חדושי תורה.

עוד נלפענ"ד דלפעמים הוא בכלל בזיון, והגם כי קיי"ל רב שמחל על כבודו כבודו מחול אבל על בזיונו כתב הריב"ש ועוד פוסקים דאינו יכול למחול, והנה לפעמים כשכותב תואר שאינו ראוי לאדם גדול ויראו התלמידים שהתואר אינו לפי הכבוד יחשבוהו לבזיון לכבוד התורה ויכעסו על הכותב, ונמצא בזיון להנכתב בשבילו והם יחזרו ויבזו את הכותב או עכ"פ בלבם יבזוהו ויחשבוהו למתעתע או למבזה רבם ויצא מזה בזיון וקצף ח"ו. ועוד הם כמה טעמים ומה"ט לפענ"ד הנהיגו בדור האחרון שמפרטין קצת בתוארים. ובדרך צחות שמעתי שפעם שאל השואל קושיא ונעלם ממנו דברי רש"י מפורש והמשיב הי' הגה"ק מצאנז וכתב בתואר אל כבוד הרב הגאון, ושאל לו בנו אבי על מי שהשמיט ולא ראה רש"י האיך יתכן תואר גאון, והשיב ודאי בני הלא הגאונים היו קודם רש"י ולא ראו פרש"י ושפיר הקשה, אבל הרי גם זה אמת דמי שהוא באמת ראוי לזה אם כותבים עליו כן כואב לו, כי במקום שאתה מוצא גדולתו שם אתה מוצא ענותנותו.

רק כשבא בגבולם צריך למחות בהם על הכבוד הרב

ובעיקר דברי הירושלמי הנ"ל יש לעיין מה הטעם שצריך לומר לא למדתי אלא מסכת אחת ונראה דבלא"ה הוי כעין גונב דעת הבריות שאילו ידעו שאינו ראוי לכך לא היו מכבדין אותו, ומיהו אם מכבדין אותו אעפ"כ ודאי מותר, שהרי עיקר הילפותא שם הוא מקרא דזה דבר הרוצח דתנן התם רוצח שגלה לעיר מקלטו ורצו אנשי העיר לכבדו יאמר להם רוצח אני אמרו לו אעפ"כ יקבל מהן שנאמר וזה דבר הרוצח, וא"כ נלפענ"ד דוקא כשבאים לכבד אחד באופן שהוא בא בגבולו כה"ג יש כאן גניבת הדעת וצריך להודיע, אבל כשמכבדו בשביל שהוא חושב שהוא למד שתי מסכתות ולא בא בגבולו כלל כה"ג אין לו לומר ג"כ דהו"ל כעין הא דאמרו איהו דאטעי אנפשיה, ודומיא דרוצח שגלה לעיר מקלטו שבא בגבולם והאנשים לא ידעו וחשבו שבא בגבולם לשם תורה או כיוצא בזה חייב לומר להם רוצח אני שאינכם מחויבים לכבדני, אבל כל שלא בא בגבולם אין זה בכלל, וכעין חילוק זה מצינו לענין הפותח חבית לא יאמר שבשבילו פתחו אבל אם הוא בעצמו חושב כן אינו חייב לומר לו עי' חולין צ"ד, וכן הבא בדרך וכיוצא בו שאמרו איהו דאטעי אנפשיה, וא"כ אפילו מי שהוא טועה וכותב יותר מלימודו מ"מ ליכא חיוב כה"ג לפענ"ד לומר לא למדתי אלא אחת, ואשמח מאד לשמוע חוות דעת קדשו בזה.

ועתה אבוא בס"ד להשתעשע בדברי כג"ק . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד פב)

אגרת ג

מכתב תנחומין

בעה"י יום ה' פ' בהעלותך התשל"ו

החיים והשלו' עד העולם לפא"מ

כבוד הגאון הגדול אביר הרואים והמשיבים שבדור וכו' וכו'

הגר"מ קליין שליט"א עם כל אשר אתו

כולם יעמדו על הברכה להתברך בכט"ס.

אחדשכג"ת בכל הכבוד הראוי,

הנה לפני ימים מספר בא אלי בחור יקר אחד מישיבת סלבודקא דפה, והגיד לי שהוא ב"א של כבוד הדר"ג שליט"א ומסר לי בשליחות מהדר"ג . . . [על הספרים קה"י] ובאמת קשה לי לקבל תמיכות מתנת חינם, כי תלי"ת אין אני נצרך לבריות, וכש"כ לקבל מגברא רבא דעמיה אשר קטנו עבה ממתני, אך הוכרחתי לקבל מכיון דרצונו של אדם זהו כבודו וכבודו דהדר"ג הוא עשה דכבוד תורה, ואפיל תחנוני על להבא שלא יעמוס עלי קבלת תמיכות מכבוד הדר"ג שליט"א, כי תלי"ת השי"ת שולח לי פרנסה ע"י מכירת הספרים שלי.

והנה הגיד לי ב"א שיחי' לאוי"ט את השמועה המחרידה מאחותו הצדקת ע"ה, והנני משתתף בצערם של ההורים השכולים השי"ת ינחמם, והנה באמת עבור הצדקת הזאת אין מה לדאוג כלל, כי היא כבר עלתה בעלוי נפלא ועצום מאד למקום מנוחתה בש"י עולמות שלה, וגדולה הרבה יותר מצדיק (העובד את השי"ת כל ימיו בתורה ומצוות), וכמבואר בפסחים ספ"ג דהרוגי לוד אין כל אדם יכול לעמוד במחיצתן, והיינו משום דנהרגו על קידוש ה' כדמוכח הסוגיא דפסחים שם.

וברור הדבר שאילו ניתן לה עכשיו רשות לחזור לעוה"ז למצבה הקדום שהי' לה, לא היתה רוצה כלל וכלל לחזור כי מה לה לעוה"ז המלא צרות ויגונות בזמן שהיא כבר מאושרת בעידון העליון בקדושת עליונים ואהבה בתענוגים, ועיקר הצער והכאב היא אצל ההורים השכולים, וכל המשפחה משפחת רם הכואבים על זה, המקום ב"ה ינחם אותם וירפא את כל המשפחה כולה בכל הברכות והצלחות, ושובע שמחות והרווחות, שמורים בכל וערוכות, חיי אריכי ומזוני רויחי וסייעתא דשמיא וכו' וכו' אכי"ר.

והנני דו"ש כבוד הדר"ג שליט"א באמת ובתמים כל הימים המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלמה בב"א.

יעקב ישראל קניבסקי

כדי שלא יהא מכתבי ריקם מד"ת, אכתוב מה דמל"ע . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קיב)

אגרת ד

בענין הנ"ל

עש"ק לסדר אם חפץ בנו ה' התשל"ז בנ"י יצו"א

רב הרבנים גאון הגאונים מבחר האישים

רב דומה למלאך ה' צב-אות ציס"ע רשכבה"ג וכו'

ה"ה מרן כהדרגקש"ת מוה"ר יעקב ישראל קניבסקי שליט"א

גדול מרבן שמו.

אחדשכהדרג"ק ביראת הכבוד ואהבת נפש.

מכתבו היקר מיום ה' בהעלותך קבלתי והנני ממהר להשיב מחמת אהבת נפש ונפשי קשורה בנפשו ומפני הכבוד, ודברי פי צדיק כ"ק הי' לי ממש כמים קרים אנפש עיפה בדברי חבה ותנחומים לכל המשפחה, על האסון הנורא שקרה בעונ"ה את בת אחי הצנועה שפגע בה ערל טמא ר"ל ורצה לטמאה ומסרה נפשה על קדושת ישראל ומחתה בו בכל כחה עד שלא יוכל לה ורצחה ושרפה באש עד בלי היכר פרצוף פנים כלל עם עוברה בחדש התשיעי, והראיתי מכתבו היקר לאחי הנ"ל והוליך אותו והראה גם לזוגתו והי' להם ממש למשיב נפש בצערם הרב שכמעט אין דוגמתו, וי"ר שברכות פי צדיק כג"ק שליט"א יחולו על כל המשפחה, ויתקיים בו מקרא שכתוב ואברכה מברכיך במרובה מדה טובה אלף פעמים, אכי"ר.

והנני להתנצל לפני כג"ק בדבר השליחות של ב"א היקר הי"ו שעשה שליחותו וכג"ק אינו שבע רצון כולו כי שונא מתנות יחי', אמנם עלי להתנצל כי ח"ו לא שלחתי בגדר מתנות ואנן מצלין לאריכות ימים ושנותיו של כהדרג"ק עדי יבא גואל צדק ויחי יעקב לעולם אתנו, אבל מה ששלחתי הוא על הספרים דהדרג"ק, וע"פ דברי חז"ל שאמרו עשה לר רב וקנה לך. גם כי אמרו (ברכות ל"ד) כל הנביאים לא נתנבאו אלא למשיא בתו לת"ח ולעושה פרקמטיא לת"ח ולמהנה ת"ח מנכסיו ואם כן אדרבה אנכי הוא המקבל.

ובדרך דרוש נפל בלבי כעת ושונא מתנות יחי' לפ"מ שאמרו כל הנביאים לא נתנבאו אלא וכו' אבל ת"ח עצמן עין לא ראתה אלקים זולתך יעשה למחכה לו, וא"כ המהנה ת"ח ומקבל מתנה ממנו ועל ידו הרי אין לו החיים של הת"ח עצמו רק מה שיתנו לו בשביל מהנה ת"ח ולכן מוטב שילמוד בעצמו ולא יסמוך עצמו על מתנות שיקבל בשביל שיהנה הת"ח וז"ש ושונא מתנות יחי' שיהי' מהת"ח עצמם. וי"ר שנזכה להתאבק בעפר רגליהם.

ועתה נבא להשתעשע בדברי תורה אשר שדר לן מר כהדרג"ק . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קיג)

אגרת ה

ברכת מזל טוב

בעה"י יום א' פ' וישב

וחסד ה' "מעולם ועד עולם על יראיו" לפ"ק (תשל"ט)

לפא"מ כבוד ידי"נ הגאון הגדול המפורסם

מאבירי משיבי טעם ודעת לשואלין ודורשין בדבר הלכה וכו'

מוהג"ר מנשה קליין שליט"א

אחדש"כ הדר"ג שליט"א בכל הכבוד,

הננו מן המודיעים קבלת פא"מ כבוד גאונו שליט"א, והנני העני גם אני משתתף בשמחת הבר מצוה של הבן יקיר ברא כרעא דאבוהו בשמו יקראהו דוד שלמה שיחי' לאוי"ט, ובכל לבי אברכהו גם אני שיזכה ללמוד תורה לשמה ויאורו עיניו באור התורה ויעלה מעלה מעלה בתורה וביראת ה' טהורה עומדת לעד, ויהי' לגפן אדרת לגאון ולתפארת עד כי יגדל דוד שלמה להיות כאחד הגדולים בתורת ה' תמימה עומדת לעד לשמחת לבב הוריו ומוריו ומוקירי הדר"ג ובתוכם גם אני השפל המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלמה בב"א.

יעקב ישראל קניבסקי

נחלשתי בעוה"ר וקשה לי מאוד להעתיקו והנני שולחו עם מחיקות וביני שיטין, גם במכתב בסוף חורף שעבר ששלחתי הי' בסופו איזו שורות מקולקלות ע"י מחקים וביני שיטין ואותיות קטנות ומקולקלות, וראיתי שלא נאה לשלוח כתבא כזו וקרעתי משם איזו שורות אח"כ נחמתי שאולי אינו דרך כבוד לשלוח נייר קרוע וכעין שפי' הירושלמי דאין לשלוח מתנה חצי אתרוג ואת כבוד הדר"ג הסליחה.

יעקב ישראל קניבסקי

כדי שלא תהא ביאה ריקנית בלא ד"ת, אכתוב הערה אחת אשר עדיין צל"ע . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קכג)

אגרת ו

בהא דכתובות ס"ט תלי ליה רב ביני חטי פי' בין השיטין

ה' להדלקה לסדר הנמצא כזה

איש אשר רוח אלקים בו התשל"ט בנ"י יצו"א

הוכ"ק רב הרבנים גאון הגאונים ציס"ע

ע"ה דזיו ליה כבר בתי' רבן של ישראל כו' כקהדרג"ת

מרן ר' יעקב ישראל קניבסקי שליט"א

קברניטא דספינתא דבית ישראל בארעא דישראל

ולכל בני הגולה.

אחדשכהדרג"ק ביראת הכבוד ובאהבת נפש.

ראשונה הנני מן המודיעין בתודה רבה על קבלת ברכתו ברכת צדיק וחסיד הדרכג"ק לבני היניק וחכים דוד שלמה הי"ו לאוי"ט, ועל השתתפותו בשמחתנו שמחת הבר מצוה של בננו הנ"ל, ואני בטוח שברכת צדיק אי"ה תתקיים במלא המובן, ויהי' אי"ה כלי מוכשר לקבל עול תורה, וי"ר שיתקיים בנו ואברכה מברכיך להיות צדיק כתמר יפרח כארז בלבנון ישגה עוד ינוב בשיבה דשן ורענן עדי יבא ינון ולו יקהת עמים ונזכה לקבל פני משיח צדקנו עם הדרגכ"ק בראשנו במהרה דידן אמן.

כתיבה בין השיטין דרך כבוד הוא ואשר כג"ק ברוב ענותנותו כבדני ליהנות מפרי עטו מעשה ידיו גלילי זהב, והגם שנצטערתי הרבה לראות שגברה עלי כג"ק החולשה, ואנן מצלאין לאריכות ימיו ושנותיו דמר הדרכג"ק שיאריך ימים על ממלכתו מלכות שמים בבחינת מי מושל בי צדיק מושל ביראת אלקים.

וע"ד אשר התנצל ששלח מכתב עם איזו שורות מקולקלות ע"י מחקין וביני שיטין שאולי אינו מדרך כבוד לשלוח נייר קרוע, ולפענ"ד ח"ו שיש כאן בלתי כבוד ואדרבה לענין בין השיטין הנה בגמ' כתובות ס"ט ע"א תלה ליה רב לרבי ביני חטי ופרש"י שלח לו אגרת שלומים ותלה שאלה זו בין השיטים, ובתוס' שם פי' ר"ח ובירושלמי בהנזקין תלי לי ביני שיטיא כפרש"י, מבואר דבין השיטין דרך כבוד הוא ומסתמא דבין השיטין כתבו נמי באותיות קטנות, ומלבד כי כבר המליץ הש"ך ז"ל בלשונו הזהב נניח את הלשון ונציל את הענין והרי הענין הוא כולו אומר כבוד תורת ה' תמימה משיבת נפש כמים קרים אנפש עיפה והדלוג עלי אהבה.

אל תסתכל בקנקנן וכו'

ועל דבר מה שחקר מעכג"ק במה שקרע קצת מן הנייר אולי אינו דרך כבוד לשלוח נייר קרוע וכעין שפי' הירושלמי דאין לשלוח מתנה חצי אתרוג, ולפענ"ד אסקופה הנדרסת תחת רגלי חכמים יש לחלק דגבי אתרוג כיון שהמתנה הוא האתרוג גופי' י"ל דחצי אתרוג אינו מתנה חשובה ואינו מדרך כבוד, ואהכ"נ אילו הי' אדם שולח פיסת נייר קרוע הו"א דאינו דרך כבוד, אבל הכא הרי הכתב הוא הנשלח ולא הנייר ודמות ראי' אל תסתכל בקנקן אלא במה שיש בו והכ"נ לענין הנייר הקרוע הרי אין המתנה הנייר אלא הכתיבה והתורה שעליה.

דין קדושה בגוילין דס"ת

וכרגע נפל מילתא בלבאי דאולי לפמ"ש הרא"ש דבזה"ז מקיימין מצות כתיבת ס"ת בפירושי התורה וא"כ הכותב חדושי תורה הו"ל בכלל כתיבת ס"ת, וא"כ אפשר דצריך להדר על נייר מהודר כמו הכותב ס"ת יש להדר על גויל מהודר משום זה אלי ואנוהו, ולא מיבעיא לדעת בעה"מ סוכה דף ט' דגוילין הו"ל גוף הקדושה והזמנה מילתא היא לכ"ע בגוף הקדושה אלא אפילו להמלחמות שם דפליג דגוילין לא הוי גוף הקדושה מ"מ ע"י כתיבה ודאי נעשה כולו קודש, והמלחמות הביא ראי' מגמ' שבת קט"ז ע"א מקום הכתב לא קמבעיא לי דכי קדוש אגב כתב הוא דקדוש אזל כתב אזלא לה קדושתיה, וצ"ע ארבינו נוב"י מהדו"ת שפי' דמה שאמרו בגמ' אזלא ליה כתב אזלא קדושתיה היינו דוקא לענין הצלה אבל בודאי לא נפק מקדושת ס"ת לענין הורדה מקדושה חמורה לקדושה קלה ולא ציין הגאון ז"ל לדברי הרמב"ן במלחמות הנ"ל וצ"ע. מ"מ כל זמן שהכתב שם ודאי דקדוש הוא.

קדושת הנייר שכותב בו חידו"ת

והאמנם אפילו נימא דאין להם דין גוילין בכלל וכל שכותב ואינו מכוין להקדיש אפילו בכתב ממש אינו קדוש רק חלק הכתיבה והשאר נשאר מותר להשתמש, מ"מ יש בזה לעיין מצד אחר, דבשו"ת עבודת הגרשוני ריש סימן י"ז כתב לבנו מהר"ם ז"ל שאסור לכתוב ד"ת ודברי חול על נייר אחד משום בזיון ד"ת, ובעניותנו הבאתי מדברי הא"ע עה"ת עה"פ לא תבנה אתהן גוית כתב ז"ל טעם הדבר על דרך הסברא אולי הי' כן כדרך פיגול בעבור שהי' קרב לגבי המזבח אין ראוי להיות הנשאר פגול וככה זה אם יכרתו האבנים לבנות מזבח אולי יחול הנכרת מן האבנים לע"ז או למקום המטונף וזה אינו כבוד, ובס"ח כתב שאפילו קנה כתיבה יהי' לו מיוחד לכתיבת ד"ת ולא יכתוב באותו קנה דברי חול מ"מ אין זה נוגע לנדון דידן, דכנראה דכהיום כל הכותב ד"ת הו"ל כעין לב ב"ד מתנה שלא יוקדש רק חלק הכתיבה וצ"ע, ולא כתבתי בזה רק להראות כמה חביבין דברי קדשו עלינו.

ומעתה לעצם המנהג . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קכו)

אגרת ז

"ברכת מזל טוב"

בעה"י. מוצש"ק פ' ויקרא התשל"ט

החיים והשלו' וכט"ס לפאמ"כ הדר"ג הגאון הגדול

מאדירי המשיבים לשואלי דבר ה' זו הלכה וכו' וכו'

הגר"ם קליין שליט"א בעהמ"ח ספרי שו"ת משנה הלכות

המפורסמים בכל קצוי ארץ רמי דקלא ויתיב תריץ כמעיין המתגבר

ושלום רב לכא"א כולם יתברכו ברו"ג וכט"ס.

אחד"ש כהדר"ג שליט"א בכל יותרת הכבוד, הנני לברך ברכת מז"ט לאירוסי יו"ח שליט"א, וכן הנני מן המודיעים ולפנים שקבלתי סוף סוף את מכתבו היקר ונהנתי מנועם אמרותיו שבקצתן הנני בר מזלי' ובקצתם הי' לי צדדים לפלפל ולהעיר כדרכה של תורה אך עדיין לא עיינתי בכל זה כדבעי, והשי"ת יהא בעזרי לעסוק בתורה"ק בכל לבי באמת ובתמים כל הימים וכו'.

והנני מברך את הדר"ג שליט"א שאת חג המצות יחוג בדיצות וביתרון הכשר, ויה"ר שיבנה ביהמ"ק במהרה בימינו ושם נעשה את קרבנות חובותינו ונאכל שם מן הזבחים ומן הפסחים והיתה לה' המלוכה המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלמה בב"א.

יעקב ישראל קניבסקי

לא זכיתי להבין דברי רש"י ז"ל בע"ז . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קלב)

אגרת ח

א' לסדר טהרות התשל"ט בנ"י יצו"א.

רב הרבנים גאון הגאונים אין דורו דור יתום

רבן של ישראל ע"ה מרא דכולא תלמודא יד"ע ויד"נ כל חי

ת"ת קברניטא דספינא הגה"ק מרן ר' יעקב ישראל קניבסקי שליט"א.

בעהמ"ח ספרי קהלות יעקב בכל מקצועות התורה

המפורסמים בכל העולם.

אחדשכג"ק ביראת הכבוד כתלמיד לרב.

יקרת מכתבו קבלתי מפ' ויקרא בימי החג והי' לי לשמחת יו"ט ברכתו ברכת כג"ק שליט"א ברכת מז"ט לאירוסי בתי שתחי' וברכת החג, וי"ר שברכת צדיק וחסיד יחולו עלינו ועל בנינו עד עולם, והמברך יתברך מאת השם המבורך ככתוב בתורה ואברכה מברכיך, וי"ר שנזכה לאור תורתו זורחת אתנו עד ביאת גוא"צ ברוב פאר והדר מתוך בריות גופא ונהורא מעליא אכי"ר. כן שמחתי לראות אשר מכתבי הקודם סוף סוף נתקבל ע"י מעכ"ק ומאד וכו'.

ובדבר תמיהתו אשר שדר לן מר כהדרג"ק בדברי רש"י . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קלג)

אגרת ט

מהנחרט על ספר קה"י מס' ע"ז

בעה"י, פ' שופטים ברכנו אתכם כו' לפ"ק (תשל"ט)

לפא"מ כבוד הגאון הגדול, הנודע בשערים, מרביץ תורה לעדרים,

בישיבת בית שערים, סיני ועוקר הרים, בספריו המאירים,

בהמון שו"ת ובירורים, ליישר הדורים, בכל (הש"ס) הששה סדרים,

ה"ה הדר"ג הגר"מ קליין שליט"א

מאת הדוש"ת באהבה באמת ובתמים, כל הימים, המצפה לרחמי שמים ולגאו"ש בב"א, ומברכו בגו"ר וכט"ס,

יעקב ישראל קניבסקי

אגרת י

ה' לימי הסליחות התשל"ט בנ"י יצו"א

מחי' חיים יכתוב ויחתום לחיים בספרן של צדיקים גמורים

את מעלת כבוד מרן ורבן של ישראל רב הרבנים גאון הגאונים

ציס"ע וזיו לי' כבר בתיא כקגש"ת

מוה"ר יעקב ישראל קניבסקי שליט"א

בעמח"ס קהלות יעקב בכל הש"ס וש"ס הקדושים.

אחדשכג"ק ביראת הבבוד ובאהבה מוסתרת ואהבת עולם.

יקרת ספרו קהלת יעקב על מס' ע"ז קבלתי ושמחתי לקראתו כמקבל פני מלכינו מאן מלכי רבנן מעכג"ק, ואשרי הדור אשר מעכג"ק שרוי בתוכו, ואין לי די מילין להביע תודתי על שכבדני בספרו היקר, והאמנם זה יהי' חלקי מה שעיינתי בדבריו הקדושים ואבא להשתעשע קצת בדברי תורה, וי"ר שיזכה עוד ליתן לעולם התורה מפרי עטו דבר בעתו ואנן מצלינן לחיי דמר כ"ק עבגצ"א, דשן ורענן בבריות גופא ונהורא מעליא.

רק לאות שעיינתי בדבריו הקדושים . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קלח)

אגרת יא

מהנחרט על ספר קה"י מס' ר"ה

בעה"י, יום ה' ב' אלול

פתחו לי "שערי צדק אבא" וכו' לפ"ג (תש"מ)

בהכנעה רבה מתכבד אני לשדור לרבא דעמא, פאר הדור, פותח שערי צדק לדופקי בתשובה, ואם נפרצה יאמר לו גדור, ולאין משנתו סדורה יורנו דעת לברורי שמעתתא, ומשנתו כיצד לסדור, ה"ה הדרת כבוד רחימא דליבאי ויד"נ הגאון הגדול עמוד התורה וההוראה ומגדולי מרביצי תורה שבדור כקש"ת הגאון ר' מנשה קליין שליט"א עם כל הנלוים להדר"ג שליט"א כולם יתברכו בכוח"ט בסשצ"ג ואחריתם ישגו מאוד ברו"ג וכט"ס.

הכ"ד המצפה לרחמי השי"ת וחסדיו ולגאו"ש בב"א,

יעקב ישראל קניבסקי

אגרת יב

בעהשי"ת, יום א' פ' בהעלותך התש"מ לפ"ק

אתיקירא קא מתיקרנא לשלוח

להוד כבוד ידידי עליון, הגאון הגדול,

עמוד האור, פאר הדור, וכו' וכו'

הגר"מ קליין שליט"א

מרביץ תורה לאלפים בעיר נ"י.

המקום ב"ה ינהלנו על מי מנוחות להרביץ תורה מתוך הרוחה והרחבה, ובכל אשר יפנה הדר"ג וכל משפחתו היקרה יצליחו לטובה ולברכה בבריאות גמורה וכט"ס ברו"ג, כמשאלות לבב טהור גברא רבא דעמא שליט"א וכמשאלות הדו"ש באמת ובתמים כל הימים.

המצפה לרחמי שמים ולגאו"ש בב"א,

יעקב ישראל קניבסקי

אגרת יג

ז' מנ"א התש"מ בנ"י יצו"א.

בין המצרים ישלח לנו מדלג על ההרים ויגאלנו גאולת עולם,

ובראשם מורנו גאון הגאונים רב הרבנים

ישראל אשר בו מתפאר ציס"ע אספקלריא המאירה שר התורה.

אחדשכג"ק ביראת הכבוד הראוי ובאהבה אמת.

נתמלא הבית אורה באור תורתו של מעכג"ק שליט"א ספרו הבהיר קהלות יעקב ע"מ ראש השנה שקבלתי ובטובו זכה וזיכה את הרבים כו'.

ולאות שעיינתי בספרו היקר . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קמד)

והנני שולח גם למעכג"ק קונטרס קטן מה שכתבתי בענין עירובין פה בנוא יארק, ואשמח מאד אם מעכג"ק יעיין בו ויכתוב לי חוו"ד קדשו לענין תקון עירובין בעיירות גדולות בכלל ובברוקלין בפרט, כי הוא מוקף משלש רוחות במחיצות של מים ונעשו סביב המחיצות הללו ע"י בני אדם כדי שלא יעלו המים.

ובזה הנני מחוה קידה אוהב נפשו קשור באהבתו אהבת תורה ויראת שמים, והיות כי ימים הנוראים ממשמשין ובאים אבקש שלא יקפיד האי צדיק בהטריחו להזכירנו בתפלתו הזכה לכוח"ט שאזכה עוד ללמוד תורה לשמה וללמדה ושלא אכשל ח"ו בדבר הלכה ולא יהי ח"ו חטא הרבים תלוי בי, וכבר אמר בצבי נפשאי לקטלא אזיל ולואי שתהא יציאה כביאה ומה נאמר אנן, ושמעתי בשם בעלי מוסר ששאלו נו ווער הייסט דיר געהן ותי' אין אדם נוקף אצבעו וכו' - מען טרייבט ארויס.

החותם מעין הפתיחה בתודה רבה על מתנתו וברכת צדיק כג"ק והמברך יתברך אלף פעמים ככה ובברכת כוח"ט בספרן של צדיקים גמורין המתאבק בעפר רגלי צדיקים בלב ונפש.

מנשה הקטן בן רחל לאה

אגרת יד

מכתב בענין ספרו קה"י הנזכר באגרות יא, יב, יג

בעה"י

אור ליום ח' אלול התש"מ

לחיים טובים ארוכים מבורכים ייכתבו ויחתמו

כבוד פא"מ הגאון הגדול בכל חדרי תורה מרביץ תורה לעדרים,

ובין הפרקים משיב תשובות עמוקות ומאירות לדופקי בתשובה,

פאר הדור, עמוד התורה וההוראה, הדר"ג

כ"ק הגר"מ תנא רבי מנשה שליט"א

עכא"א כולם יעמדו על הברכה להתברך בכתוח"ט בסשצ"ג

לאלתר לחיים טובים וכט"ס.

הנני מאשר שלפני ימים אחדים קבלתי מחתנא דבי נשיאה היקר כבוד הרב אלטר שליט"א [הרה"ג מו"ה יהודה אריה אלתר (שליט"א) זצ"ל בן כ"ק מוהרפ"מ האדמו"ר מגור שליט"א] את מכתב הדר"ג עם הערות מאירות על איזו דברים מספרי על ר"ה, ובל"נ אקח מועד אי"ה לעיין וללמוד בדבריו, ואם יתברר לי איזה הערה אשלח בל"נ (אע"פ שקשה לי מאד עריכת מכתב), וכן מסר לי חיבור שלם על שאלה אחת בדיני עירובין, ויה"ר שאזכה ללמוד הדברים בעיון, וכן הנני מאשר בתשוח"ח שמסר לי וכו' (ובאמת ח"ו לא בשביל ממון ח"ו שלחתי רק אתיקורי מתיקרנא בהיות ספרי בבית גברא רבא דעמי' הדר"ג שליט"א).

והנה הספר נדפס כמעט בתחילת הקיץ ורציתי לשלוח להדר"ג ע"י דואר אויר אך נתברר שנתייקר המחיר מאד שדרשו אז ערך ארבע מאות ל"י ונשלח ע"פ דואר רגיל אחר שבועות, והנה בו ביום שבלילה שאחריו בא חתנא דבי נשיאה הרב אלטר שליט"א חשבתי שאולי ע"י דואר רגיל עלול ומצוי יותר שהמשלוח נאבד, והסכמתי לשלוח עוד פעם את הספר ע"י דואר אויר וגם כתבתי שם איזו שורות כנהוג, ומכיון שבו ביום בא חתנו שליט"א עם המכתב דהדר"ג (שהתברר ע"י שנתקבל משלוח הראשון לנכון) חשבתי אולי זהו אות משמים מכיון שכתבתי על הספר דברים כעין מכתב (איזו שעות לפני שנודע לי שא"צ לשלחו שוב) ואולי כדאי שמ"מ אשלחהו ומסרתי הספר לחתנו שליט"א ע"מ שבהזדמנות אפשרות ישלחה להוד כבוד הדר"ג שליט"א.

אכן למחרתו אחר שמסרתי הספר לא נצטערתי הרבה משום שהי' שם טעות גמור בכתיבת הגמטריא שנת תש"מ, ממש טעות בכדי שאין הדעת טועה (וסיבת הטעות אכמ"ל בכאן שאין בזה תועלת), והי' צריך לכתוב הגימ' של השנה "עזי וזמרת קה". ובודאי כ"ז משמים והכל לטובה ולברכה, והנני חותם מעין הפתיחה בברכת כתיבה וחתימה טובה לכבוד הדר"ג שליט"א ולכל משפחתו משפחת רם בספרן של צדיקים גמורים, והנני דו"ש באמת ובתמים כל הימים המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלמה בב"א.

יעקב ישראל קניבסקי

אגרת טו

בעה"י, אור ליום ג' דסליחות שלהי דקייטא דתשמ"א

בשמוע קול שופר לחיים טובים יוחק בספר

פאמ"כ הגאון הגדול פאה"ד וכו' וכו'

הגר"מ קליין שליט"א

ועם כא"א כולם יתברכו בכוח"ט לאלתר לחיים טובים וכט"ס.

מכתבי הדר"ג שליט"א בצירוף הקונטרס הכל נתקבל בזמנו לפני כמה שבועות, ולאשר זה כמה שנים שאינני בקו הבריאות ובזמן האחרון יותר, קשה עלי מאד לעיין כהוגן במכתבי הדר"ג שליט"א, שא"א בקריאה מקופיא אלא צריכה ללמוד ממש, וחשבתי לקחת מועד לעיוני, ועדיין לא נפנתי מחמת חולשה ומרובי טרדות ומפרעים וכו', ולאשר שאינו מהנימוס לאחר מכתבי כ"כ, הריני מוכרח לכתוב עכ"פ ולאשר קבלת הנ"ל וכו'. (ובפרט שהסימן י"ז כולו נתעורר לי ע"י מכתב הדר"ג שליט"א, [הובאו דברים לעיל עמוד קפז]).

והנני חותם בכל חותמי ברכות מעין הפתיחה בברכת כתיבה וחתימה טובה בסשצ"ג לאלתר לחיים טובים ברו"ג כנפשם ונפש עני וכואב הדוש"כ הדר"ג שליט"א המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלמה בב"א.

יעקב ישראל קניבסקי

בכתובות נ"ט ע"ב . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קעו)

אגרת טז

מהנחרט על ספר קה"י מס' ערכין כריתות

בעה"י (שנת תשמ"ב)

אתיקורי קא מתייקרנא במשלוח הספר לכבוד הדר"ג שליט"א, וקיי"ל דקבלת אדם חשוב נתינה הוא, והשי"ת יאיר עיניו במאור תורתו הקדושה ולדבקה בו ית"ש.

אגרת יז

יום ראשון בשבת לסדר למען ייטב לך

ולבניך אחריך התשמ"ב בנ"י יצו"א.

מלאכי מעלה עם שרי מטה,

הרים וגבעות וכל צבאות השמים ושמי השמים,

ישאו שלום וברכה וחיים, לכבוד רב הרבנים גאון הגאונים,

קדוש ייאמר לו אספקלריא המאירה, דמיטמרן גליין ליה,

ציס"ע זקן שבסנהדרין, כקג"ת

מוה"ר יעקב ישראל קניבסקי שליט"א

בעהמח"ס קהילות יעקב בכל התורה.

אחדשכג"ק ביראה ובהכנעה.

נתמלא הבית אורה ושמחה בשמחת התורה ספר קהילות יעקב על מסכתות ערכין כריתות מעילה, ואשרי הדור שזכה להיות מעכג"ק שרוי בתוכו, ובתודה עמוקה למעכג"ק על אשר בשפלנו זכר לנו לשלוח ספרו היקר, וגם חרט בכתי"ק ברכה על הספר לפעוט כמוני ואני איני כדאי, והנני מתפלל לה' שיתקיים בי ומברכיך ברוך בכפלי כפלים באריכות ימים ושנות חיים עדי יבא אסור בנחושתיים ויקבץ נדחינו לירושלים בב"א.

והיות כי ברגע שקבלתי ספרו הקדוש עברתי בו . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד רנ)

ובזה הנני חוזר מעין הפתיחה ברוך שהחיינו וקיימנו לספרו החדש הזה, וי"ר שיוסיף עליו כהנה וכהנה וקוי ה' יחליפו כח יתחדשו כנשר נעוריו, עוד ינוב בשיבה דשן ורענן דברי תלמיד הרוצה להתלמד המתאבק בעפר רגלי חכמים לומדי תורה לשמה קשור באהבתו בלב ונפש.

מנשה הקטן

אגרת יח

בעה"י, מוצאי ר"ה דשנת תשמ"ג הבן יקיר לי אפרים לפ"ג.

לפאר כבוד הגאון הגדול פאר הדור

מאדירי המשיבים שבדור וכו' וכו'

הגר"מ קליין שליט"א

ויתברך הדר"ג עם כל הנלוים אתו עמו בגמר חתימה טובה וכט"ס,

אחדש"כ הדר"ג, הנני מאשר שקבלתי לפני כמה שבועות מכתב הדר"ג, באמת מצד היושר הי' צריך להשיב מיד להודיע מקבלה ואילך, אבל אין דרך להשיב בלא לראות וללמוד החדו"ת שנמצאין במכתב, וא"א לעבור על המכתב בקריאה מקופיא וכדי להבין היטב מוכרח ללמוד המקורות שעליהן סובבין דברי המכתב, וכ"ז קשה עלי מאד ללמוד בענינא דלא קאמינא, ובפרט בענין עמוק הזה בדברי הירושלמי שהביא המל"מ (בכת"י מטושטש) דמקדשין בגזל, ועלה על דעתי דלכאו' אפשר לחלק בין מכירה למתנה לפי הטעם דשאינו . . .

ועכ"פ צריך ללמוד בעיון ועדיין לא עלתה בידי, מ"מ חשבתי שאין ד"א לשתוק אלא לאשר זמן רב אפי' קודם העיון הנכון במכתב העמוק, ואולי עוד אזכה ללמוד ולהתבשם מחדו"ת הנפלאים של המכתב.

והנני דו"ש באמת ובתמים וחותם מעין הפתיחה בברכת גמח"ט להדר"ג שליט"א ולכל אשר אתו המצפה לרחמים ולגאולה שלמה בב"א.

יעקב ישראל קניבסקי

בשבת דף י"ז ע"ב . . . (המשך דברי האגרת בחלק השו"ת, ראה לעיל עמוד קפא)

באמת אין הדברים שבמכתבי הזה מסודרים כהוגן רק כמבולבלין ומלא מחקים כי קשה לי מאד להתאמץ לכבודו כהוגן וכראוי. ויסלח לי הוד כבוד הדרת גאונו שליט"א.

אגרת יט

מהנחרט על ספר קה"י ליקוטים עמ"ס נזיר הוריות

בעה"י

יהיו לרצון אמרי פי לפ"ג (תשמ"ג)

אתייקורי קא מיתיקרנא לשלוח לכבוד הדר"ג פאר הדור, אוצר התורה היראה, וכו' וכו' הגה"ג הגר"מ קליין שליט"א את הליקוטים על נזיר והוריות שאמנם רובו חיבור זה (מן) העתיק, ויה"ר שכ"ז יהי' לנחת להשי"ת.

והנני חותם בברכה להצלחה והרווחה ברוחניות בגשמיות ובכל טוב סלה

הקטן יעקב ישראל קניבסקי

אגרת כ

ברכת מזל טוב

בעה"י אור ליום ד' ב' ניסן התש"מ

לפאר מע"כ הגאון הגדול בכל חדרי תורה וכו' וכו' פאר הדור,

הגר"מ קליין שליט"א,

עכא"א כולם יתברכו מאדוה"ש מחיי' החיים ית"ש

בכל מילי דמיטב ויעלו מעלה מעלה.

וביחוד הנני כותב כעת ע"פ מכתב הדר"ג שליט"א שבנו הבן יקיר עמרם שיחי' מגיע לבר מצוה בערך בימים אלו, יתן השי"ת שיעלה מעלה מעלה בתורה ויראת ה' טהורה ויהי' לגאון ולתפארת ובכל פינות שהוא פונה יצליח לטובה ולברכה, כמשאלות הדר"ג שליט"א וכמשאלות המשתתף בשמחתו המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלימה בב"א.

הדו"ש באמת ובתמים כל הימים.

והנני מברך להדר"ג בחג כשר ושמח ובכט"ס.

יעקב ישראל קניבסקי

אגרת כא

בעה"י אור ליום ה' פ' וירא מה אהבתי תורתך

כל היום "היא שיחתי" לפ"ק (תשד"ם).

החיים והשלו' והברכה לפאר

מע"כ הגאון הגדול פאה"ד

מאבירי אדירי המשיבים בד"ת, וכו',

הגר"מ קליין שליט"א עם כל אשר אתו עמו שיחיו לאוי"ט.

קבלתי הזמנה להבר מצוה של הבן יקיר מר משה, והנני גם אני משתתף עם המברכים שיזכו הדר"ג וב"ב לגדל אותו ברוב נחת ובהצלחה רבא, ושיעלה מעלה מעלה ויהי' אי"ה לגפן אדרת לגאון ולתפארת ובכל אשר יפנה יצליח לטובה ולברכה כמשאלות כל המשפחה הכבודה וכמשאלות הדו"ש המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלימה בב"א.

יעקב ישראל קניבסקי

אגרת כב

באמת לפני כמה חדשים קבלתי מכתב מהדר"ג שליט"א, ומהראוי לאשר ולכתוב קבלתה אך הי' שם מכתב ארוך מלא ד"ת, ואני מתבייש לכתוב מכתב יבש מבלי להעיר בעניני ד"ת המדובר שם, אבל בעוה"ר כחי אין אתי ואני סובל בכמה עניני-בריאות (וקצרתי), וקשה לי מאד לעיין במכתב עמוק בענין עמוק, ואם יעזרני השי"ת ללמוד את מכתב הדר"ג בעיון ויהי' בידי איזו הערות הנני לכתוב בל"נ.

המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלמה,

יעקב ישראל קניבסקי

אגרת כג

מכתב להנחת אבן הפינה לקרית אונגוואר בירושת"ו

קבלתי הזמנה להנחת אבן הפינה לקרית אונגוואר בירושלים ע"י הוועד למען קרית אונגוואר ומלכם בראשם הגאון האדיר מקים עולה של תורה הגר"מ קליין שליט"א גאב"ד אונגוואר וראש ישיבת בית שערים בנוא יארק.

מכתב ההזמנה ואנן מה נעני אבתרה,

ויה"ר מלפני אבינו שבשמים שהענין יצליח בברכה שיוסיפו על העיר ועל העזרות לעמילי תורה להשגת מקום מנוחה שמורה וערוכה והיתה לה' המלוכה.

והנני מצטרף עם המון המברכים.

ועל זה באתי על החתום,

יעקב ישראל קניבסקי

אגרת כד

מהנחרט על ספר קה"י ליקוטים ח"ה

בעזה"י

יום ד' ח"י סיון נר לרגלי דברך לפ"ג (תשד"מ)

אתיקורי קא מתייקרנא לשלוח פרי עמלי לקדם הוד כבוד הגאון הגדול מאדירי המשיבים וכו' וכו' הגר"מ שליט"א בעהמ"ס ספרי משנה הלכות וש"ס יקרים מאירי עינים.

והשי"ת ישפיע שפע רב טוב ברוחניות וגשמיות להדר"ג ולכל משפחתו הכבודה משפחת רם.

הבא      


 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations