: ספר משנה הלכות חלק טו סימן קעוהקודם  הבא 

עוד להנ"ל

אי מותר לקנות לאטארי בלע"ז

ולציין רק קצת מראה מקום מה שנחלקו רבותינו האחרונים שאפשר שבכלל אסור ליקח הלוט"א מטעם משחק בקוביא והאריכו בזה גדולי האחרנים והב"י יו"ד סוסי` רי"ז כתב וז"ל כתב רבינו ירוחם בשם רבינו פרץ הנשבע שלא ישחק בשום צחוק אסור להטיל גורלות ולא שום אדם בשבילו ודוקא כגון מנה גדולה כנגד מנה קטנה כמ"ש שבת קמ"ט ב` אין מטילין חלשים בשבת משום קוביא עכ"ל. וכ"פ המחבר בש"ע שם סמ"ח משום דהוה בכלל אסמכתא אלא שהרמ"א חולק ועיין שו"ת יביע אומר לידידי הגאון הגדול מה"ד מוהרע"י ח"ז סי` ו` באריכות ויצא לו להלכה לחלק בין האשכנזים הנמשכים בתר הרמ"א ובין הספרדים הנמשכים בתר הב"י והביא שם הרב פעלים וישכיל עבדי וחלק עליהם וכתב שם דכיון דהוא נותן כמה פרוטות ומקבל סכום גדול מן המפעל (הפייס) תמורת הסכום המועט ששילם והסכום נאסף מכל המשתתפים בפייס יש בזה משום קוביא ואסור מדבריהם דהו"ל אסמכתא ולא קניא. ומיהו אנן נראה דכיון דנמשכין בתר רמ"א ליכא בזה איסורא דאין סומכין על זה ולא הוי אסמכתא.

ואמת אגיד כי איננו בקי במפעל הפייס בא"י אבל הלאט"ו פה לכאורה הוא כך שיש חברה בשם כך וכך שהחליטו למכור מספרים וכל המספר שלהם מוכרים בכך וכך, אלא שכדאי להיות קונים המספרים אלו שאין להם שויות כלל החליטו שאם יאספו כך וכך כסף במכירת המספרים הנ"ל יתנו מתנה גדולה של המון כסף לכמה מלוקחי מספרים כפי המספר שיצא בגורל. ומה"ט יש כמה אינשי לוקחים מספרים נומערין בלע"ז ומשלמין כסף עבור הנומערין אף שאינו מקבל כלום מהמספר בשעה שקונהו והו"ל הניח מעותיו על קרן הצבי, אלא כיון שכל מי שקונה מספר מהמספרים של החברה נקרא לוט"א יש לו זכות לקבל מתנה שלהם לפי ההגרלה שיצא אח"כ, ולאחר הגרלה שיוצאים כמה מספרים מי שקנה המספר (הנומער) הידוע מקבל כך וכך כסף במתנה, א"כ לכאורה הנותן כסף וקונה לעצמו מספר הרי בקבלת הכרטיס עם המספר שלו קבל כבר את שלו דהיינו המספר שהוא קנה הכרטיס והמספר בממונו, אלא שיש לו עוד זכות לכל מי שיש לו מספר מהמספרים שלהם המסיומים שנכנס בקלפי של הגרלה וכשמוציאין המספר שהחליטו עליו ומכריזין על המספר אז רואין איזה מספר עולה בגורל וכל מי שיש לו המספר זה הוא המוצלח ומקבל מתנה של המפעל או הלוט"א, אלא דלפ"ז נמצא דהמספר שקונה אותו זה מה שקבל הוא שקנה בכספו ואין זה אסמכתא כלל שהמספר שקנה שלו הוא והוא יכול להעבירו למי שרוצה והכסף של הגרלה הוא מתנה שנותנין למי שיש לו מספר ידוע ותלוי שוב במזל שלו אם יצא או לא יצא המספר שלו כנלפענ"ד לישב מנהג העולם שנהגו בהגרלות ומיהו לענין מו"מ אין לזה דין של מסחר כלל.

ובזה הנני ידידו המברכו בסל מלא ברכות בלב ונפש,

מנשה הקטן

הקודם  הבא 

מצוה יומית <> Daily Mitzvah      כתבו אלינו <> Contact Us      שאלות שכיחות <> FAQ  
Disclaimer & CopyrightIn conjunction with
   Another site by e-Notations