Search through text and download PDF files of over 100 tshuvos seforim. For a list of tshuvos and other seforim, click on the menus above.    
מצוה קפא 
טומאת הנדה
מצות עשה   פז 

Sign up for daily mitzvah emails!
הרשם לקבלת דואר אלקטרוני של המצוה היומית!


:חיפוש לפי מילים

:כתוב מלה אחת לחיפוש
 
חפש רק בתשובות :כתוב מלה שניה לחיפוש
חפש שאר ספרים
חפש כל הספרים :distance / הכנס מספר לטווח
 
 
Search Instructions:חיפוש לפי סדר א-ב

  


קהלות ישראל מכתבים המשך 2המצפה לרחמי שמים ולגאולה שלימה במהרה בימינו

הדו"ש בכל הכבוד,

יעקב ישראל קניבסקי

אגרת כה

מה שהוסיף הגה"ק מסטייפלא זצוקל"ה על גליון ספרו קה"י עמ"ס ע"ז סי' כ"ט ששלחה לכ"ק מרן גאב"ד אונגוואר שליט"א, וז"ל:

בקטע המתחיל שם ברש"י ז"ל ד"ה מדמטי וכו'.

בעניותי כתבתי לצדד לבאר, ושוב העירוני שכבר קדמוני בספר תורת חיים (ואינו אצלי) וכ"ז היה אחר שכבר נדפס בדפוס בפורמט גדול, ולכן גם דברי הריטב"א ז"ל שהעירוני הדר"ג שליט"א וגם דברי התו"ח לא הי' אפשר להביא, עכ"ל.

אגרת כו

מהנחרט על ספר קה"י ליקוטים ח"ג

בעה"י י"ט אדר ב' התשל"ח

לפא"מ כבוד הגאון הגדול מאדירי המשיבים לשואלים את דבר ה' זו הלכה,

פאר הדור וכו' כש"ת הגר"מ קליין שליט"א בעהמ"ח ספרי משנה הלכות וכו'.

אתכבד לשלוח להדר"ג ספרי הלזה ואם כי מצער הוא מ"מ לגבי דידי לאו מילתא זוטרתא היא, כי רבות יגעתי בכמה ענינים מהם, ויה"ר דאימא מלתא דתתקבל.

והשי"ת יאריך ימי הדר"ג שליט"א עד זקנה ושיבה עמוע"ש, וירבה גבולו בתלמידיו(ם) הגונים למאות ולאלפים, עד ביאת הגואל צדק בב"א.

הדו"ש באמת ובתמים כל הימים,

יעקב ישראל קניבסקי

א' לסדר להזהיר גדולים על קטנים התשל"ח בנ"י יצו"א.

ישאו הרים וגבעות ברכה חיים ושלום למעכ"ק רב הרבנים גאון הגאונים

קדוש יאמר לו ציס"ע נר ישראל זקן שבסנהדרין משרירי הדור הישן כקהדר"ג

מרן ר' יעקב ישראל קניבסקי שליט"א בעמח"ס קהלות יעקב בכל מקצועות התורה.

אחדשכהדרג"ק כשאילת תלמיד לרב.

נתמלא הבית כולו אורה בשמחת התורה, תורת קהלות יעקב לקוטים חלק שלישי, ובעודו בכפי עיינתי בו ועברתי על כמה מדבריו הקדושים ולא פסק חוכא מפומי כולי יומא משמחת התורה, והנני בברכת הדיוט י"ר שיזכה עוד ליתן מפריו קודש הלולים עוד ינוב בשיבה דשן ורענן עדי יבא ינון ולו יקהת עמים, ויזכה לישב בלשכת סנהדרין ראש בסהנדרין, דולה ומשקה מתורתו לתלמידים ידידים חסידים ומלאה הארץ דעה.

והיות כי דברי כהדרג"ק עלי אהובים אמרתי להשתעשע בהם קצת . . .

אלין מילי זוטרתא אשר רחש לבי להעלותן על הכתב ולהשתעשע בדברי כהדרג"ק, והגם כי הרבה יותר ממה שכתוב כאן נשאר במחשבתי, אמנם לא רציתי להאריך לפני כהדרג"ק אשר לא לדידי ולדכוותי צריך, והלואי שתהא יציאתי כביאתי, דברי התלמיד הרוצה להתלמד המתפלל בכל יום פעמיים לבד מן הצהרים לאריכות ימים ושנות חיים עדי יבא אסור בנחשתיים ויקבץ נדחינו לירושלים ויגזור על כל העולם לעולם חיים. ובזה אחוה קידה דסגידנא קמי' דיקר אורייתא.

בלב ונפש,

מנשה הקטן

       הקודם


 
מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations